Veckoanalysen Vecka 47
Detaljhandel och inflation i fokus

Efter en tid med kraftiga marknadsrörelser blev föregående vecka på aggregerad nivå något lugnare på aktiemarknaden, men resulterade i en bruten vinstsvit på Stockholmsbörsen. Globalt drevs marknaden bland annat av nyheten om att Kina lättar upp sina covidrestriktioner, och även framgent så kommer makroekonomiska faktorer vara i stort fokus.
Föregående vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Efter den jätterörelse som skedde på aktiemarknaden när den senaste amerikanska inflationsstatistiken släpptes så var föregående vecka något lugnare på aggregerad nivå.  Tillväxtmarknaderna bjöd på viss återhämtning efter de stora svängningar som har rått ända sedan den senaste kinesiska partikongressen. Detta har bland annat följts av nyheten om att de mycket kraftiga covidrestriktionerna som fortfarande råder i Kina ska lättas upp. Veckan bjöd också på lite av en avslutning av den amerikanska rapportsäsongen när diverse detaljhandelsjättar släppte sina rapporter. Det var stora spridningar bolagen emellan, men den slutsats som går att dra, om någon, är att bolagen som säljer lågprisvaror och lyxartiklar fortsatt presterar bra, medan somliga aktörer i mellansegmentet börjar får det kämpigt. Vi fick också ta del av en storslagen bolagskollaps när FTX, en plattform för att handla kryptovalutor som nyligen värderades till omkring 300 miljarder kronor, ansökte om konkurs. Konkursförvaltaren, som även skötte Enrons konkurs, har beskrivit bolagskontrollen som den värsta han någonsin skådat.

Makrostatistik

Veckans flöde av makrostatistik inleddes med att siffror över industriproduktionens utveckling i Eurozonen presenterades. Såväl månadsförändringen som årsförändringen visade sig vara betydligt högre än väntat. Industriproduktionen växte med 0,9 procent under månaden jämfört med förväntningarna på 0,3 procent. Samtidigt reviderades siffran för föregående månads utveckling inom industriproduktionen upp, från 1,5 procent till 2,0 procent. Förändringstakten på årsbasis landade på 4,9 procent, långt över väntade 2,8 procent. Detta visar att trots både stigande räntor och dyrare insatsvaror så lyckas de europeiska tillverkarna växla upp produktionen. Under tisdagen följde mycket intressant statistik, bland annat svensk inflation. KPI kom in något lägre än väntat, 10,9 procent mot 11,1 procent, på grund av lägre energipriser. Kärninflationen fortsatte dock stiga från 7,4 till 7,9 procent, mot väntade 7,5 procent. Även den tyska sentimentsindikatorn ZEW kom in under tisdagen och visade både på en klar förbättring och ett betydligt muntrare sentiment än väntat, om än fortsatt negativt. Slutligen bjöd tisdagen på amerikanskt producentprisindex, som föll till 8,0 procent mot väntade 8,3. Onsdagen bjöd sedan på statistik över detaljhandelsförsäljningen i USA, som kom in oväntat starkt. Resultatet blev en ökning med 1,3 procent från föregående månad, vilket å ena sidan skickar signaler om att konjunkturen ännu inte är så illa däran som man fruktat, men å andra sidan ger skäl att oroa sig för fortsatt hög inflation. Slutligen bjöds vi på statistik från NAHB som tyder på en kraftig inbromsning på den amerikanska bostadsmarknaden.

Nuvarande vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Trots en stark utveckling på fredagen slutade förra veckan på minus på Stockholmsbörsen vilket medförde ett tvärt slut på en fem veckor lång börsuppgång. Relativt bra bolagsrapporter, svagare inflationsutveckling i USA och därpå fallande marknadsräntor har gett nytt hopp om att börsbotten nu ligger bakom oss. Men det har gått relativt snabbt och tvärt vilket får oss att bli lite vaksamma. Förmodligen ligger stora delar av ränteuppgången nu bakom oss samtidigt som åtminstone den amerikanska centralbanken Fed nu kommer minska på räntehöjningstakten. Makrobilden kommer att bli sämre under året med fallande ekonomisk aktivitet och ökande arbetslöshet, men börsen ger lite för väl positiva signaler för tillfället. Vi bedömer att fokus fortsatt kommer att vara på signaler kring fallande inflation och tillväxt vilket kommer ge fortsatt oroliga marknader under resten av fjärde kvartalet. Veckan som kommer ser på förhand ut att vara relativt nyhetsfattig, förutom Riksbankens räntebesked på torsdag. En oväntad höjning med 100 punkter skulle kunna få fart på såväl den svenska kronan som räntemarknaden. De senaste veckornas svagare dollar har påmint svenska investerare om valutakänsligheten vid investeringar i globala aktier.

Makrostatistik

Vi har en relativt lugn makrovecka framför oss där huvudnumret för svensk vidkommande blir Riksbankens höjning av styrräntan på torsdag. Vår svenska centralbank har haft relativt sett få möten under året varför varje möte inneburit stora höjningar i ett försök att hänga med omvärlden. Samma sak gäller på torsdag som innebär årets sista direktionsmöte. Efter förra veckans höga svenska inflationssiffra, där inflationen med energikostnader exkluderade steg med hela 0,9 procent under oktober vilket var långt över förväntan, så kommer Riksbanken inte spara på krutet. En höjning med minst 75 punkter är att vänta och flera bedömare har flaggat för att det finns en risk för hela 100 punkter. Med denna höjning når vi Riksbankens egna tidigare utsatta mål för styrräntan och det blir intressant att se deras uppdaterade prognoser för räntebanan framöver. Övrig makrostatistik inbegriper bland annat preliminära inköpschefsindex för november vilka förväntas fortsätta falla, om än i maklig takt. Marknaden fortsätter även leta efter tecken på ekonomisk försvagning varför statistik över nyanmälda arbetslösa i USA på onsdag kan bli intressant. Samma dag presenteras även statistik över nya hem i USA. I takt med att styrräntan höjts och räntan på bostadslån skenat så har även aktiviteten på den amerikanska husmarknaden sjunkit rejält och är tillbaka på nivåer före pandemin. Aktiviteten under oktober förväntas ha sjunkit ytterligare.

Börskalender

Börs- och bolagshändelser

Måndag

Övrigt

Exklusive utdelning: Assa Abloy, Autoliv

Tisdag

Rapporter

Abliva

Utl. rapporter

Abercrombie, Dell, Autodesk, Medtronic

Övrigt

Sampo: Första dag för parallellnotering på Nasdaq Stockholm

Onsdag

Rapporter

Norva 24

Utl. rapporter

Deere

Övrigt

Tokyobörsen stängd

Torsdag

Rapporter

Elekta, Elon, Lundbergs, Malmbergs, Strax

Övrigt

Fingerprint Cards: teckningsperiod i nyemission avslutas, Exklusive utdelning: Balco, USA-börserna stängda

Fredag

Rapporter

Orrön Energy

Övrigt

Extrastämmor: Sampo, Nyfosa; Kapitalmarknadsdag: SCA; Swedish Match: Förlängd acceptperiod i Philip Morris bud avslutas.

Aktieindex

Aktuell börsutveckling

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen

Övriga tillgångsslag

Ränte-, valuta och råvarumarknaden

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen

Allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa tabellen

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall
Ansvarig taktisk allokering
marcus.tengvall@soderbergpartners.se
Sebastian Gierlowski Carling
Sebastian Gierlowski Carling
Investeringsstrateg
sebastian.gierlowski.carling@soderbergpartners.se
Lowiza Svensson
Lowiza Svensson
Studentanalytiker

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.