Veckoanalysen 11–15 December
Nu är det fokus på tillväxt

Inflationstakten faller snabbt och marknaden byter fokus. Nu är det oron för en svag konjunktur som kan skrämma börserna. Därför gäller det att konjunkturen håller uppe för att börsen ska orka klättra vidare under 2024.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Kan centralbankerna uppfylla marknadens förväntningar?

Börserna räknar med att centralbankerna är klara med räntehöjningarna och frågan är om centralbankerna kan leva upp till förväntningar i veckan. Förväntningarna på ECB blir allt högre och en första räntesänkning väntas redan komma i mars. Därefter tros räntan sänkas till 2,50% fram till slutet av 2024. Fed väntas sänka första gången i april.

Räntebesked FED onsdag & ECB torsdag

Marknaden behöver se att inflationen fortsätter ned

Utöver centralbanksbesked presenteras inflationssiffror för november. Den aggressiva förväntansbilden på räntesänkningar kräver att inflationssiffrorna fortsätter ned. I veckan publiceras både svensk och amerikansk inflation där utfallen kommer påverka räntemarknaden. Efter fredagens starka sysselsättningsrapport i USA ökar kravet på att inflationstakten fortsätter falla i veckan. 

USA tisdag & Sverige torsdag

Viktig konjunktursignal från inköpscheferna

Vi får även ta del av viktig konjunkturdata från inköpscheferna. I takt med att fokus skiftar från inflations- till recessionsoro kommer marknaden lägga stor vikt vid inköpschefernas framåtblickande bild. Preliminära siffror presenteras från tillverkningsindustrin och tjänstesektorn, både i USA och eurozonen på fredag. Inga dramatiska förändringar jämfört med föregående månad väntas men en förbättring kommer börsen gilla.

Fredag

Marknadskommentar

Nu är det fokus på tillväxt

Inflationstakten faller snabbt och marknaden byter fokus. Nu är det oron för en svag konjunktur som kan skrämma börserna. Därför gäller det att konjunkturen håller uppe för att börsen ska orka klättra vidare under 2024.

Marknaden fokuserar på en sak i taget

Marknaden har de senaste åren oroat sig för inflationen, och eftersom börsen tenderar att fokusera på en sak i taget, har inflationen naturligt varit det dominanta temat på börserna. Fram tills nu. Efter höstens fallande inflationstakt och centralbankernas räntepaus skiftar nu fokus från inflation till tillväxt.

Tillväxtoro har tagit över

Givet att räntehöjningarna inte längre är på tapeten är en allt för svag konjunktur det som kan skrämma börserna. Marknadsreaktionen på fredagens starka sysselsättningsrapport i USA var därför mycket intressant. Det vi vant oss vid de senaste åren är att stark arbetsmarknadsdata tagits emot negativt av börserna. Detta då det innebär risk för högre löner, ihållande inflation och fortsatta räntehöjningar. I fredags såg vi det motsatta.

Trots en stark sysselsättningsrapport fortsatte världens börser att stiga. Att sysselsättningsrapporten kom in starkare med fler skapade jobb än väntat gläder nu börserna, då sannolikheten för en mjuklandning av konjunkturen ökar. Det visar att fokus har skiftat. Förhoppningen just nu är att centralbankerna sänker räntan på grund av fallande inflation. Inte på grund av en försvagad ekonomi. Samtidigt gör den snabbt fallande inflationen att centralbankerna inte behöver behålla höga räntor för att bromsa konjunkturen. Det gillar marknaden.

Inflationen måste ändå ned

Även om marknaden nu gått vidare måste inflationstakten trots allt fortsätta falla i bakgrunden. Fokus är på tillväxt men marknaden kommer givetvis bevaka veckans inflationsdata, både från amerikanskt och svenskt håll. Vi räknar med att inflationstakten fortsätter ned och att centralbankerna under nästa år kan lätta på bromspedalen för att hålla tillväxten uppe. Detta är av stor vikt för börsen när vi blickar in i 2024. 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Utl. rapporter

 • Oracle

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Kesko (0:27 EUR)

Makrohändelser

 • Danmark: inflation nov (Y/Y) kl 8.00
 • Norge: inflation nov (Y/Y) kl 8.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Övrigt

 • Stämmor: Dustin, Frontline
 • Kapitalmarknadsdag: Vitrolife, Note

Makrohändelser

 • UK: arbetslöshet okt kl 8.00
 • Tyskland: ZEW-index dec kl 11.00
 • EMU: ZEW-index dec kl 11.00
 • USA: kärninflation nov (Y/Y) kl 14.30
 • USA: inflation nov (Y/Y) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Utl. rapporter

 • Inditex
 • Adobe

Övrigt

 • Kapitalmarknadsdag: Storebrand

Makrohändelser

 • Japan: Tankan-index för större tillverkare Q4 kl 0.50
 • UK: BNP okt (M/M) kl 8.00
 • UK: industriproduktion okt (M/M) kl 8.00
 • EMU: industriproduktion okt (M/M) kl 11.00
 • USA: PPI nov (M/M) kl 14.30
 • USA: kärn-PPI nov (M/M) kl 14.30
 • USA: räntebesked kl 20.00
 • USA: Fed presskonferens kl 20.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Utl. rapporter

 • Costco Wholesale

Övrigt

 • Stämmor: CS Medica
 • Kapitalmarknadsdag: Sampo
 • Exklusive utdelning: Frontline (USD 0,30), Sdiptech (2:00 SEK i preferensaktie)

Makrohändelser

 • Finland: inflation nov (Y/Y) kl 7.00
 • Sverige: KPIF nov (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: KPI nov (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: KPIF ex energi nov (Y/Y) kl 8.00
 • Spanien: inflation nov (Y/Y) kl 9.00
 • Norge: räntebesked kl 10.00
 • UK: räntebesked kl 13.00
 • ECB: räntebesked kl 14.15
 • USA: detaljhandel nov (M/M) kl 14.30
 • USA: arbetslöshetsersättning (veckodata) kl 14.30
 • EMU: ECB presskonferens kl 14.45

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Sectra

Övrigt

 • Börsstatistik: H&M (presenterar försäljningssiffror för fjärde kvartalet)

Makrohändelser

 • Japan: PMI tillverkningssektorn dec (prel) kl 1.30
 • Kina: industriproduktion nov (Y/Y) kl 3.00
 • Kina: detaljhandel nov (Y/Y) kl 3.00
 • Sverige: arbetslöshet nov kl 8.00
 • Frankrike: inflation nov (Y/Y) kl 8.45
 • Frankrike: PMI tjänstesektorn dec (prel) kl 9.15
 • Tyskland: PMI tillverkningssektorn dec (prel) kl 9.30
 • EMU: PMI tillverkningssektorn dec (prel) kl 10.00
 • EMU: PMI tjänstesektorn dec (prel) kl 10.00
 • UK: PMI tjänstesektorn dec (prel) kl 10.30
 • USA: industriproduktion nov (M/M) (prel) kl 15.45
 • USA: PMI tillverkningssektorn dec (prel) kl 15.45
 • USA: PMI tjänstesektorn dec (prel) kl 15.45

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.