Veckoanalysen 4 september–8 september
Svensk ekonomi stödjer inte kronan

Under året har svensk ekonomi haft svårt att hänga med den amerikanska. En vändning i ekonomin kan gynna såväl svensk börs som krona.
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Fortsätter producentpriser att falla?

Senaste månaderna har producentpriser fallit i de flesta länder och är nu på negativa nivåer i Euroområdet. Dessa används ofta som indikator på inflation i konsumentpriser, d.v.s. de priser som centralbanker försöker styra med sina styrräntor. På tisdag får vi producentpriser för Euroområdet.

Tisdag

Vad händer med priser i tjänstesektorn?

Senaste utfallet av PMI för tjänstesektorn visade en uppgång för priser för insatsvaror. Inflationen för tjänster verkar inte falla i samma utsträckning som för varor. Är inflationen i tjänstepriser svårare att få ned eller ligger tjänstepriser helt enkelt bara efter varupriserna i denna cykel och kommer falla så småningom? På tisdag får vi en ny PMI-siffra för tjänstesektorn.

Tisdag

Hur lågt kan svensk BNP sjunka?

Förra veckan fick vi kvartalsdata i form av svensk BNP för andra kvartalet. Data visade att svensk BNP fallit med ca en procentenhet senaste året. 

SCB publicerar även en månatlig uppskattning av BNP som i juni indikerade en BNP-tillväxt på -3,6 procent. På fredag publiceras siffran för juli månad.

Fredag

Marknadskommentar

Uppförsbacke för svensk ekonomi

Under året har svensk ekonomi haft svårt att hänga med den amerikanska. En vändning i ekonomin kan gynna såväl svensk börs som krona.

Fortsatta svaghetstecken i svensk ekonomi

Förra veckan fick vi svenskt och amerikanskt konsumentförtroende. Såväl det svenska som det amerikanska indexet backade något jämfört med föregående notering. Det amerikanska indexet ligger dock alltjämt på en betydligt bättre nivå. Dystra hushåll har under året satt sina spår i utfallsdata såsom svensk detaljhandel samtidigt som svensk BNP numera visar en negativ tillväxt. En hög räntekänslighet kan vara en delförklaring till den relativt mediokra utvecklingen för svensk ekonomi. Att vi nu närmar oss räntetoppen kan således vara positivt för svensk ekonomi, något som även kan gynna börs och krona.

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

 • Börs: USA- och Torontobörserna stängda 
 • Stämmor: Candles Scandinavia
 • Kapitalmarknadsdag: NCAB

Makrohändelser

 • SCB: bytesbalans 2 kv kl 8.00
 • Tyskland: handelsbalans jul kl 8.00
 • Schweiz: BNP 2 kv (kvartalsvis) kl 9.00
 • Spanien: förändring i arbetslöshet aug kl 9.00
 • Turkiet: KPI aug (Y/Y) kl 9.00
 • EMU: Sentix investerarförtroende sep kl 10.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Sectra

Övrigt

 • Börsstatistik: Avanza (månadsstatistik), Nordnet (månadsstatistik)

Makrohändelser

 • Kina: Caixin tjänste-PMI aug kl 3.45
 • Australien: räntebeslut sep kl 6.30
 • Sverige: tjänste-PMI aug kl 8.30
 • Frankrike: tjänste-PMI (def) aug kl 9.50
 • Tyskland: tjänste-PMI (def) aug kl 9.55
 • EMU: tjänste-PMI (def) aug kl 10.00
 • EMU: PPI jul (Y/Y) kl 11.00
 • USA: fabriksbeställningar jul (M/M) kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Clas Ohlson

Övrigt

 • Börsstatistik: Clas Ohlson (presenterar försäljningssiffror för augusti), Finnair (trafiksiffror för augusti), Norwegian (trafiksiffror för augusti)
 • Kapitalmarknadsdag: Salmar
 • Exklusive utdelning: Uponor (0:35 EUR)

Makrohändelser

 • Australien: BNP 2 kv (kvartalsvis) kl 3.30
 • Tyskland: fabriksbeställningar jul (M/M) kl 8.00
 • EMU: detaljhandel jul (M/M) kl 11.00
 • USA: handelsbalans jul kl 14.30
 • USA: tjänste-PMI (def) aug kl 15.45
 • USA: ISM tjänste-PMI aug kl 16.00
 • Kanada: räntebeslut

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Utl. rapporter

 • Playtech

Övrigt

 • Börsstatistik: SAS (trafiksiffror för augusti)
 • Stämmor: Qlucore, Sectra, Time People Group
 • Kapitalmarknadsdag: Salmar
 • Exklusive utdelning: Avance Gas (USD 0.50), Betsson (0:218 EUR genom inlösen, andra del), K2A (5:00 SEK i preferensaktie)

Makrohändelser

 • Australien: handelsbalans jul kl 3.30
 • Kina: handelsbalans aug (USD) kl 5.00
 • Tyskland: industriproduktionsindex jul (M/M) kl 8.00
 • Storbritannien: Prishusindex aug (M/M) kl 8.00
 • EMU: BNP (def) 2 kv (kvartalsvis) kl 11.00
 • USA: arbetslöshetsersättning (veckodata) kl 14.30
 • USA: produktivitet (def) 2 kv (kvartalsvis) kl 14.30
 • USA: arbetskostnad/enhet 2 kv (kvartalsvis) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Övrigt

 • Stämmor: Clas Ohlson
 • Exklusive utdelning: Golden Ocean (USD 0.10)

Makrohändelser

 • Japan: BNP (def) 2 kv (kvartalsvis) kl 1.50
 • SCB: BNP jul (M/M) kl 8.00
 • SCB: hushållens konsumtion jul (M/M) kl 8.00
 • SCB: produktionsvärdeindex jul (M/M) kl 8.00
 • SCB: industriorder jul (Y/Y) kl 8.00
 • Tyskland: KPI (def) aug (Y/Y) kl 8.00
 • Frankrike: industriproduktion jul (M/M) kl 8.45
 • Kanada: arbetslöshet aug kl 14.30
 • USA: grossistförsäljning jul (M/M) kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.