Veckoanalysen 4–8 december
Räntor fortsätter resa söderut

Efter den senaste tidens kraftiga räntefall finns det anledning att vara ödmjuk när framtida utveckling diskuteras. Vi är av uppfattningen att räntor kan falla marginellt mer och därför finjusterar vi ränteportföljen.
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Kvalitetsbolag premieras bland svenska fastighetsbolag

Svenska fastighetsbolag har utvecklats starkt under november. Trots kursuppgångar på över 20 procent handlas många av bolagen till en stor rabatt mot deras substansvärde/fastighetsbestånd. Den högre räntekostnaden slår igenom succesivt och marknaden premierar tydligt de som har en starkare finansiell ställning. Bolag likt Castellum och Fabege, som vi äger i vår Nordiska enskilda aktieportfölj, har vidtagit åtgärder för att möta kommande års obligationsförfall.

God avkastning på många tillgångsslag i november

Marknadsräntornas påverkan på börsen ska inte underskattas. Sedan oktober har svenska och amerikanska räntor fallit med ca 50-60 räntepunkter. Samtidigt har Stockholmsbörsen och S&P 500 index stigit med 5-6 procent i lokal valuta. Den stora marknadsrörelsen kom i november drivet av lägre förväntningar på framtida räntor, vilket lyfte riskaptiten rejält. Vi har i dagsläget en övervikt mot nordiska aktier i våra portföljer och kvarstår med den strategin.

Amerikansk arbetsmarknad svalnar

Styrkan på USA:s arbetsmarknad har svalnat något. Även lönetillväxten har gradvist dämpats, vilket utifrån ett inflationsperspektiv är positivt. Senast steg lönerna med 0,2 procent jämfört med månaden innan. På fredag släpps jobbdata för november. Marknaden räknar med att sysselsättningen stiger med 175 tusen personer.

Fredag

Marknadskommentar

Räntor fortsätter resa söderut

Efter den senaste tidens kraftiga räntefall finns det anledning att vara ödmjuk när framtida utveckling diskuteras. Vi är av uppfattningen att räntor kan falla marginellt mer och därför finjusterar vi ränteportföljen.

Marknadsräntor har redan börjat falla…

Förra veckan argumenterade vi för viss ödmjukhet vad gäller ränteplaceringar då marknadsräntor fallit kraftigt den senaste tiden. Räntenedgången har sedan dess fortsatt ytterligare. Redan på tisdagen hade tyska och amerikanska tioårsräntor backat med 10 räntepunkter från fredagens stängning.

För närvarande prisar marknaden in att Fed och ECB börjar sänka styrräntorna under våren 2024. För Riksbankens del räknar marknaden med att sänkningar inleds något senare, men även här har förväntningarna tidigarelagts. För kommande tolv månader förväntar sig marknaden tre till fyra sänkningar om 0,25 procentenheter vardera.

…men de kan falla lite till

Enligt oss är marknadens förväntansbild på Riksbanken aningen återhållsam. Vanligtvis brukar det bli en 180-graders vändning när väl vår centralbank byter fot. D.v.s. oftast sänks styrräntan vid flera efterföljande möten och inte stötvis. En gammal uppskattning från Riksbanken antyder att styrräntan på lång sikt ska ligga kring 2 procent. Efter stora marknadsrörelser iakttar vi viss försiktighet men tror fortsatt att räntor har potential att falla lite till.

Därför finjusterar vi ränteportföljen

Mot bakgrund av ovan väljer vi att på marginalen öka durationen i den svenska delen av ränteportföljen. Detta för att gynnas av fallande räntor. Redan innan denna förändring var vår svenska exponering tiltad mot lite längre duration än dess jämförelseindex. Det finns därför ingen anledning att göra någon drastisk förändring utan snarare ser vi potential till en finjustering. Vi behåller samtidigt vår positiva syn till räntor som tillgångsslag tillsammans med nordiska aktier. 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Makrohändelser

 • Sverige: protokoll från penningpolitiskt möte kl 8.30
 • USA: fabriksbeställningar okt (M/M) kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Utl. rapporter

 • Signet
 • JewelersAsana
 • MongoDB

Övrigt

 • Börstatistik: Nordnet (månadsstatistik för november)

Makrohändelser

 • Sverige: PMI tjänstesektorn nov 8.30
 • Tyskland: PMI tjänstesektorn nov kl 9.55
 • EMU: PMI tjänstesektorn nov kl 10.00
 • UK: PMI tjänstesektorn nov kl 10.30
 • EMU: PPI okt (M/M) kl 11.00
 • USA: PMI tjänstesektorn nov kl 15.45
 • USA: JOLT:s lediga jobb okt kl 16.00
 • USA: ISM PMI tjänstesektorn nov kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Clas Ohlson 

Utl. rapporter

 • Aurubis
 • GameStop

Övrigt

 • Börsstatistik: Clas Ohlson (presenterar försäljningssiffror för november), Norwegian (trafiksiffror för november)
 • Kapitalmarknadsdag: Bufab

Makrohändelser

 • Tyskland: industriorder okt (M/M) kl 8.00
 • EMU: detaljhandel okt (M/M) kl 11.00
 • USA: sysselsättning ex. jordbruk nov kl 14.15
 • USA: handelsbalans okt kl 14.30
 • USA: produktivitet ex. jordbruk Q3 (Q/Q) kl 14.30
 • USA: arbetskostnad per enhet Q3 (Q/Q) kl 14.30
 • Kanada: räntebeslut kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Systemair

Utl. rapporter

 • Broadcom

Övrigt

 • Stämmor: Coloplast
 • Kapitalmarknadsdag: Inwido, Hexagon
 • Exklusive utdelning: Avance Gas (USD 0,50), K2A (5:00 SEK i preferensaktie)

Makrohändelser

 • Kina: handelsbalans nov (USD) kl 4.00
 • UK: Halifax husprisindex nov (M/M) kl 8.00
 • Tyskland: industriproduktion okt (M/M) kl 8.00
 • EMU: BNP Q3 (Q/Q) kl 11.00
 • USA: arbetslöshetsersättning (veckodata) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Övrigt

 • Stämmor: Scandinavian Medical Solutions
 • Börsstatistik: Finnair (trafiksiffror för november) 

Makrohändelser

 • Japan: BNP Q3 (Q/Q) kl 0.50
 • Tyskland: inflation nov (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: BNP okt (M/M) kl 8.00
 • Sverige: hushållens konsumtion okt (M/M) kl 8.00
 • Sverige: industriproduktion okt (M/M) kl 8.00
 • Sverige: nya industriorderingångar okt (Y/Y) kl 8.00
 • USA: genomsnittlig timlön nov (M/M) kl 14.30
 • USA: antalet anställda utanför jordbruket nov kl 14.30
 • USA: arbetslöshet nov kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.