Missa inte detta i din företags­försäkring

13 apr. 2023
En företagsförsäkring är nog en självklarhet för de flesta företag. Men trots det saknar var fjärde småföretagare en företagsförsäkring idag. En anledning är att de inte har hunnit sätta sig in i vilken försäkring de behöver. Vilket är fullt förståeligt, eftersom en företagsförsäkring är ett samlingsbegrepp för ett flertal försäkringar. Exakt vilka försäkringar som bör ingå i företagsförsäkringen, skiljer sig mellan olika branscher och verksamheter. Vi reder ut vad som är viktigt att se över när du tecknar en företagsförsäkring.

Vad bör ingå i en företagsförsäkring?

En företagsförsäkring består av ett antal försäkringar som ett företag behöver för att undvika stora oförutsedda kostnader. En trygghet för dig och ditt företag ifall något oförutsett skulle hända. Om ni skulle bli skadeståndsskyldiga eller om ni drabbas av ett oförutsett avbrott, kan det få stora ekonomiska konsekvenser för företaget.  
För att säkerställa att ditt företag har rätt skydd, krävs en riskanalys som utgår från just din verksamhet. För att hjälpa dig en bit på vägen har vi listat några viktiga delar som bör finnas med i din företagsförsäkring. Vi ska även guida dig förbi några vanliga fallgropar och hjälpa dig att välja rätt försäkringsgivare.

Egendomsförsäkring 

Om ni skulle drabbas av ett inbrott, brand eller vattenolycka, är det viktigt att företaget har en egendomsförsäkring. Med en egendomsförsäkring skyddas de materiella tillgångar som är viktiga för verksamheten. Det kan handla om datorer, verktyg, maskiner, lagertillgångar och kontorsinredning.

När du ska teckna en företagsförsäkring är det därför viktigt att du går igenom vad din egendom faktiskt är värd och se över vilket värde försäkringen täcker. Om du inte har uppgett rätt värde på egendomen, kan företaget bli underförsäkrat. Resultatet blir då att ersättningen från försäkringen inte täcker värdet av den förlorade egendomen. När du tecknar en egendomsförsäkring bör du alltid se över följande frågor: 

 • Har försäkringen ett allriskskydd? Många egendomsförsäkringar har endast ett brand-, inbrott- och vattenskadeskydd, vilket innebär att en del skador inte täcks av försäkringen. Med ett allriskskydd får du ett mer heltäckande skydd som även ger ersättning för utifrån kommande skador, som när du spiller kaffe över din jobbdator.
 • Skyddar försäkringen mot annat än yttre skador? En del egendomsförsäkringar skyddar bara mot yttre händelser. I så fall skulle inte försäkringen täcka skador såsom maskinella skador som uppkommer inuti själva maskinen. För att försäkra företaget mot denna typ av skador, krävs en maskinförsäkring. Ett sådant skydd täcker inte bara verksamhetskritiska produktionsmaskiner, utan även kontorsmaskiner som skrivare och datorer.
 • Har du en process för att rapportera förändringar till ditt försäkringsbolag? Som försäkringstagare har du en rapporteringsskyldighet som innebär att du ska meddela försäkringsgivaren vid förändringar i verksamheten. Det kan handla om förändrad omsättning, uppdatering av varulager eller nya verksamhetsinriktningar. Om detta inte rapporteras in, riskerar ni att vara underförsäkrade vid en eventuell skada.

Avbrottsförsäkring

Om något oförutsett drabbar ditt företag som gör att verksamheten stannar av och inte kan inbringa förväntade inkomster, måste ändå företagets fasta utgifter betalas. Det kan exempelvis handla om lokalhyra eller personalens löner. Med en avbrottsförsäkring är du skyddad mot ett flertal avbrott. Se alltid över nedanstående frågor när du tecknar din försäkring.

 • Vilken typ av avbrott täcker din avbrottsförsäkring? Det är nämligen en vanlig missuppfattning att en avbrottsförsäkring skyddar mot verksamhetsavbrott, oavsett orsak. Avbrottsmomentet är dock kopplat till din egendomsförsäkring, vilket innebär att det krävs en ersättningsbar egendomsskada för att det påföljande avbrottet ska skyddas. Det kan exempelvis handla om brand- eller vattenskador som leder till att verksamheten måste ligga nere. Många företag är utsatta för flera andra avbrottsrisker, där avbrottet inte sker till följd av en egendomsskada. Det kan handla om:
  • Maskinavbrott – om företaget har verksamhetskritiska maskiner, bör försäkring ha skydd för denna typ av avbrott.
  • Epidemiavbrott – alla företag som hanterar livsmedel bör säkerställa att skydd mot epidemiavbrott ingår i företagsförsäkringen.
  • Systemavbrott – många verksamheter är idag beroende av ett fungerande nätverk eller datasystem. Om ditt företag är det, bör denna risken för systemavbrott också täckas av er försäkring. För att få skydd mot detta behöver företaget en cyberförsäkring.
 • Klarar företaget av att betala alla extrakostnader som uppstår vid avbrott?Avbrottsförsäkringens skyddar företaget mot faktiska förluster som ni drabbats av under avbrottstiden. Ofta leder dock ett avbrott till väsentliga extrakostnader, då medarbetare kan behöva arbeta extra eller företaget kan behöva flytta för att kunna återuppta verksamheten. För att täcka även sådana kostnader krävs en så kallad extrakostnadsförsäkring.
 • Har ni kunder eller leverantörer utanför Norden? Avbrottsförsäkringen skyddar normalt även mot avbrott som beror på förseningar av era kunder eller leverantörer. Vanligtvis är det här skyddet dock kopplat till Norden vilket inte är tillräckligt om ert företag är beroende av leverantörer i exempelvis Österrike. Säkerställ därför att företaget har rätt skydd beroende på er geografiska spridning av kunder och leverantörer.

Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring är ett skydd som hjälper ditt företag om en anställd eller någon av era produkter och tjänster skulle anses ha orsakat en skada eller en ekonomisk förlust för era kunder. I en ansvarsförsäkring ingår hjälp med utredning och förhandling om ett skadeståndskrav riktas mot företaget till följd av skadan. Försäkringen skyddar för skador på andras saker men även för personskador.

 • Har ni verksamhet eller distribuerar produkter och tjänster utanför Norden? Då är det viktigt att säkerställa att ni har försäkringsskydd som ger företaget rätt skydd rent geografiskt. Om produkterna eller tjänsterna erbjuds i exempelvis Tyskland räcker det alltså inte med en ansvarsförsäkring som enbart omfattar skador som uppstår i Norden. 
 • Vilka krav ställer era kunder? En del kunder ställer krav på företagets ansvarsförsäkring. Det kan handla om att de kräver att försäkringen ska omfatta en viss geografisk marknad eller ett visst försäkringsbelopp. Säkerställ därför att företagets ansvarsförsäkring innefattar det skydd som kunderna kräver för att inte begå avtalsbrott. 

Rättsskyddsförsäkring

Det finns många tänkbara scenarion som kan leda till att ett företag hamnar i en tvist. Det kan handla om en utebliven betalning för ett utfört arbete, ersättning för skadad egendom eller ändrade villkor i ett hyresavtal. En rättslig tvist kan bli en mycket dyr affär som i värsta fall kan leda till skadestånd, rättegångskostnader och advokatkostnader för både dig och din motpart. Rättsskyddsförsäkringen täcker jurist- och rättegångskostnader och skapar på så vis en stor trygghet för ditt företag. Ställ dig följande frågor när du ska teckna en rättsskyddsförsäkring: 

 • Är försäkringsbeloppet tillräckligt stort? Då juridiska kostnader snabbt kan springa iväg är det viktigt att se över hur stora kostnader din försäkring täcker.
 • Vilka former av tvister omfattas? Kontrollera vilken typ av tvister som omfattas, exempelvis tvistemål, miljömål och skattemål. 
 • Hur ser den geografiska omfattningen ut? Om företaget har kunder utanför Norden är det viktigt att se över att ditt rättskydd har en bredare geografisk omfattning. På så vis kan du undvika att företaget står utan ersättning om det skulle uppstå en tvist i ett land utanför Norden. 

En försäkringsförmedlare hjälper dig att sy ihop rätt skydd

Utöver de försäkringstyper som vi har redogjort för ovan, finns det en mängd andra försäkringar som ditt företag kan vara i behov av. Det som styr behovet är er riskprofil. 

Vad som är rätt försäkringsskydd för ett företag, behöver inte alls vara det för ett annat. Behovet varierar kraftigt beroende på vilken bransch som ditt företag är verksamt inom, vilket gör det ännu mer komplext att sätta sig in i.

Det kan därför vara en bra idé att ta hjälp av en försäkringsrådgivare för att utforma ett försäkringsskydd som passar för just din verksamhet. Din rådgivare hjälper dig att jämföra försäkringar och försäkringsgivare. Utifrån denna jämförelse och din riskanalys, får du sedan hjälp att skydda ditt företag på rätt sätt, så att du inte står oförsäkrad om olyckan skulle vara framme.

Våra upphandlade produkter gör det enklare att hitta rätt

Många av de fallgropar som vi har redogjort för i denna artikel, kan undvikas helt vid val av rätt försäkring. Vi på Söderberg & Partners har analyserat marknaden och upphandlat produkter som ger våra kunder ett bättre skydd än de standardförsäkringar som finns på marknaden. För majoriteten av våra kunder, kan vi även sänka kostnaden för deras företagsförsäkring. Utöver standardskyddet som ingår i de flesta företagsförsäkringar, innefattar vår upphandlade lösning bland annat:

 • Skydd om ni skulle missa att anmäla en ny verksamhet eller omsättning under året.
 • Underförsäkringsgarantier vilket innebär att om du av någon anledning inte har rapporterat korrekta värden på din egendom, så täcker försäkringen ändå detta utan avdrag för underförsäkring upp till vissa belopp.
 • Lös egendom omfattas automatiskt utan rapporteringsskyldighet upp till vissa belopp.
 • Du slipper rapporteringsskyldigheten för försäkringsställen med mindre egendomsvärden.
 • Allriskförsäkring ingår, vilket innebär att försäkringarna täcker för risker i en utökad omfattning. Skador utöver de som ingår i det vanliga brand-, vatten-, inbrottsvillkoret kan alltså täckas av vår försäkringslösning.
 • Maskinförsäkring inkluderas, vilket innebär att även inre maskinella skador omfattas.
 • Extrakostnadsförsäkring ingår i 24 månader. 
 • Rättsskydd med höga belopp ingår. Skyddet inkluderar tvistemål, miljömål samt skattemål.

Vill du veta mer om vår upphandlade företagsförsäkring?

Kontakta oss så berättar vi mer om vad du kan vinna på att byta eller teckna företagsförsäkring med hjälp av våra rådgivare. 

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.