Veckoanalysen 9–13 oktober
Börsen prövas

Stark jobbdata och ev. oro kring amerikanskt budgetunderskott har bidragit till sista tidens ränteuppgång. Detta år handlar om höga styrräntor under lång tid. Aktiemarknadens motståndskraft prövas därför.
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Japanska yenen tappar mark

Dollarstyrkan har gjort att yenen försvagats. Senast på 90-talet var yenen svagare än under förra veckan, med undantag för 2022. Samtidigt har inflationen varit relativt låg jämfört med omvärlden. Då japanska bolag i mångt och mycket har intäkter från utlandet och lokala kostnader bör det gynna bolagen och japanska börsen.

Har USA-räntan fastnat?

Terminskontrakt på amerikanska statsobligationer  visar att femårsräntan om fem år bör ligga kring dagens nivåer (ca 5 procent). Om man ska tro marknaden bör räntan alltså inte stiga mer, men inte heller falla. Förra veckan steg USA-räntor på stark jobbdata. Fed har även signalerat att styrräntan kan ligga kvar på en hög nivå längre än marknaden tidigare trott, vilket påverkat ränteutvecklingen den senaste tiden.

Inflationen sätter tonen

Marknadens fokus är ränteutvecklingen, som styrs av penningpolitiken. Centralbanker stirrar blint på inflationen och signaler om framtida priser. Därför är veckans data central. Nedgången till 2 procent lär bli långsammare än nedgången från topp till nuvarande nivå. Marknaden behöver se att inflationstrycket avtar och fortsatt höga KPI-takter kan göra börsen nervös.

Onsdag-fredag

Marknadskommentar

Börsen prövas

Stark jobbdata och ev. oro kring amerikanskt budgetunderskott har bidragit till sista tidens ränteuppgång. Detta år handlar om höga styrräntor under lång tid. Aktiemarknadens motståndskraft prövas därför.

Den senaste veckan har långräntor pressats kraftigt uppåt. Det har varit extra tydligt i USA, medan omvärldens räntor följt med i rörelsen. Det är oklart exakt vad som drivit USA-räntorna men sannolikt har stark data och ev. oro kring amerikanskt budgetunderskott bidragit. Ett större utbud av statsobligationer, som efterfrågan inte kan möta, skulle nämligen innebära att priset faller och räntan stiger. En del Fed-ledamöter har också nyligen haft en stram kommunikation och Fed har signalerat en hög ränta länge.

Medan 2022 handlade om att räntorna steg, handlar 2023 snarare om att räntorna förblir höga under lång tid. Det har fått räntekurvor att bli mindre inverterade (10-års räntor har stigit mer än 2-årsräntor). De senaste månaderna har det skett en omprisning av Fed. Marknaden prisar in ca 50 procents sannolikhet för en till höjning i USA i år och en första sänkning kring nästa sommar. Totalt prisas det in cirka tre sänkningar under 2024. Prissättningen ändras dock frekvent.

Marknaden gillar inte höga och stigande räntor, vilket förra veckan bevisade. I vår Strategirapport gjorde vi små justeringar i vår aktiestrategi genom att minska exponeringen mot tillväxtbolag och öka exponeringen mot värdebolag. Vi blir således mindre känsliga för att räntesänkningarna ev. skjuts på framtiden även om vi fortsatt har en övervikt mot tillväxtorienterade USA. P.g.a. av ränteoro lär aktiemarknaden i stort vara avvaktande i närtid men förutsatt att sänkningarna kommer väntas börsen ändå prestera hyfsat bra i år. 

I våra ränteportföljer är det främst den svenska ränte-utvecklingen som påverkar avkastningen. Svenska räntor har också stigit den senaste tiden även om rörelserna inte varit lika markanta som i USA. Det har bidragit negativt till avkastningen. I grova drag bedömer vi dock att den stora ränterörelsen ligger bakom oss även för svensk del. Därför har vi nyligen ökat exponeringen mot räntemarknaden och ser räntor som ett bra komplement till aktier i våra portföljer.

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

 • Börs: Torontobörsen stängd, räntemarknaden i USA stängd
 • Exklusive utdelning: Tele2 (3:40 SEK)

Makrohändelser

 • Tyskland: industriproduktion aug (M/M) kl 8.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Öresund

Utl. rapporter

 • PGS (operativ uppdatering)
 • PepsiCo

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Solnaberg Property (1:25 SEK)

Makrohändelser

 • UK: bevakning av detaljhandel sep (Y/Y) kl 1.01
 • Sverige: BNP aug (M/M) kl 8.00
 • Sverige: hushållens konsumtion aug (M/M) kl 8.00
 • Sverige: industriproduktion aug (M/M) kl 8.00
 • Sverige: nya orderingångar aug (Y/Y) kl 8.00
 • Danmark: KPI sep (Y/Y) kl 8.00
 • Norge: KPI sep (Y/Y) kl 8.00
 • USA: inflationsförväntningar sep kl 17.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Dustin

Makrohändelser

 • Tyskland: KPI sep (Y/Y) kl 8.00
 • USA: PPI sep (M/M) kl 14.30
 • USA: kärn-PPI sep (M/M) kl 14.30
 • USA: FOMC mötesprotokoll kl 20.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Atrium Ljungberg
 • Creades 

Utl. rapporter

 • Chr Hansen 
 • Green Mobility
 • Fast Retailing
 • Delta Air Lines

Övrigt

 • Stämmor: Chemometec, Chr Hansen
 • Kapitalmarknadsdag: Acuvi, Skistar

Makrohändelser

 • UK: BNP aug (M/M) aug kl 8.00
 • UK: industriproduktion aug (M/M) kl 8.00
 • USA: Kärninflation sep (M/M) kl 14.30
 • USA: kärninflation sep (Y/Y) kl 14.30
 • USA: KPI sep (M/M) kl 14.30
 • USA: KPI sep (Y/Y) kl 14.30
 • USA: arbetslöshetsersättning (veckodata) kl 14.30
 • USA: råoljelager kl 17.00
 • USA: månatlig budgetrapport sep kl 20.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Utl. rapporter

 • BlackRock
 • Citigroup Inc
 • JP Morgan 
 • Wells Fargo & Co
 • Tryg

Makrohändelser

 • Kina: KPI sep (Y/Y) kl 3.30
 • Kina: handelsbalansen (USD) sep kl 5.00
 • Sverige: KPIF ex. energi sep (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: KPI sep (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: KPIF sep (Y/Y) kl 8.00
 • Frankrike: KPI sep (Y/Y) kl 8.45
 • EMU: industriproduktion aug (M/M) kl 11.00
 • USA: exportpriser sep (M/M) kl 14.30
 • USA: importpriser sep (M/M) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.