Veckoanalysen Vecka 45
Fortsatt skarpt tonläge från Fed

De finansiella marknaderna fortsätter att stöka. Börsbolagens rapporter för det tredje kvartalet ligger nu till största delen bakom oss och det har varit spretiga resultat, både mellan enskilda bolag som mellan sektorer. Samtidigt fortsätter centralbankerna sin penningpolitiska åtstramning där framför allt framåtblickande utsikter får stort genomslag.
Föregående vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Bolagsrapporter i all ära men förra veckans stora fokus låg på den amerikanska centralbanken Fed. Räntehöjningen om 75 punkter var som väntat, något som fick börsen att stiga initialt. Men på den efterföljande presskonferensen framhöll ordförande Powell att det är alldeles för tidigt att överväga att ta en paus med höjningarna vilket mer än reverserade de initiala rörelserna. Amerikanska S&P 500 föll totalt sett med 3,4 procent under veckan efter en stark avslutning under fredagen. Det speglar inte alls bilden för Stockholmsbörsen som tvärtom steg med dryga procenten. Samtidigt fortsatte både tyska och amerikanska räntor att stiga, både i den korta som långa änden av kurvan, medan våra svenska motsvarigheter fortsätter att visa återhållsamhet. Tyska räntor har stigit mycket mer än våra svenska motsvarigheter sedan i våras. Noterbart är även att den svenska kronan stärktes mot dollarn för tredje veckan i rad och kronan har även stärkts mot euron under senaste två veckorna.  Bolagsrapporterna under veckan präglades av flera stora hälsovårdsbolag, bland annat Pfizer, Eli Lilly, Amgen och danska Novo Nordisk. I denna skara var det dock bara Novo Nordisk som kom undan med rapporthedern i behåll även om övriga bolags kursreaktioner var relativt dämpade.

Makrostatistik

Veckan inleddes med de månatliga mätningarna för inköpschefsindexen. För svenskt vidkommande fortsatte tillverkningsindustrin att försvagas i likhet med eurozonens utveckling. Indexet föll vidare, från 49,2 till 46,8, vilket är tydligt under brytpunkten 50 som indikerar tillväxt över respektive under det normala. Servicesektorn fortsätter dock att visa på relativ styrka. Indexet steg något till 56,9. Den amerikanska motsvarigheten ISM för tillverkningsindustrin föll till 50,2 vilket var något högre än väntat. Flera positiva nyheter återfanns i delindexen där till exempel index för nya order och anställningsplaner steg. Ännu intressantare är delindexet för bolagens inköpspriser (prices paid) som fortsatte att falla rejält från vårens toppnivåer. Även fredagens statistik över den amerikanska sysselsättningen överraskade positivt då sysselsättningen ökade med 261.000 i oktober, fler än väntade 193.000, vilket fortsätter att sätta press på centralbanken. Arbetslösheten steg dock något, från 3,5 till 3,7 procent. Fed höjde räntan på onsdagen med väntade 75 punkter till 3,75-4,00 procent, men det var den efterföljande presskonferensen som blev mest intressant. Ordförande Powell menade att det var alldeles för tidigt att avsluta räntehöjningarna men öppnade upp för att höjningarna framöver skulle kunna bli mindre men till en högre nivå än vad man tidigare trott vid mötet i september. Även den brittiska centralbanken BoE höjde räntan med 75 punkter till 3,0 procent under torsdagen. Höjningen var dock mer duvaktig där flera ledamöter reserverades sig mot höjningen.

Nuvarande vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Tisdagens mellanårsval i USA är den politiska höjdpunkten för marknaden. Demokraterna ser ut att tappa majoriteten i representanthuset, vilket gör att finanspolitiken riskerar att hamna i ett låst läge fram till nästa presidentval. På marginalen skulle ett sådant utfall vara positivt ur ett börsperspektiv, eftersom status quo gör politiken mer förutsägbar. Däremot anser vi att ett mellanårsval är sekundärt för börsen just nu då det snarare är vinstutsikter, inflation och Fed:s agerande som är i fokus. I veckan får vi amerikansk inflationsstatistik som väntas fortsätta ned, vilket är oerhört viktigt för börsutvecklingen (se mer under makrostatistik). Särskilt med tanke på förra veckans starka arbetsmarknadsdata. Utöver inflationsstatistiken går rapportfloden in i sitt slutskede i veckan. Mindre bolag rapporterar men sista storbolaget Astra Zeneca redovisar även sitt tredje kvartal. Det blir extra intressant att följa då hälsovårdssektorn har utvecklats relativt starkt under det turbulenta börsåret. Avslutningsvis pågår även klimattoppmötet COP27 under veckan där frågan om klimatskadestånd väntas bli en av de hetaste frågorna under mötet.

Makrostatistik

Det är en mycket viktig men samtidigt relativt tunn makrovecka vi har framför oss. Marknadens fokus kommer vara på den amerikanska inflationen som presenteras på torsdag. KPI-inflationen väntas sjunka för fjärde månaden i rad från 8,2 procent i september till 8,0 procent. Kärninflationen väntas sjunka till 6,5 procent från 6,6 procent i september. Vi får även ta del av tysk inflation på fredag där förhandstipsen indikerar att HICP i årstakt steg med 11,6 procent under oktober månad. Stigande prisnivåer och därmed urholkad köpkraft pressar konsumtionen. Det har satt avtryck i detaljhandeln i euroområdet och statistiken väntas falla ytterligare när den presenteras på tisdag. Samma dag presenterar även den svenska regeringen sin budget. Väntat är en relativt stram budget då regeringen är rädd att upprepa den brittiska regeringens misstag med stora ofinansierade satsningar. Hittills har förslag för drygt 27 miljarder kronor presenterats, där den största hittills kända posten är sänkt skatt på drivmedel som uppgår till 6,8 miljarder kronor. För regeringen är det en finkänslig balans att inte driva inflation med finanspolitiken men samtidigt stötta hushåll och företag i en redan svag ekonomi.

Börskalender

Börs- och bolagshändelser

Måndag

Rapporter

Spotlight Group

Utl. rapporter

Coloplast, Ryanair, Take Two (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Clas Ohlson: presenterar försäljningssiffror för oktober kl 7.00

Tisdag

Rapporter

New Wave (kl 7.00), NCAB (kl 7.20), Hanza (kl 7.30), Tethys Oil (kl 7.30), Tobii (kl 7.30), Boozt (kl 8.00), Duroc (kl 8.30), Latour (kl 8.30), Securitas (kl 13.00), Lundin Gold (efter Torontobörsens stängning), Moberg Pharma, Stendörren

Utl. rapporter

Associated British Foods, Bayer, Nintendo, Schaeffler, Sumitomo Metal, Walt Disney, Bakkafrost

Övrigt

Finnair: trafiksiffror för oktober kl 8.00 - SAS: trafiksiffror för oktober kl 11.00

Onsdag

Rapporter

Bico (kl 7.00), Eastnine (kl 7.00), G5 Entertainment (kl 7.00), Irlab (kl 7.00)

Utl. rapporter

Commerzbank

Övrigt

Kapitalmarknadsdag Viaplay kl 14.00

Torsdag

Rapporter

Fastator (kl 7.30), Arla Plast (kl 8.00), Astra Zeneca (kl 8.00), Byggfakta (kl 8.00), Humana (kl 8.00), Bure, Camurus, Empir, Hufvudstaden (lunchtid), K-Fastigheter

Utl. rapporter

Bridgestone, Continental, Credit Agricole

Fredag

Rapporter

Ferronordic (kl 7.30), Readly (kl 7.30), Cary Group, , Image Systems, Isofol Medical, Mendus, Truecaller

Utl. rapporter

Daimler Truck, Polestar (före USA-börsernas öppning), Salzgitter, Softbank (på morgonen)

Övrigt

Exklusive utdelning. Equinor (0,70 USD), Revolutionrace (0:77 SEK), Swedish Match (0:93 SEK)

Aktieindex

Aktuell börsutveckling

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen

Övriga tillgångsslag

Ränte-, valuta och råvarumarknaden

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen

Allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa tabellen

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall
Ansvarig taktisk allokering
marcus.tengvall@soderbergpartners.se
Sebastian Gierlowski Carling
Sebastian Gierlowski Carling
Investeringsstrateg
sebastian.gierlowski.carling@soderbergpartners.se
Lowiza Svensson
Lowiza Svensson
Studentanalytiker

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.