Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 27

Veckoanalys | Vecka 27

5 juli · 2021


Börserna fortsätter sätta nya all-time-highs

Samtidigt som börserna sätter nya all-time-highs visar räntemarknaden ingen större oro för stigande inflation. Bankerna visar styrka efter Feds årliga stresstest när möjligheten till ökade utdelningar och aktieåterköp återupptas. På hemmaplan fortsätter det politiska kaoset men utan några effekter på de finansiella marknaderna.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Efter att ha lagt första halvåret bakom oss kan vi notera att globala börser hittills i år är upp cirka 18 procent räknat i svenska kronor, drivet av snabbare än väntad utrullning av vaccin, enorma finanspolitiska stimulanser i USA och superlätt penningpolitik runt om i världen. När börserna fortsätter sätta nya all-time-highs visar räntemarknaden liten oro för stigande inflation och ser den som tillfällig. Bland sektorerna ser vi styrka i bankerna efter att Fed nyligen godkänt 23 banker i det årliga stresstestet, vilket återigen öppnar möjligheten för återupptagna utdelningar och aktieåterköp. Bankerna i USA planerar extrautdelningar på cirka två miljarder dollar under Q3. Bankernas kapitalposition med överskottskapital som numera får distribueras till aktieägarna genom utdelningar och återköp av egna aktier gör att vi fortsatt ser uppsida för sektorn trots årets redan starka kursuppgång. Samtidigt tar marknaden den senaste tidens politiska turbulens i Sverige med ro där det knepiga politiska läget i Sverige inte fört med sig några effekter på varken valuta- eller räntemarknaden.

Utveckling regioner i år
Index inkl. utd. SEKMakrostatistik

Data från arbetsmarknaden är av avgörande intresse för Federal Reserve som vill se en klar förbättring på innan man närmar sig en åtstramning. Antalet sysselsatta ökade 850.000 personer i juni, mer än väntade 700.000. Det var det starkaste utfallet sedan augusti 2020 men förändrar i grunden inte synen på Feds agerande framåt. Riksbanken lämnade reporäntan och räntebanan oförändrad samtidigt som ramen för värdepappersköp lämnas oförändrad på 700 miljarder kronor till och med 31 december 2021 och att innehavet upprätthålls under åtminstone 2022. Inflationstakten (HIKP) i euroområdet sjönk till 1,9 procent i juni jämfört med 2,0 procent i maj men vi väntar oss att prisstegringstakten ökar successivt under året innan den toppar kring 3 procent i årstakt. Den bredaste amerikanska konjunkturbarometern ISM presenterades i veckan och sjönk för industrin till 60,6 i juni jämfört med 61,2 i maj. Inköpschefsindex för svensk industrisektor visade också en försiktig försvagning till 65,8 i juni från 66,0 i maj och samma syntes från Kina där även tjänstesektorn pressades av förnyade pandemiutbrott i södra Kina. Potentialen för ytterligare förbättring av sentimentet i industrin från dagens redan mycket höga nivåer börjar nu bli begränsade, vilket vi också såg i statistiken.


USA: Antal sysselsatta fortsatt långt färre än före krisen
Antal sysselsatta utanför jordbrukssektorn (NFP, miljoner personer)

 

BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Diös (kl 12.00)

Övrigt

Exklusive utdelning: Semcon (3:00 SEK)

Tisdag

Rapporter

Catena (ca kl 8.00), Platzer (kl 8.00), Industrivärden (kl 10.00), Fastpartner

Övrigt

Exklusive utdelning: Leo Vegas (0:40 SEK kvartalsvis)

Onsdag

Rapporter

Kungsleden (kl 6.55), Atrium Ljungberg (kl 7.30), Magnolia Bostad (kl 8.00)

Torsdag

Rapporter

Wallenstam

Utl. rapporter

Entain (operativ uppdatering), Chr Hansen

Fredag

Rapporter

Fabege (kl 7.30), Bioarctic (kl 8.00), NP3 (kl 8.00), Öresund (kl 8.00), Besqab (kl 10.00)

Utl. rapporter

Tryg (kl 7.30)

Övrigt

Stämmor: Klövern (extra)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss