Veckoanalysen 18–22 september
Är Fed och ECB klara?

Det var glada miner på världens börser efter förra veckans inflationsutfall och centralbanksbesked. Mycket tyder på att de stora centralbankerna är klara med sina räntehöjningar för den här gången. Det gör att vi kvarstår med en övervikt mot aktiemarknaden.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Fed pausar i veckan

Marknadens just nu viktigaste händelse är på onsdag då Feds räntebesked presenteras. Vi och marknaden väntar oss att Fed pausar räntehöjningarna då den längre trenden i inflationstakten är ned. Vi bedömer samtidigt att Fed troligtvis är klara med räntehöjningarna för den här gången. All framåtblickande kommunikation är av stor vikt.

Onsdag

Trots inflationsfall höjer Riksbanken

Även Riksbanken presenterar sitt räntebesked i veckan där 25 punkter är cementerat i marknaden. Detta på grund av en fortsatt för hög inflation och en svag svensk krona. Huruvida det kommer en till 25-punkters höjning under hösten avgörs av inkommande data och valutakursen.

Torsdag

Bekräftar europeisk inflation det marknaden hoppas på?

Efter förra veckans räntebesked där ECB höjde med 25 punkter presenteras nu inflationssiffrorna för augusti. Marknaden tolkar kommunikationen från centralbanken som att de är klara med räntehöjningarna men det kräver att inflationen bekräftar det marknaden vill se. Väntat är att huvudsiffran ligger kvar på 5,3 procent i årstakt.

Tisdag

Marknadskommentar

Är Fed och ECB klara?

Det var glada miner på världens börser efter förra veckans inflationsutfall och centralbanksbesked. Mycket tyder på att de stora centralbankerna är klara med sina räntehöjningar för den här gången. Det gör att vi kvarstår med en övervikt mot aktiemarknaden.

Positiva signaler för marknaden

Globala börser gladdes åt förra veckans inflationsutfall och centralbanksbesked. Även positiva dataöverraskningar i Kina bidrog till det goda börshumöret.

Äntligen börjar svensk inflationstakt falla allt snabbare samtidigt som mycket tyder på att ECB är klara med höjningarna för den här gången. Budskapet ECB levererade var att styrräntorna nu kan ha nått tillräckligt höga nivåer, och att de kommer ligga kvar här under en längre tid. Exakt vad en längre tid betyder är givetvis svårt att förutspå, men bara det faktum att toppen kan vara nådd är positivt för tillväxten och marknaden. Även om eventuella sänkningar skjuts på framtiden innebar torsdagens räntemöte att ytterligare ett osäkerhetsmoment nu kan tas bort. 

Övervikt mot aktiemarknaden

Efter att inflationstakten i USA har sjunkit sedan juni 2022 steg KPI till 3,7 procent i augusti. Det kan jämföras med föregående 3,2 procent och förväntade 3,6 procent. I grova drag var det ett högre bensinpris som bidrog till uppgången. 

Slutsatsen vi drar av det amerikanska inflationsutfallet är att det inte påverkar Feds räntebesked denna vecka. Som tidigare kommunicerat väntar vi oss att Fed är klara med räntehöjningarna för den här gången, men kommer inflationen in högre kan vi inte utesluta att höjningarna återvänder under hösten. Att vi är mycket nära eller vid räntetoppen är en av anledningarna till att vi har en övervikt mot aktiemarknaden i dagsläget. Samtidigt gör vi bedömningen att räntesänkningar dröjer in på 2024, vilket talar för en fortsatt neutral syn på ränterisk (duration) ett litet tag till.

 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

 • Börs: Tokyobörsen stängd

Makrohändelser

 • USA: NAHB husmarknadsindex sep kl 16.00
 • USA: TIC netto långfristiga utl. transaktioner kl 22.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Makrohändelser

 • EMU: bytesbalans jul kl 10.00
 • EMU: KPI (def) aug (Y/Y) kl 11.00
 • Kanada: KPI aug  (Y/Y) kl 14.30
 • USA: bygglov aug kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Makrohändelser

 • Japan: handelsbalans aug kl 1.50
 • Storbritannien: KPI aug (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: arbetslöshet aug kl 8.00
 • Tyskland: PPI aug (M/M) kl 8.00
 • USA: MBA 30-årig bolåneränta kl 13.00
 • USA: FOMC ekonomiska prognoser kl 20.00
 • USA: räntebeslut kl 20.00
 • USA: FOMC:s presskonferens kl 20.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Utl. rapporter

 • Next

Övrigt

 • Stämmor: Embracer
 • Exklusive utdelning: Axfood (4:00 SEK), Cibus (0:08 EUR)

Makrohändelser

 • Frankrike: affärsklimatindex kl 8.45
 • Sverige: styrräntebeslut kl 9.30
 • Norge: styrräntebeslut kl 10.00
 • Storbritannien: räntebeslut kl 13.00
 • Storbritannien: BoE skrivelse om inflationen kl 13.30
 • USA: Philadelphia Fed tillverkningsindex sep kl 14.30
 • USA: bytesbalans 2 kv kl 14.30
 • USA: befintlig husförsäljning aug kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Övrigt

Exklusive utdelning:

 • Platzer (1:15 SEK)
 • Tietoevry (0:725 EUR)

Makrohändelser

 • Japan: rikstäckande KPI aug (Y/Y) kl 1.30
 • Japan: räntebeslut kl 5.00
 • Storbritannien: detaljhandel aug (M/M) kl 8.00
 • Tyskland: PMI för tillverkningsindustrin sep kl 9.30
 • EMU: PMI för tillverkningssektorn sep kl 10.00
 • EMU: PMI för tjänstesektorn sep kl 10.00
 • Storbritannien: PMI för tjänstesektorn sep kl 10.30
 • USA: tillverkningsindex PMI sep kl 15.45
 • USA: S&P Global samlade PMI sep kl 15.45
 • USA: PMI för tjänstesektorn sep kl 15.45

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.