Veckoanalysen 19–23 juni
Hög inflation pressar Riksbanken

Börserna kommer gynnas när inflationen kommit ned till nivåer där centralbankerna kan blåsa av räntehöjningarna. Vi är inte där riktigt än. Svensk inflation ligger fortsatt högt och kronan är svag. Detta är ingen cocktail Riksbanken är förtjust i.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Tyskland: Spännande prisdata

Den senaste tiden har producentpriser, i flera länder, ökat i en allt långsammare takt. Detta är en av flera indikatorer som nu talar för att inflationstakten kommer fortsätta sjunka tillbaka från fjolårets höga nivåer. På tisdag får vi ytterligare ett utfall, då i form av tyska producentpriser. Enligt Bloombergs sammanställning förväntar sig analytiker en årstakt kring +1,7 %.

Tisdag

USA: Kommer PMI bekräfta börsutvecklingen?

Det finns två undersökningar som mäter optimismen hos amerikanska inköpschefer, ISM och S&P. På fredag får vi data från S&P. Enligt Bloombergs sammanställning förväntar sig analytiker 48,5 respektive 54,0 för tillverknings- respektive tjänstesektorn, vilket är nära föregående månads utfall. På sikt bör dock dessa siffror ticka upp för att motivera en fortsatt god börsutveckling.  

Fredag

Sverige: Kronan i symbios med börsen

Senaste 1-2 åren har kronan försvagats i takt med att svensk börs utvecklats något sämre än globala index. Vi tycker det finns skäl att vara positiva svensk/nordisk börs, något som kan vända kronutvecklingen. Riksbanken lär följa kronutvecklingen noga den närmsta tiden.

Marknadskommentar

Hög inflation pressar Riksbanken

Börserna kommer gynnas när inflationen kommit ned till nivåer där centralbankerna kan blåsa av räntehöjningarna. Vi är inte där riktigt än. Svensk inflation ligger fortsatt högt och kronan är svag. Detta är ingen cocktail Riksbanken är förtjust i.

Lägre ökningstakt i producentpriser stödjer börsen

Den senaste tiden har ökningstakten i producentpriser mattats av betydligt. Bland de mer drastiska fallen stod Norge för, vars producentpriser som inkluderar olja föll med 23 procent i årstakt. Det finns dock även andra indikatorer som talar för en lägre inflationstakt framöver såsom index avsedda att mäta utbudsstörningar, vilka visar att dessa störningar avtagit betydligt det senaste året. Då inflationstakterna fortfarande är på relativt höga nivåer vågar dock inte centralbankerna helt förlita sig på framåtblickande indikatorer. En fortsatt fallande inflation är dock en faktor som bör kunna stödja börsen framöver.

Riksbanken fortsätter höja

Även om framåtblickande indikatorer talar för en lägre inflationstakt framöver så är inte resan dit spikrak. Förra veckan fick vi svensk inflationsdata för maj månad. Exkluderas energi så uppgick inflationen till 8,2% vilket översteg Riksbankens estimat på 8,1%. Även kronan är svagare än Riksbankens prognos vilket kan skapa en oro hos Riksbanken att fallet i inflationen bromsas upp. Följaktligen räknar vi med att Riksbanken, den 29:e juni, annonserar en räntehöjning med 25 räntepunkter. 

Riksbanken kan känna ett stöd för denna höjning i form av att såväl Federal Reserve som ECB ännu inte kommunicerat att räntetoppen är nådd. Då svenska kronans utveckling utmärker sig, är det även troligt att Riksbanken annonserar någon åtgärd riktad mot den svenska kronan. Åtgärder som kan komma ifråga är en utökad försäljningstakt av statsobligationer och repor av statsobligationer där Riksbanken säljer en stor del av innehavet med återköpsavtal. Båda dessa åtgärder kan medföra att priset på statsobligationer utvecklas sämre än andra obligationsslag.

 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

Stämmor:

 • Kambi (extra)
 • Prebona

USA-börserna stängda

Tisdag

Rapporter

 • Skistar

Utl. rapporter

 • Fedex 

Övrigt

Stämmor:

 • ACQ Bure (extra)
 • Augeo
 • Byggpartner
 • Ecore Group
 • Irlab
 • Kambi
 • Kollect on Demand
 • Moba Network
 • Train Alliance

Exklusive utdelning: Kesko (0:27 EUR)

Kapitalmarknadsdag: Elekta

Makrohändelser

 • Tyskland: PPI maj kl 8.00 (M/M)
 • USA: Bygglov maj kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Övrigt

Stämmor:

 • Beyond Frames
 • Chromogenics
 • Ellwee
 • Enad Global 7
 • Free2Move
 • Nexar
 • Realfiction
 • Reato
 • Tangiamo Touch

Exklusive utdelning: Cibus (0:08 EUR)

Makrohändelser

 • SCB: arbetslöshet maj kl 8.00
 • Storbritannien: KPI maj kl 8.00 (Å/Å)
 • KI: konjunkturprognos kl 9.15

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Övrigt

Stämmor:

 • Aegirbio
 • Africa Energy
 • Eyeonid
 • Nord Insuretech
 • Shamaran

Kapitalmarknadsdag: Norske Skog: Bruck

Börserna i Kina stängda

Makrohändelser

 • USA: försäljning befintliga bostäder maj kl 16.00
 • BOE: räntebesked kl 13.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Övrigt

 • Stämmor: Filo Mining
 • Börserna i Fastlandskina och Stockholmsbörsen har stängt

Makrohändelser

 • Tyskland: PMI tillverkningssektorn (juni)
 • Tyskland: PMI tjänstesektorn (juni)
 • Eurozonen: PMI tillverkningssektorn (juni)
 • Eurozonen: PMI tjänstesektorn (juni)
 • USA: PMI tillverkningssektorn (juni)
 • USA: PMI tjänstesektorn (juni)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.