Veckoanalysen 11–15 september
Varför ska USA:s inflation falla?

I veckan publiceras amerikansk KPI, som kan sätta avtryck på marknaderna. Förväntningarna är att inflationstakten stiger till 3,6 procent (3,2 f.g.) medan kärninflationen faller till 4,3 procent (4,7 f.g.). Vad talar för att amerikansk inflation ska fortsätta falla i år?
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

KPI-Bostad bör falla i USA

Hittills i år har USA:s KPI pressats ned av baseffekter, men detta avtar nu. Framöver väntas nedgången istället drivas av lägre boendekostnader och lägre priser på använda bilar. Månadstakten och KPI-trenden är på önskvärd nivå, men fler sådana utfall behövs för att Fed ska vara nöjd. Kommer augusti-KPI att lugna Fed?  

Onsdag

ECB: Står och väger

Prissättningen visar att de flesta tror på oförändrad ränta på tor. (38 procent ser en höjning). Inflationen, även ex. slagiga komponenter – d.v.s. kärninflationen, är hög (båda över 5 procent). ECB vill se tecken på ett bestående fall mot målet för kärninflationen innan de slutar höja. Ledande indikatorer är svaga. ECB lär höja 1 gång till – troligen på tor., annars i höst - och sen pausa.

Torsdag

Svensk disinflation fortsätter

Tjänstepriserna är i fokus och utgör halva KPI-korgen. En kraftiga uppgång i tjänste-PMI:s prisindex är därför bekymmersam. Hittills har tjänstepriser ex. boende ej vikt ned (9 procent år/år i juli). KPIF-trenden är fallande men lägre prisökningar på varor och tjänster behövs för att nå målet. Svag krona är en uppsidesrisk.

Torsdag

Marknadskommentar

Varför ska USA:s inflation falla?

I veckan publiceras amerikansk KPI, som kan sätta avtryck på marknaderna. Förväntningarna är att inflationstakten stiger till 3,6 procent (3,2 f.g.) medan kärninflationen faller till 4,3 procent (4,7 f.g.). Vad talar för att amerikansk inflation ska fortsätta falla i år?

Hyror talar för lägre KPI i USA

Det pratas om att USA ligger längst fram i cykeln. Inflationen toppade där först, Fed stramade åt först och disinflationen har kommit längst. Arbetsmarknaden är fortsatt stram, men mer i balans än tidigare. Risken är dock att en förvånansvärt motståndskraftig ekonomi och robust arbetsmarknad kan få inflationen att stiga igen. Så vad talar för lägre USA KPI?

En av de största KPI-komponenterna är boende (33 procent av KPI och 42 procent av kärn-KPI). Av Feds officiella målvariabel (PCE) är boende en mindre men fortfarande betydande andel. Boende består i sin tur främst av direkta (hyra) och indirekta kostnader (skattad hyra för ägd bostad). 

Prisförändringar för hyresrätter mäts via sex grupper (paneler) som tillfrågas var 6:e månad. Många hyror ändras sällan, utan är oförändrade under en given hyresperiod. Därför är förändringarna få mellan frågetillfällena. Hyresrätternas paneler ligger till grund för beräkningarna av prisförändringar för både hyrda och ägda bostäder.

Begärda hyror är en bra ledande indikator för boende-KPI. Medan begärda hyror mäter hyresinflationen för nya hyresgäster, fångar boende-KPI både nya och befintliga avtal. De befintliga hyresavtalen reagerar långsammare till marknadsförändringar. Det gör att boende-KPI tenderar att släpa efter marknadshyrorna. Utvecklingen av begärda hyror har fallit sedan något år och signalerar att KPI-hyrorna, och därmed boende-KPI ska dämpas under resten av 2023. Även Case Shillers bostadspriser tenderar att samvariera med boende-KPI (se graf), vilket tyder på fallande prisökningstakt framöver. Notera att Fed-analys också pekar på att boende-KPI ska falla men att den kommer ligga kvar på en hög nivå. För att påverka Fed behöver således något överraskande ske. 

 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Kesko (0:27 EUR)

Makrohändelser

 • Kina: nya yuanlån aug kl 7.00
 • Danmark: KPI aug (Y/Y) kl 8.00
 • Norge: KPI aug (Y/Y) kl 8.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Utl. rapporter

 • Associated British Foods (operativ uppdatering)

Övrigt

 • Kapitalmarknadsdag: HMS Networks, Arise
 • Exklusive utdelning: Wärtsilä (0:13 EUR)

Makrohändelser

 • Nederländerna: KPI (def) aug (Y/Y) kl 6.30
 • Sverige: arbetslöshet aug kl 7.00
 • Storbritannien: arbetslöshet jul kl 8.00
 • Spanien: KPI (def) aug (Y/Y) kl 9.00
 • Tyskland: ZEW-index sep kl 11.00
 • EMU: ZEW-index sep kl 11.00
 • USA: NFIB småföretagsindex aug kl 12.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Övrigt

 • Kapitalmarknadsdag: Intrum

Makrohändelser

 • Storbritannien: BNP jul (M/M) kl 8.00
 • Storbritannien: industriproduktion jul (M/M) kl 8.00
 • EMU: industriproduktion jul (M/M) kl 11.00
 • USA: kärninflation aug (Y/Y) kl 14.30
 • USA: KPI aug (Y/Y) kl 14.30
 • USA: månatlig budgetrapport kl 20.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Utl. rapporter

 • Chemometec

Övrigt

Exklusive utdelning:

 • Frontline (USD 0.80)
 • Sdiptech (2:00 SEK i preferensaktie)

Makrohändelser

 • Japan: maskinorder jul (M/M) kl 1.50
 • Australien: arbetslöshet aug kl 3.30
 • Japan: industriproduktion (def) jul (M/M) kl 6.30
 • Finland: KPI aug (Y/Y) kl 7.00
 • Sverige: KPIF (ex. energi) aug (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: KPIF aug (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: KPI aug (Y/Y) kl 8.00
 • EMU: räntebeslut sep kl 14.15
 • USA: PPI aug (M/M)  kl 14.30
 • USA: detaljhandel aug (M/M) kl 14.30
 • EMU: ECB presskonferens kl 14.45

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Svolder

Övrigt

 • Börsstatistik: H&M (presenterar försäljningssiffror för tredje kvartalet)
 • Kapitalmarknadsdag: Addlife

Makrohändelser

 • Kina: industriproduktion aug (Y/Y) kl 4.00
 • Kina: detaljhandel aug (Y/Y) kl 4.00
 • Kina: investeringar aug (Y/Y) kl 4.00
 • Kina: arbetslöshet aug kl 4.00
 • Finland: BNP jul (Y/Y) kl 7.00
 • Tyskland: grossistpriser aug (M/M) kl 8.00
 • Frankrike: KPI (def) aug (Y/Y) kl 8.45
 • EMU: handelsbalans jul kl 11.00
 • USA: importpriser aug (M/M) kl 14.30
 • USA: exportpriser aug (M/M) kl 14.30
 • USA: NY Empire States tillverkningsindex sep kl 14.30
 • USA: industriproduktion aug (M/M) kl 15.15
 • USA: Michigans konsumentuppfattning sep kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.