Skip to main content Skip to main navigation

Låt era talanger växa

Låt era talanger växa

22 oktober · 2019

En bidragande orsak till den ökande rotationen på arbetsmarknaden är den bristande kompetensutvecklingen på många arbetsplatser. Generationsmixen innebär också nya utmaningar då det finns olika förväntningar på hur själva kompetensutvecklingen ska gå till. Hur kan ert företag erbjuda relevant kompetensutveckling i lärmiljöer som går hem hos samtliga medarbetare?

Skillnaden mellan Generation X och Generation Y

År 2020 spås 50% av arbetsmarknaden bestå av Generation Y, eller Millennials som de även kallas för. Människor i den här generationen är födda mellan 1980 och 1994, och de skiljer sig markant från sin föregångare, Generation X. Inte nog med att båda generationerna har vitt skilda beteendemönster, de har också olika syn på vad kompetensutveckling är.

Den äldre Generation X är uppvuxna i en tid då smartphones och ständig uppkoppling mot Internet inte fanns. Till följd av detta är de mer öppna för formellt lärande. Dit hör exempelvis klassrumsundervisning, blandade lärmiljöer och strukturerade onlineutbildningar. Den yngre Generation Y är betydligt mer rastlös i skolbänken. De är vana vid att kunna kommunicera dygnet runt och att alltid kunna söka information digitalt när stunden kräver. Förmodligen är det därför som Generation Y föredrar mer sociala lärmiljöer och så kallat informellt lärande.

Formellt vs informellt lärande

Det informella lärandet kan vara både avsiktligt och oavsiktlig, till skillnad från det formella lärandet som enbart är avsiktligt. Exempel på avsiktligt informellt lärande är uppsökande av information eller professionellt nätverkande där syftet att lära sig mer om ett område. Oavsiktligt informellt lärande handlar istället om att läsa, observera eller att delta i möten och konversationer. Här handlar det inte primärt om att lära sig saker, däremot leder det sannolikt till att man lär sig en hel ändå.

Ska man söka information eller faktiskt lära sig?

Vidare har digitaliseringen gått hårt fram på våra uråldriga hjärnor. I en ständigt uppkopplad vardag tvingas våra hjärnor ta emot betydligt fler intryck än vad evolutionen har utvecklat dem för. Detta medför bland annat problem med koncentrationen som är avgörande för att inlärning ska kunna ske. De yngre generationerna är snabba med att hävda att inlärningen inte längre än nödvändig eftersom all information idag finns tillgänglig på nätet när man behöver den. Dessvärre är det inte riktigt så enkelt. Att hjärnan får möjlighet att fokusera och skapa långtidsminnen är en förutsättning för djupare förståelse. Förenklat kan man säga att det är själva grunden för att våra hjärnor ska kunna bli ”smartare” och att vi människor ska kunna skapa den utveckling som för vår värld framåt. Ett exempel på detta är att du kan anskaffa dig all den teoretiska kunskap som krävs för att du ska kunna renovera din sommarstuga via nätet. Men att faktiskt revolutionera hur vi idag bygger hus, kräver betydligt mer av dig och din hjärna än att enbart kunna söka upp och applicera befintlig information.

Generation X + Generation Y = Learnster

Med tanke på diskussion ovan blir det oerhört viktigt att du som arbetsgivare kan erbjuda kompetensutveckling som passar generationsmixen på ditt företag. Du behöver kunna möta behoven som finns, både hos den yngre och äldre generationen. Vidare är det viktigt att kunna skilja på förmågan att söka upp och applicera befintlig information, från att faktiskt lära sig något. Här kan Learnster vara ett verktyg för att möta dina medarbetare där de är.

Learnster är en lärplattform som stödjer både formellt- och informellt lärande och möjliggör att varje organisation kan skräddarsy utvecklingsplaner som passar just sin mix av åldersgrupper på företaget. Learnster fokuserar även specifikt på att underbygga både ut- och inlärning, med hjälp av metoder som bygger på vetenskaplig forskning om hur våra hjärnor fungerar.

Med Learnster som stöd kommer både er organisation och era medarbetare kunna växa. Låter det intressant? Kontakta oss via formuläret nedan så tittar vi tillsammans på just era specifika förutsättningar.

Kontakt

Kvinnor tjänar i snitt 16 % mindre – vilket ansvar har du som arbetsgivare?

16 november · 2021

Den senaste statistiken visar att kvinnor är underrepresenterade i beslutsfattande positioner inom offentlighet och näringsliv, och tjänar i genomsnitt 16 % mindre än männen, om man ser till hela EU. Varför är det så, vilka konsekvenser får det och vad kan man som arbetsgivare göra för att bidra till ett mer jämställt samhälle?

Löneskillnader i dagens samhälle

I dagens samhälle finns det vissa skillnader i beteenden på arbetsmarknaden mellan kvinnor och män. Kvinnor tar oftast längre och större del av föräldraledigheten, vabbar i högre utsträckning, arbetar deltid och har högre sjukfrånvaro. Dessutom förhandlar kvinnor i lägre grad om lönen vid nyanställning samt löneväxlar mindre1. Sammantaget innebär detta inte bara sämre förutsättningar under det aktiva yrkeslivet, utan även försämrade möjligheter att tillgodogöra sig en bra pension.

Löneskillnaden mellan män och kvinnor ligger i Europa på ca 16 %2. I Sverige ligger skillnaden på 4 %, vilket visar att vi kommit längre än många andra länder, men vi har fortfarande ett jobb att göra tills arbetsmarknaden är helt jämställd3.

När allt kommer omkring är lönegapet avgörande, eftersom det visar var samhällets makt finns. När kvinnor tjänar mindre, äger de mindre makt och står utanför de beslutande nivåerna i samhället. Löneklyftan mellan könen kommer inte att försvinna av egen kraft. Det är ländernas, företagens och de anställdas ansvar att förändra samhällsuppfattningen och normerna.

Vilket ansvar har arbetsgivaren?

I Sverige har vi lagkrav om en årlig lönekartläggning och att bedriva en icke-diskriminerande verksamhet. Detta innebär, utan att tumma på den personliga integriteten, att överväga vilka konsekvenser olika typer av aktiviteter får långsiktigt. Detta gäller särskilt satsningar på förmåner av olika slag eftersom det utöver löneskillnader också kan finnas andra typer av diskrimineringsgrunder kopplat till ersättning. Lagen stipulerar sju olika sådana 4

Lönekartläggning - ett viktigt verktyg för jämställdhet

Lagen säger att arbetsgivare regelbundet ska säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, hanteras lika vid lönesättning – detta görs genom en lönekartläggning. I Sverige ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning varje år. I den ska arbetsgivare bedöma om det finns löneskillnader mellan kvinnor och män, som utför lika eller likvärdigt arbete. För att kunna göra den bedömningen korrekt behöver man göra både en kartläggning och en analys av lön kopplat till kön. Frågor som bör besvaras är:

  • Gäller lika lön för både manliga och kvinnliga medarbetare?
  • Hur ser lönesättningen ut mellan jämförbara roller?
  • Finns det systematisk partiskhet kring hur anställda av olika kön och bakgrund blir lönesatta?

När skillnader i lön inte kan förklaras på något rimligt sätt måste organisationer agera snabbt för att korrigera skiljaktigheterna.

EU kommer med nytt direktiv

Ett nytt EU-direktiv finns framme för beredning. Förslaget till det nya direktivet syftar till att ta itu med den ihållande otillräckliga tillämpningen av den grundläggande rätten till lika lön, och se till att denna rättighet upprätthålls i hela EU. Det föreslagna direktivet eftersträvar att upprätta krav på lönetransparens inom organisationer, underlätta tillämpningen av de viktigaste begreppen för lika lön, inklusive ”lön” och ”arbete av lika värde”, och stärka verkställighetsmekanismerna5.

Heartpace – smidigt verktyg för lönekartläggning

Att analysera lönesättningen genom en lönekartläggning kan leda till att man identifierar olika faktorer av bristande jämställdhet i organisationen. Att korrigera dessa leder i längden både till ett bättre arbetsklimat i din organisation, men också till ett bättre samhälle.

På Söderberg & Partners är vi fast beslutna att bidra till jämställd lönesättning. Genom vårt dotterbolag Heartpace och verktyget Heartpace Pay Gap kan vi erbjuda ett lätthanterat och effektivt stöd i er lönekartläggning. Genom tydliga rapporter i verktyget, som bygger på automation, får ni en kvalitativ och faktabaserad analys. Heartpace Pay Gap levererar enligt lagkravet och minimerar subjektivitet, vilket gör att ni sparar tid. Dessutom ger verktyget mängder av andra insikter som gör ert lönearbete och strategi tydligare.

Vill du veta mer om lönekartläggning, Heartpace och hur vi kan hjälpa er? Fyll i formuläret nedan så återkommer ni till er för vidare dialog.

Källor:

1 www.europaportalen.se/teman/loner-i-eu

2 www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0678

3 www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Jamstalldhet/lonegap/

4 www.do.se/diskriminering/diskrimineringsgrunder

5 www.ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12098Loneskillnader-mellan-konen-lonetransparens_sv

 

Kontakt

Human Financial Wellness

Välmående medarbetare skapar finansiellt välmående företag

Allt fler medarbetare mår dåligt på sin arbetsplats. Det finns ofta brister i balansen mellan arbetsbelastning och återhämtning som i kombination med stress och livsstilsrelaterade problem hämmar engagemang och prestationsförmågan på arbetsplatsen. Söderberg & Partners vill vända den här trenden och möta utmaningarna genom att hjälpa företag att skapa hållbara medarbetare och lönsamma organisationer.

Medarbetarna är företagets viktigaste tillgång

Idag ser vi en ökad trend av psykisk ohälsa, stress, ergonomi-, ledarskap- och livsstilsrelaterade problem på våra arbetsplatser som man behöver komma till bukt med för att skapa hållbara medarbetare och lönsamma organisationer. Medarbetarna är företagens viktigaste tillgångar, deras engagemang och kapacitet påverkar företagens resultat. Därför ökar behovet av att hantera och identifiera humankapitalets produktivitet samt risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att kunna förstå kostnaderna för dessa.

Hälsofrämjande åtgärder riskerar att bli en investering utan avkastning. Därför är det viktigt att kunna mäta, identifiera och säkerställa att rätt investeringar görs och att dessa skapar resultat. Det som inte mäts, blir heller inte gjort. Det är även viktigt att se över vilken ordning investeringarna ska göras och hur konkurrenskraftiga de är jämfört med konkurrenterna.

Många företag vill gärna jobba mer proaktivt för att skapa hållbara medarbetare, inte bara för lönsamheten, utan även för att kunna nå Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål samt säkerställa att Arbetsmiljöverkets lagkrav och föreskrifter efterlevs. Men att arbeta med detta i praktiken är inte alltid helt enkelt. Det krävs kunskap, riktade insatser och uppföljning.

Human Financial Wellness

För att hjälpa företag att se över humankapitalet har Söderberg & Partners lanserat tjänsten Human Financial Wellness. Det är ett forskningsbaserat analytiskt hälso- ekonomiskt verktyg som kartlägger och beräknar produktivitet och livskraften i företagen genom att analysera bolagets arbetsmiljö, hälsa, sjukfrånvaro, ledarskap, engagemang, och hälsoinvesteringar. Med hjälp av verktyget kan man upptäcka problem och felinvesteringar i ett tidigt stadie och få riktade åtgärdsförslag för att hantera problemen.

Eftersom företagets humankapital inte går att utläsa i den konventionella redovisningen i kronor och ören uppstår problem vid företagsvärderingen, men genom att kunna göra en analys av humankapitalet kan man få fram ett företags totala värde. Det blir även lättare att identifiera att rätt investeringar görs. Verktyget hjälper även till att skapa underlag för hållbarhetsredovisning, bolagsvärdering och strategiska verksamhetsbeslut.

Med Human Financial Wellness hjälper vi ditt företag att ligga i framkant inom hållbarhet, mångfald, inkludering och jämställdhet för att skapa en attraktiv arbetsplats där man behåller och attrahera nya talanger.

Låter det här intressant och något för ditt företag?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för mer information.

Kontakt

5 tips och insikter om korttidspermittering

9 juni · 2020

Visste du att reglerna för korttidspermittering är mest flexibla för de med kollektivavtal, men att de utan kollektivavtal har mer flexibilitet i att hantera en marknadsvändning långsiktigt? Vi delar med oss av 5 heta tips till dig som ansöker om stöd inför sommaren, men även till dig som redan har fått stöd. Missa inte heller vårt erbjudande om en timmes kostnadsfri rådgivning med Novare Pay Consulting.

Under våren har Regeringen vidtagit en rad åtgärder för att mildra coronavirusutbrottets konsekvenser för jobb och företag. Den absolut mest omfattande krisåtgärden är det tidigarelagda systemet för korttidspermittering, där staten ger stöd till arbetsgivare för personal under korttidsarbete.

Grundkraven återspeglas i varje del av regelverket

Grundkraven för att bli beviljad stöd för korttidsarbete är i praktiken inte så många, men ger stort utrymme för tolkning. Det mest omfattande kravet en arbetsgivare måste ha uppfyllt grundar sig i att andra tillgängliga åtgärder ska ha vidtagits för att minska arbetskraftskostnaderna. Det kan bland annat innebära att personal som inte anses verksamhetskritisk måste sägas upp. Bolaget ska även kunna bevisa att de befinner sig i en ekonomisk kris med anledning av den rådande coronapandemin. Tillväxtverket har möjlighet att reglera stödet och kräva återbetalning om aktieutdelningar och bonusutbetalningar görs, eftersom det inte anses tyda på att bolaget befinner sig i en ekonomisk kris.

Nedan har vi sammanställt fem tips till dig som ansöker om stöd, men även till dig som redan har fått preliminärt stöd.

 

5 heta tips till dig som arbetsgivare inför sommaren:

 

1. Var tydlig och ärlig

Dokumentera gärna för mycket än för lite. Vid kontroll är det viktigt att kunna motivera och bevisa att korttidsarbetet har genomförts i enlighet med regelverket. Ju tydligare och ärligare ni är, desto mindre är risken att bli återbetalningsskyldiga.

2. Se till att era medarbetare håller koll på sin nya arbetstid

Att lämna felaktiga uppgifter till Tillväxtverket kan ha rättsliga effekter. Det är därför oerhört viktigt att era medarbetare rapporterar rätt arbetad tid och inte arbetar varken för mycket eller för lite än den nivån de är permitterade på.

3. Ha koll på semesterplaneringen

Även fast en arbetstagare endast jobbar exempelvis två dagar i veckan pga. korttidsarbete, rekommenderas sammanhängande semester att läggas ut under arbetsfria dagar om arbetstagaren vill garanteras att vara ledig då. Personen kan såklart ”chansa” på att vara ledig då, men risken är att semesterdagarna samlas på hög om arbetstagaren endast tar ut 40 % av sin semester. Det kan leda till hög semesterfrånvaro vid ett senare tillfälle eller dyra kompensationer i form av semesterersättning.


4. Förbered inför att återgå till det normala

Planera för en vardag efter tiden med korttidspermittering. Var förberedd och planera i god tid för att inte hamna i konflikt med regelverket. Se till att medarbetarna har tillräckligt med arbetsuppgifter och att överlämning sker på bästa sätt. Ha även i åtanke att bolag utan kollektivavtal måste permittera minst 70 % av medarbetarna, vilket är viktigt att tänka på när permitteringen upphör. 

5. Håll utkik på Tillväxtverkets webbsida

Tillväxtverkets och Finansdepartementets tolkningar av lagen för korttidsarbete förändras och uppdateras löpande, vilket kan påverka dig som arbetsgivare. I många fall har rutiner och praktisk administration inte satts upp ännu. Se därför till att hålla dig uppdaterad på vad som gäller för dig och dina medarbetare för att minimera risken att rapportera fel.

 

Mer flexibla regler för de med kollektivavtal – men störst flexibilitet för de utan kollektivavtal

Inte långt efter att stöd för korttidsarbete presenterades uppstod diskussion angående arbetsgivares möjligheter till att ta del av stödet, och hur dessa skiljer sig för de med kollektivavtal och de utan. Lagstiftningen för korttidsarbete kan nämligen anses missgynnande för arbetsgivare utan kollektivavtal på grund av de begränsade möjligheterna till att själva bestämma hur många av medarbetarna som ska permitteras och på vilken nivå. 

Arbetsgivare utan kollektivavtal måste ingå i överenskommelse om korttidspermittering med minst 70 % av medarbetarna på driftsenheten (se beskrivning i ruta nedan), medans de med kollektivavtal kan ingå avtal fritt med arbetstagarna. Ytterligare en skillnad är att nivåerna på arbets- och lönereduceringen inte får skilja mellan medarbetarna om kollektivavtal inte finns.

Reglernas utformning har medfört att många arbetsgivare har sett sig tvungna att snabbt teckna kollektivavtal för att kunna ta del av stödet för korttidsarbete, även fast det kanske inte är det långsiktigt bästa beslutet. Av den anledningen är det viktigt att belysa friheten arbetsgivare utan kollektivavtal besitter och hur denna frihet kan vara avgörande när marknadsvillkoren förändras drastiskt. Samtidigt som korttidspermittering kan vara avgörande för ett bolags framtid, bör andra åtgärder övervägas för att på sikt klara sig ur krisen och återgå till tidigare verksamhet. Paus i tjänstepensionsavsättningar, omförhandling av löner, nedsättning av arbetstid och avslutande av anställningar är mycket mer komplicerat att genomföra för arbetsgivare med kollektivavtal och något arbetsgivare utan kollektivavtal kan ta till sin fördel när marknadsvillkoren förändras drastiskt.

 

Definition av driftsenhet

Enligt Lagen om Anställningsskydd är en driftsenhet en arbetsplats avgränsad till en geografisk plats. Tillväxtverket meddelar dock att det inte behöver betyda att en del av ett företag som är beläget inom en och samma byggnad inte kan ses som en egen driftsenhet. Du som arbetsgivare har friheten att själv bedöma vad som är en driftsenhet i din organisation. Tänk på er verksamhets olika delar och huruvida dessa är anknutna till varandra. Bedrivs arbetet gemensamt eller är arbetsplatsen organisatoriskt självständig? Vi uppmanar er till att dokumentera er bedömning för att sedan använda som underlag vid en eventuell kontroll.

 

En timmes kostnadsfri rådgivning

Har ni frågor på hur ni ska resonera kring korttidspermittering eller om Regeringens andra åtgärder? Har ni fått preliminärt stöd redan, men känner er osäkra kring reglerna eller tror att ni riskerar att bli återbetalningsskyldiga? Kontakta oss för vägledning! Vi hjälper dagligen bolag med ersättningsrelaterade frågor där frågeställningar kring praktisk hantering av tjänstepensioner, incitamentsprogram och regerings krisåtgärder uppkommer. Just nu erbjuder vi en timmes kostnadsfri rådgivning som kundanpassas utifrån ert specifika behov och frågeställningar. Tveka inte att höra av er till oss via formuläret nedan för att boka in ett möte.

 

Kontakt

Kontakta oss