Veckoanalysen 25–29 september
Dystra marknader i Feds spår

När Fed levererade sitt räntebesked i onsdags så var det tydligt att marknaden fick lite skrämselhicka, inte för vad som hände under onsdagen utan snarare för hur Fed bedömer att framtiden kommer se ut. Man lämnade räntan oförändrad, men fler höjningar kan ändå återstå.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Tillväxten i USA håller uppe

Konjunkturen i USA tycks trots de omfattande räntehöjningar som vi har sett klara sig relativt bra. I veckan får vi ta del av den slutgiltiga BNP-tillväxten för det andra kvartalet 2023, som väntas landa på goda 2,2 procent. Vi bedömer att USA kommer se en högre tillväxt än exempelvis Europa även framgent.   

Torsdag

Europeisk inflation väntas falla…

Under fredagen får vi ta del av den preliminära inflationsstatistiken för september månad i eurozonen. Denna väntas fortsätta falla tillbaka, för såväl huvudsiffran som kärninflationen. Baseffekterna börjar falla ur så talen kommer snart bli mer rättvisande, men de lär peka på att ECB har en liten väg kvar att gå med att tämja inflationsbesten. 

Fredag

… men amerikansk väntas studsa upp

Fredagen bjuder även på inflationsstatistik från USA, men i detta fall i form av Feds favoritmått vad gäller inflationen, PCE, för augusti månad. Väntat är att kärninflationen faller men att huvudsiffran stiger marginellt efter att energipriserna återigen har fått sig ett uppsving.  

Fredag

Marknadskommentar

Dystra marknader i Feds spår

När Fed levererade sitt räntebesked i onsdags så var det tydligt att marknaden fick lite skrämselhicka, inte för vad som hände under onsdagen utan snarare för hur Fed bedömer att framtiden kommer se ut. Man lämnade räntan oförändrad, men fler höjningar kan ändå återstå.

Fed ser höga räntor framöver

Onsdagens räntebesked i sig bjöd inte på några överraskningar, utan marknaden var relativt enig i bedömningen att man skulle lämna räntan oförändrad vid detta möte. Däremot fortsatte man indikera att en höjning under året sannolikt återstår, vilket skulle ta styrräntan upp till intervallet 5,5 – 5,75 procent. Man har redan den högsta styrräntan på 22 år, men man vill verkligen säkerställa att man tar kål på inflationen och att den inte studsar tillbaka upp för att man lättat på trycket för tidigt. Därför indikerar man också att räntorna kommer vara högre under en längre tid än vad man tidigare har antytt. Detta mottogs inte särskilt muntert på aktiemarknaden, utan den amerikanska marknaden föll med i runda slängar 3 procent under onsdagen och torsdagen efter att beskedet hade presenterats. 

Riksbanken tuffar på

För Riksbankens del var det däremot inte fråga om någon paus när de levererade räntebesked under torsdagen. Även här är man tydlig med att det är kampen mot inflationen som är det enskilt viktigaste uppdraget man har, och att man kommer göra vad som krävs för att hantera inflationen och få ner den till önskvärda nivåer. 

Man höjde också sin räntebana, men endast marginellt, vilket innebär att det fortsatt är oklart om det återstår någon mer höjning för Riksbankens del i november, eller om vi nu är klara med räntehöjningscykeln. Detta bygger dock på att inflationen fortsätter falla tillbaka på önskvärt sätt, annars har vi säkerligen fler höjningar framför oss. 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

 • Stämmor: Provide IT
 • Exklusive utdelning: Vitec 

Makrohändelser

 • Tyskland: affärsklimatindex sep kl 10:00
 • USA: Chi. Fed nationella aktivitetsindex aug kl 14:30
 • USA: Dallas Fed tillverkningsindex sep kl 16:30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Övrigt

 • Kapitalmarknadsdag: Implantica

Makrohändelser

 • Sverige: PPI aug (Y/Y) kl 8:00
 • USA: S&P/CS husprisindex jul (M/M) kl 15.00
 • USA: hushållens konfidensindikator sep kl 16.00
 • USA: försäljning nya hem aug kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • H&M

Makrohändelser

 • Sverige: hushållsutlåning aug (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: handelsbalans aug kl 8.00
 • Tyskland: GfK konsumentförtroendeindex okt kl 8.00
 • Frankrike: konsumentförtroendeindex sep kl 8.45
 • Sverige: konsumtionsförtroende sep kl 9:00 
 • Sverige: affärsklimatindex sep kl 9.00
 • USA: order varaktiga varor (prel) aug (M/M) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Övrigt

 • Stämmor: Integrum
 • Exklusive utdelning: Alm Equity, Aquaticus Real Estate, Atrium Ljungberg, Backaheden, Corem Property, Emilshus, Ericsson, Logistri, Navigo, Neste, Nyfosa, Sagax, Tingsvalvet 

Makrohändelser

 • Spanien: KPI (prel) sep (Y/Y) kl 9.00
 • EMU: konjunkturbarometer sep kl 11.00
 • Tyskland: KPI (prel) sep (Y/Y) kl 14:00
 • USA: BNP (def) 2 kv (Q/Q) kl 14.30
 • USA: arbetslöshetsersättning (veckodata) kl 14:30
 • USA: förväntad husförsäljning aug (M/M) kl 16:00
 • Federal Reserves ordförande Powell talar kl 22.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Övrigt

 • Stämmor: Frontline,  Golden Ocean 
 • Exklusive utdelning: Cibus, Engcon, Fabege, Fortum, Kallebäck Property, Valmet 

Makrohändelser

 •  Japan: industriproduktion (prel) aug (M/M) kl 1:50
 • Storbritannien: BNP (def) 2kv (Q/Q) kl 8:00
 • Sverige: detaljhandelssiffror aug (M/M) kl 8:00
 • Tyskland: detaljhandelssiffror aug (M/M) kl 8:00
 • Frankrike: KPI (prel) sep (Y/Y) kl 8:45
 • Tyskland: arbetslöshet sep kl 9.55
 • EMU: KPI (prel) sep (Y/Y) kl 11:00
 • Italien: KPI (prel) sep (Y/Y) kl 11:00
 • USA: PCE prisindex aug (Y/Y) kl 14:30
 • USA: privata inkomster aug (M/M) kl 14:30
 • USA: privata utgifter aug (M/M) kl 14:30
 • USA: underligg. PCE prisindex aug (Y/Y) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.