Veckoanalysen 18–22 december
Tomterallyt är här

Det glada börshumöret som vi har sett i Sverige de senaste månaderna fick sig en extra skjuts under förra veckan. Det visade sig att det fanns många snälla barn på marknaden, och vi fick åtnjuta ett tomterally.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Årets sista amerikanska inflationssiffror presenteras

Den amerikanska inflationen mätt med Feds favoritmått PCE toppade redan i juni i fjol på 7,1 procent, och har sedan dess haft en stark nedåtgående trend. Senast noterades en inflation om 3 procent, och novembersiffran som presenteras på fredag väntas visa en fortsatt minskning till 2,9 procent. Trenden bör långsamt fortsätta nästa år. 

Fredag.

VIX på låga nivåer

VIX, ett mått på volatilitet som ibland kallas för aktiemarknadens skräckindex, är nu nere på de lägsta nivåerna sedan före covidpandemin. Oron fick ett rejält hopp i och med pandemiutbrottet, och sköt åter igen i höjden när centralbankerna började höja räntorna. När räntesänkningar nu står för dörren är det därför naturligt att oron på marknaden börjar avta. 

Når vi all time high i USA?

Efter den senaste tiden kraftiga räntefall har världens börser stigit rejält. Utöver att Stockholmsbörsen stigit med hela 20 procent sedan botten i oktober handlas nu S&P 500 index nära tidigare all time high-nivåer. Givet att marknadssentimentet är starkt, på grund av att centralbankernas nästa steg är räntesänkningar, anser vi att en ny topp bör kunna sättas. 

Marknadskommentar

Tomterallyt är här

Det glada börshumöret som vi har sett i Sverige de senaste månaderna fick sig en extra skjuts under förra veckan. Det visade sig att det fanns många snälla barn på marknaden, och vi fick åtnjuta ett tomterally.

Fedbesked medförde stora rörelser

Under onsdagskvällen svensk tid presenterade den amerikanska centralbanken Fed sitt senaste räntebesked. Styrräntan i sig medförde inga överraskningar utan lämnades oförändrad. Dock presenterades en ny räntebana, som signalerade tre räntesänkningar nästa år, vilket var en tydlig förändring jämfört med tidigare kommunikation. 

På presskonferensen som följde beskedet pekade Feds ordförande Powell dessutom på svagheter i ekonomin, vilket var förvånande men tolkades positivt av aktiemarknaden då det kan innebära lägre räntor. 

Som pricken över i:et släpptes ny svensk inflationsstatistik på torsdagsmorgonen, och denna kom in betydligt lägre än väntat. Tillsammans bidrog dessa faktorer till att Stockholmsbörsen steg kraftigt, faktiskt så kraftigt att den nu gått in i en bullmarknad, vilket innebär att den nu har stigit 20 procent sedan bottennoteringen.

Avtagande aktivitet året ut

Året är inte slut än, men i veckan väntas aktiviteten på marknaden vara lägre än normalt, och detta blir årets sista veckoanalys. Med vetskapen om att några handelsdagar återstår kan vi summera året med att konstatera att aktier i Nordamerika, som vi har förespråkat, har stigit rejält. Detta trots att de senaste veckornas kronförstärkning faktiskt har inneburit en dollarförsvagning  gentemot kronan under 2023. De stora amerikanska techbolagen har bidragit starkt till den här utvecklingen. Även Nordiska aktier har presterat väldigt bra efter den senaste tidens återhämtning, och kan nu mäta sig med sina globala konkurrenter. 

Överlag har det varit ett bra år för investeringar i både aktier och ränteplaceringar, och detta är en trend som vi bedömer kan bestå in i 2024. 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

 • Stämmor: Aprendere, Sonetel

Makrohändelser

 • Tyskland: affärsklimatindex dec kl 10.00
 • USA: NAHB husmarknadsindex dec kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Skistar

Utl. rapporter

 • Accenture
 • FedEx

Makrohändelser

 • Japan: räntebesked kl 4.00
 • EMU: inlaftion nov (Y/Y) (def) kl 11.00
 • EMU: kärninlation nov (Y/Y) (def) kl 11.00
 • Kanada: inlation nov (Y/Y) kl 14.30
 • USA: bygglov nov (prel) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Rusta

Utl. rapporter

 • Roblon
 • Micron Technology

Makrohändelser

 • UK: inflation nov (Y/Y) kl 8.00
 • Tyskland: PPI nov (M/M) kl 8.00
 • Tyskland: konsumentförtroende (GfK) (jan) kl 8.00
 • USA: bytesbalans Q3 kl 14.30
 • Sverige: Riksbankschefen Thedéen håller tal kl 15.00
 • USA: CB konsumentförtroende dec kl 16.00 
 • USA: befintlig husförsäljning nov kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Utl. rapporter

 • Nike

Övrigt

 • Stämmor: Idex Biometrics
 • Exklusive utdelning: Vitec (0:57 SEK)

Makrohändelser

 • Sverige: affärsklimatindex dec kl 8.00
 • Sverige: konsumentförtroende dec kl 8.00
 • USA: BNP Q3 (Q/Q) kl 14.30
 • USA: arbetslöshetsersättning (veckodata) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Makrohändelser

 • Japan: inflation nov (Y/Y) kl 0.30
 • Sverige: PPI nov (M/M) kl 8.00
 • Sverige: PPI nov (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: detaljhandel nov (M/M) kl 8.00
 • UK: detaljhandel nov (M/M) kl 8.00
 • UK: BNP Q3  (Q/Q) kl 8.00
 • USA: underligg. PCE-prisindex nov (M/M) kl 14.30
 • USA: PCE-prisindex nov (M/M) kl 14.30
 • USA: privata utgifter nov (M/M) kl 14.30
 • USA: privata inkomster nov (M/M) kl 14.30
 • USA: beställning av kapitalvaror nov (M/M) kl 14.30
 • USA: PCE-prisindex nov (Y/Y) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.