Veckoanalysen 14–18 augusti
Dragkamp mellan KPI och tillväxt

Marknaderna brottas mellan hög men avtagande inflation, och svagheter i Kina. Nästa vecka får vi ytterligare konjunktursignaler från Kina och USA samt viktig prisdata från närområdet.
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Svag kinadata i början på kvartalet

Kinas ekonomi försvagas och förra veckan var handelsdata dyster. Utvecklingen pressar myndigheter att stimulera för att stödja inhemsk konsumtion. Men en alltför expansiv penningpolitik kan orsaka kapitalutflöden då omvärlden höjer räntorna. I veckan får vi signaler om ekonomins välmående då data på detaljhandel och industriproduktion släpps.

Tisdag

Svensk inflation biter sig fast i juli

Många prisindikatorer har dämpats, men det dröjer lite innan inflationen pressas mer tydligt av stora baseffekter (höga jämförelsetal). Marknaden räknar med en KPIF på 6,5 procent, vilket är under Riksbankens prognos. Att marknaden ligger lägre beror på sjunkande energipriser. I övrigt är flyget i fokus. Flygpriser lär bidra mycket och gör att tjänstepriserna, som Riksbanken nagelfar, hålls uppe.

Tisdag

USA:s detaljhandel håller emot

Konsumtionen är den viktigaste drivkraften av USA:s BNP och står för ca 70 procent av inhemsk efterfrågan. Hittills har konsumtionen varit motståndskraftig trots strama finansiella villkor. Troligen har en stark arbets-marknad bidragit till konsumtionslustan. Fed räknar med en solid tillväxt och en mjuklandning är möjlig. Det och lägre KPI behövs för fortsatt börsuppgång i USA.

Tisdag

Marknadskommentar

Dragkamp mellan KPI och tillväxt

Marknaderna brottas mellan hög men avtagande inflation, och svagheter i Kina. Nästa vecka får vi ytterligare konjunktursignaler från Kina och USA samt viktig prisdata från närområdet.

Lugn vecka i avvaktan på USA-KPI…

I väntan på amerikansk KPI var marknaden hyfsat avvaktande. Inför siffran deppade börsen något på 1) Moody’s sänkta kreditbetyg för mindre USA-banker och att flera banker sattes under observation, 2) förslag om en italiensk bankskatt och 3) svag Kina-data där återhämtningen ifrågasätts. Kinas tillväxt har stor betydelse för många bolag både på utvecklade och mindre utvecklade marknader. I juli uppvisade Kina deflation. 

Inflationen i USA var 3,2 procent i juli, vilket var högre än i juni men lägre än marknaden trott. Det räcker nog för att få Fed att avvakta vid nästa möte i sept., om inget dramatiskt händer.

…men nu tar data fart

Veckan bjuder på flera intressanta statistiksläpp. Tisdagen är i fokus, men övriga dagar kommer brittisk KPI (ons), norskt räntebesked (tor) och slutgiltig europeisk inflation (fre).

Europeisk inflation lär bekräfta preliminära data och visa en fallande trend i höst. Det finns dock vissa kostnadsposter som är värda att hålla koll på. T.ex. har priserna på naturgas och olja stigit. Därtill riskerar väderomslaget att bidra till höga matpriser i höst. I veckan rapporterade DI om rekordnivåer på apelsinjuicens terminspris och stigande priser på ris i Asien (Indien och Thailand är världens två största risexportörer). I den svenska KPI-korgen är vikten av juice och ris marginell, vilket talar för ett litet genomslag.

Vår övergripande vy är att inflationen är på väg ned och att globala centralbanker är vid räntetoppen (Riksbanken lär åtminstone höja räntan en gång till i sept.). Därtill har sannolikheten för ett mjuklandningsscenario – främst i USA – ökat. Räntesänkningar dröjer dock vilket talar för en fortsatt neutral ränteallokering. Samtidigt har rapportsäsongen gett skäl att vara positiv till börsen i höst, inte minst om våra utsikter kring inflation och tillväxt förverkligas.

 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 • Revolutionrace
 • Africa Oil 

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Asuntosalkku (0:35 EUR)

Makrohändelser

 • USA: hushållens inflationsförväntningar

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Hexatronic 
 • Acrinova 
 • Fasadgruppen 
 • Garo
 • Precis

Utl. rapporter

 • FLSmidth
 • Jyske Bank
 • Pandora
 • Ponsse
 • REC Silicon
 • Home Depot

Makrohändelser

 • Kina: industriproduktion juli kl 4.00
 • Kina: detaljhandel juli kl 4.00
 • AF: arbetslöshet juli kl 6.00
 • SCB: KPI juli kl 8.00
 • Tyskland: ZEW-index augusti kl 11.00
 • USA: detaljhandel juli kl 14.30
 • USA: NAHB husmarknadsindex augusti kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • New Wave Storskogen  
 • Sintercast
 • Genova Property
 • Troax

Utl. rapporter

 • Carlsberg                           
 • Demant
 • GIG
 • Lundbeck
 • Netcompany
 • Veidekke
 • Cisco

Övrigt

 • Stämmor: Aligro

Makrohändelser

 • EMU: industriproduktion juni kl 11.00
 • EMU: BNP (prel) 2 kv kl 11.00
 • USA: bostadsbyggande juli kl 14.30
 • USA: industriproduktion juli kl 15.15
 • FED: protokoll från FOMC-mötet 26/7 kl 20.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Embracer
 • Ambea
 • Calliditas Ferronordic Holmen     Railcare 
 • Arla Plast
 • Nibe
 • Sensys Gatso Empir
 • Fastator
 • IAR Systems
 • John Mattson Karnov
 • Nordisk Bergteknik
 • Readly
 • Sivers
 • Starbreeze

Utl. rapporter

 • DNO
 • Coloplast
 • GN Store Nord
 • Kojamo
 • Walmart

Övrigt

 • Stämmor: XXL

Makrohändelser

 • USA: Philadelphia Fed Index augusti kl 14.30
 • USA: nyanmälda arbetslösa veckodata kl 14.30
 • USA: ledande indikatorer juli kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Björn Borg
 • Abliva
 • Ascelia Pharma 
 • Better Collective
 • Boozt 
 • BTS 
 • Bure 
 • Catella
 • Duroc 
 • Medivir 
 • Novotek 
 • Ovzon

Utl. rapporter

 • Deere

Övrigt

 • Stämmor: Bergman & Beving, Dataproces

Makrohändelser

 • SCB: kortperiodisk sysselsättning 2 kv kl 8.00
 • SCB: industrins kapacitetsutnyttjande 3 kv kl 8.00
 • Storbritannien: detaljhandel juli kl 8.00
 • EMU: KPI (def) juli kl 11.00
 • EMU: byggproduktion juni kl 11.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Lowiza Svensson
Lowiza Svensson 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.