Veckoanalysen 21–25 augusti
Blickarna vänds mot Wyoming

Denna vecka vänds marknadens blickar mot den lilla staden Jackson Hole i Wyoming, då det äntligen har blivit dags för det årliga Jackson Hole-symposiet. Detta ger oss en ovanligt djup inblick i centralbankernas syn på ekonomin.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Baseffekter slår igenom i tyska producentpriser

Det tyska producentprisindexet steg under juni med 0,1 procent år över år, vilket ger en viktig signal om åt vilket håll konsumentprisindex, den ”vanliga” inflationen barkar. Under juli slår baseffekter igenom, och PPI väntas därför landa på -5,1 procent, vilket innebär en kraftig deflation i producentpriser. 

Måndag

Små förändringar väntas i europeiska inköpschefsindex

Onsdagen bjuder på preliminära inköpschefsindex från såväl eurozonen som USA. Indexen har varit på en tydlig nedåtgående trend de senaste åren, och för tillverkningsindustrin antyds en klar försämring. Indexen väntas bjuda på små förändringar gentemot förra månaden. 

Onsdag

Centralbankerna i fokus i Jackson Hole

Centralbankernas agerande har fortfarande en stor påverkan på marknaden. De befinner sig i slutet av räntehöjningscykeln, även om en exakt slutpunkt alltid är svår att förutspå. Förhoppningsvis bjuder symposiet på vissa insikter kring hur centralbankerna ser sig själva agera när inflationen allt tydligare faller tillbaka.

Torsdag-lördag

Marknadskommentar

Blickarna vänds mot Wyoming

Denna vecka vänds marknadens blickar mot den lilla staden Jackson Hole i Wyoming, då det äntligen har blivit dags för det årliga Jackson Hole-symposiet. Detta ger oss en ovanligt djup inblick i centralbankernas syn på ekonomin.

Centralbankerna i fokus

Det årliga Jackson Hole-symposiet fångar alltid marknadens uppmärksamhet, då detta är en samlingsplats för representanter för centralbanker, lagstiftare och ekonomiforskare, och det ofta presenteras mycket spännande insikter. I en tid då marknadsutvecklingen kretsar så mycket kring centralbankerna som den gör nu, och som har varit fallet under de senaste åren, blir detta symposium av extra stor vikt. 

Just nu syns tydliga signaler på att inflationen håller på att rulla över, men det man gärna vill höra från centralbanksrepresentanterna är om de ser framför sig att detta kommer fortsätta, eller om det kommer att bli en skakig väg nedåt mot inflationsmålen. Vidare är det av stor vikt för marknaden om centralbankerna bedömer att inflationen faller tillbaka på grund av deras strama penningpolitik, eller om man snart ser att man bör befinna sig kring målen även om penningpolitiken lättas upp lite, vilket skulle öppna för räntesänkningar.

Rapportsäsongen inte över, men närmar sig sitt slut

Samtidigt som blickarna allt mer riktas bort från bolagen och tillbaka mot makroekonomin i takt med att vi rör oss mot slutet av rapportsäsongen så finns det fortfarande några intressanta rapporter kvar. Denna vecka rapporterar vissa stora teknikbolag, bland annat Nvidia som har haft en riktig raketutveckling under året. Detta har till stor del drivits av AI-hypen, då Nvidia är världsledande på att utveckla AI-hårdvara.

Det är dock viktigt att lyfta fram att det inte är enkom Nvidias aktiekurs som har rusat till följd av denna AI-hype, utan det får även stort genomslag på bolagets försäljning. Hur stor får vi veta på onsdag kväll svensk tid.

 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 •  Latour

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Eastnine (0:85 SEK)

Makrohändelser

 • Kina: LPR låneränta kl 3.15  
 • Tyskland: PPI juli (M/M) kl 8.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Bico 
 • Catena Media 
 • Creaspac 
 • Seafire
 • Better Collective 
 • Cantargia 
 • Egetis Therapeutics Instalco
 • Isofol Medical
 • Norva 24
 • Synsam
 • Wästbygg

Utl. rapporter

 • Bakkafrost
 • Royal Unibrew
 • BHP

Makrohändelser

 • Norge: BNP 2 kv (kvartalsvis) kl 8.00
 • USA: försäljning befintliga bostäder juli kl 16.00
 • USA: Richmond Fed index augusti kl 16.00
 • Olja: oljelager (API), veckostatistik kl 22.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Meko 
 • Scandi Standard 
 • Havsfrun 
 • Image Systems Immunovia 
 • Kabe 
 • Strax

Utl. rapporter

 • Lerøy Seafood Group  
 • Mowi 
 • Bavarian Nordic 
 • Next Biometrics
 • Sydbank
 • Nvidia

Övrigt

 • Stämmor: Addtech
 • Exklusive utdelning: Cibus (0:07 EUR)

Makrohändelser

 • Frankrike: PMI (prel) augusti kl 9.15
 • Tyskland: PMI tjänstesektorn (prel) augusti kl 9.30
 • EMU: PMI (prel) augusti kl 10.00
 • Storbritannien: PMI (prel) augusti kl 10.30
 • USA: bygglov kl 14.00
 • USA: PMI (prel) augusti kl 15.45
 • USA: nyförsäljning av hus juli kl 16.00
 • Olja: råoljelager kl 16.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Elekta 
 • Active Biotech Concordia 
 • Green Landscaping Hufvudstaden 
 • Irras 
 • Malmbergs 
 • Senzime  
 • Vicore Pharma 
 • Vivesto

Utl. rapporter

 • Norwegian 
 • Sats  
 • ALK-Abello
 • Frontline 
 • Salmar
 • Zwipe 

Övrigt

 • Stämmor: Elekta

Makrohändelser

 • Sydkorea: räntebesked kl 3.00
 • USA: order varaktiga varor (prel) juli (M/M) kl 14.30
 • USA: nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning (veckodata) kl 14.30
 • USA: Feds balance sheet kl 22.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Stockwik
 • Ortivus
 • Elon
 • Eolus Vind
 • FM Mattsson
 • IBT
 • Karolinska Development Pierce
 • Raysearch
 • Wise Group

Makrohändelser

 • Japan: KPI Tokyo-området (Y/Y) kl 1.30
 • SCB: hushållsutlåning juli (Y/Y) kl 8.00
 • SCB: PPI juli (Y/Y) kl 8.00
 • SCB: arbetslöshet juli kl 8.00
 • Tyskland: BNP (def) 2 kv (kvartalsvis) kl 8.00
 • Tyskland: affärsklimatindex augusti kl 10.00
 • USA: Feds ordförande Powell talar kl 16.05

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.