Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 26

Veckoanalys | Vecka 26

28 juni · 2021


Positiva tongångar och förtroende för centralbankerna

Midsommarveckan bjöd på uppgångar på aktiemarknaden och fokus ligger fortsatt på inflation, makroekonomi och centralbankspolitik. Samtidigt vilar blickarna även på förhandlingarna kring infrastrukturpaketet i Vita Huset.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Midsommarveckan bjöd övergripande på positiva tongångar på världens börser samtidigt som amerikanska långräntor steg och korträntor föll, vilket gav förnyat stöd bland annat till banksektorn och vittnar om en stark underliggande trend. USA:s president Joe Biden och ett antal senatorer från både republikanerna och demokraterna nådde i torsdags en överenskommelse beträffande ett infrastrukturpaket, men under helgen föll samtidigt mer ljus på svårigheterna i att hitta en slutgiltig utformning. I den amerikanska centralbanken Fed tror, som vi tidigare diskuterat, fler ledamöter än tidigare idag på två styrräntehöjningar under 2023 och den förskjutna förväntansbilden har resulterat i en minskad marknadsoro för överhettning till följd av en kombination av stark tillväxt och fortsatt omfattande stimulanser. Marknadens inflationsförväntningar har fallit tillbaka och vi ser det som troligt att vi under sommaren kommer att få se något stigande realräntor och viss dollarstyrka. Som vi prognostiserat har rotationen på aktiemarknaden kommit av sig och återigen har fokus på bolag av mer tillväxtorienterad karaktär ökat. I den tillväxtfas vi bedömer att vi kommer att befinna oss i rent konjunkturellt tenderar trenderna vad gäller stilar och faktorer på aktiemarknaden att bli mindre tydliga och vi fortsätter att förespråka en taktisk övervikt mot aktier som tillgångsslag. 

Utveckling globala sektorer (1 mån)
ink utd. SEKMakrostatistik

Under veckan som gick fick vi bland annat ta del av preliminära inköpschefsindex från USA och eurozonen. I fokus under veckan låg också amerikansk bostadsstatistik, tyska IFO-index och amerikansk inflationsstatistik i form av PCE. Humöret bland inköpschefer fortsätter att vara mycket gott och IFO-mätningen vittnar om att bolagens syn förbättras, både vad gäller nuläge och närmaste framtid. Innevarande vecka bjuds vi imorgon tisdag på Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för juni månad. Barometerindikatorn har under våren stigit och visade i den senaste mätningen historisk styrka om 119,3, den högsta noteringen i indikatorns 25-åriga historia. På torsdag släpps nya ISM-siffror över stämningsläget i den amerikanska industrin. Förväntningarna ligger på 61,0. Veckan avslutas med den hårt bevakade amerikanska sysselsättningsrapporten. I skrivande stund ligger förväntningarna på en sysselsättningsökning om 675 000 och att arbetslösheten faller marginellt, till 5,7 procent från förra månadens 5,8 procent.   

USA: Antal sysselsatta
(NFP, miljoner personer)

 

BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: Tele2 (extra)

Tisdag

Övrigt

Stämmor: Volvo (extra), Adevinta, Saniona

Exklusive utdelning: Tele2 (3:00 SEK extra), Fastpartner (1:67 SEK kvartalsvis), Klövern (5:00 SEK preferensaktie, kvartalsvis),  Kungsleden (0:70 SEK kvartalsvis) m.fl

Onsdag

Rapporter

Dustin (kl. 8.00)

Övrigt

Stämmor: Anoto, Traton

Exklusive utdelning: Volvo (9:50 SEK extra)

Torsdag

Rapporter

RNB (kl 7.00), H&M (kl 8.00)

Utl. rapporter

Stolt-Nielsen, Associated British Foods (operativ uppdatering)

Övrigt

Stämmor: NAXS (extra) Exklusive utdelning: Lundin Energy (0:45 USD kvartalsvis), Traton (0:25 EUR)

Övrigt: Torontobörsen och Hongkongbörsen stängd

Fredag

Rapporter

Nobina (kl 8.00)

Övrigt

Stämmor: Semcon (extra)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss