Löneutveckling i svenska börsbolag

19 juni 2019
Hur har löneutvecklingen sett ut sista året? Novare Pay delar med sig av de viktigaste huvudpunkterna från rapporten På tal om Lön.

För fjärde året i rad publicerar Novare Pay Consulting studien På tal om Lön. Studien täcker ersättningar till vd, ledning och styrelse i Stockholmsbörsens drygt 330 bolag. Den täcker även jämställdhetsutvecklingen för vd:ar, ledningsgrupper, styrelser och valberedningar.

Rapporten visar att ersättningen ökade med 2,9% under 2018 för börsens vd:ar, vilket är en lägre ökning än vi sett föregående år. Tidigare år har ökningen legat på mellan 4–6%. Trenden som vi ser generellt är tröghet i utveckling av både löner, arvoden och andelen kvinnor i de styrande funktionerna. Nedan listas några av rapportens centrala slutsatser.

På tal om Lön 2019: 

  • Median för den totala ersättningen till vd:ar var 6,2 miljoner kronor för helåret 2018, vilket är en ökning med 2,9% jämfört med 2017. För ledande befattningshavare var medianökningen 1,9%.

  • För identiska individer, det vill säga för vd:ar som suttit både under 2017 och 2018, ökade baslönen i median för vd med 3,8% och totalersättningen med 7,5%.

  • Ökningstakten i styrelsearvoden för både ordförande och ledamot i identiska bolag mellan 2018 och 2019 var 3,3%. Samma siffra låg på 5% mellan 2017 och 2018.

  • Det skedde ett vd-byte i drygt 17% av bolagen under 2018, vilket är en fortsatt hög siffra ur ett historiskt perspektiv. Det är dock lägre än rekordåret 2017 då det var vd-byte i drygt 21% av bolagen.

  • Andel kvinnliga vd:ar var oförändrad under 2018, och motsvarar idag 8,6% av samtliga vd:ar på Stockholmsbörsen.

  • En fokusstudie i rapporten visar att det finns en positiv korrelation mellan bolag som har en kvinnlig vd och andelen kvinnor i ledningsgruppen.

  • Ny lagstiftning i Sverige gällande Aktieägarättsdirektivet ställer nya krav på redovisning av ersättning för börsbolag från och med 2020.

  • Omkring hälften av bolagen i studien föreslog ett nytt långsiktigt incitamentsprogram under stämmosäsongen 2019.


Mer information om rapporten och möjlighet att beställa fullständigt material fås genom kontaktformuläret nedan.

Kontakta oss