Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 32

Veckoanalys | Vecka 32

9 augusti · 2021


Stark arbetsmarknad och nya börsrekord i USA

Efter ytterligare en stark arbetsmarknadsrapport från USA vägs riskerna med spridningen av deltavarianten av viruset mot en allt starkare ekonomisk återhämtning. Samtidigt uppvisar bolagen styrka och när årets andra rapportsäsong summeras har cirka 90 procent av de amerikanska bolagen slagit vinstförväntningarna.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

När nu bolagsrapporterna för årets andra kvartal presenteras så är det åter så att redan höga förväntningar överträffas och ger förnyat bränsle till aktiemarknaden. 90 procent av bolagen i S&P 500 som hittills har rapporterat har slagit prognoserna, en historiskt mycket hög siffra och analytikerna ligger återigen efter och måste revidera upp sina prognoser. De senaste tidens sjunkande långräntor kombinerat med stark resultatutveckling i bolagen ger stöd åt aktiemarknadens värdering. Däremot är marknaden tveksam över kraften i den pågående ekonomiska återhämtningen nu när smittspridningen ökar i Asien, USA och Europa. Ju längre deltavairanten sprids globalt, desto längre tid kan störningarna i leverantörskedjorna fortsätta. När vi summerar veckan kan vi konstatera att amerikanska börser handlas kring rekordnivåer samtidigt som kinesiska börser fortsätter att påverkas av myndigheternas utspel kring reglering av olika spelbolag. På råvarumarknaden backade både guld och silver efter den starka amerikanska jobbrapporten (mer nedan).

US Earnings Above, In-Line, Below estimates: Q2 2021Makrostatistik

Den amerikanska jobbsiffran för juli var överraskande stark då 943.000 nya jobb skapades utanför jordbrukssektorn, klart över marknadsförväntningarna på 870.000 personer. Samtidigt föll den amerikanska arbetslösheten med 0,5 procentenheter till 5,4 procent. Analytikerna räknade med en arbetslöshet på 5,7 procent för juli. Som tidigare kommunicerat är arbetsmarknaden avgörande för hur Fed ska se på tajmingen för att börja dra ned på tillgångsköpen som idag ligger på 120 miljarder dollar i månaden. Just nu vägs riskerna med spridningen av deltavarianten av viruset mot en allt starkare arbetsmarknad och ekonomisk återhämtning i USA. Ny månad innebär även att statistik över inköpschefernas humör publiceras. Kinas tjänste-PMI steg till 54,9 i juli, från 50,3 i juni, enligt Caixin/Markit och motsvarande ISM-data i USA steg till 64,1 i juli jämfört med 60,1 i juni och för industrin sjönk siffran till 59,5 jämfört med 60,6 i juni. Noterbart är att leveranstider som ökat av problem i de globala värdekedjorna inte har försämrats under ett antal månader, vilket minskar överhettningsriskerna något när vi blickar framåt.  

USA: Antal sysselsatta
(NFP, miljoner personer)

image7ya69.png

 

BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: Cell Impact (extra), Goobit (extra)

Tokyobörsen stängd 

Tisdag

Rapporter

Tethys Oil (kl 7.30), Moberg Pharma (kl 8.00), Profoto (kl 8.00), Lucara Diamond (efter Torontobörsens stängning)

Utl. rapporter

Eezy (kl 7.00), Ponsse (kl 8.00), Noho Partners (kl 8.15), Bridgestone, Eastman Kodak (prel datum), Klöckner, Softbank

Övrigt

Stämmor: RNB (extra)

Onsdag

Rapporter

Stillfront (kl 7.00), G5 Entertainment (kl 7.30), Lundin Gold (efter kl 22)

Utl. rapporter

Sparebank 1 SR-Bank (kl 7.30), Genmab, ISS, Vestas, Ahold, Nio, Salzgitter, Thyssen Krupp

Övrigt

Exklusive utdelning: Equinor (USD 0,15)

Torsdag

Rapporter

Ferronordic (kl 7.30), Readly (kl 7.30), Biogaia (kl 8.00), Leo Vegas (kl 8.00), Precise (kl 8.00), Garo (kl 8.30), Africa Oil (efter kl 22), Concordia, Hexatronic, Josemaria (efter Torontobörsens stängning)

Utl. rapporter

FLSmidth  (kl 8.00), Novozymes (kl 8.00), Rovio (kl 8.00), Örsted (kl 8.00), Pexip (kl 16.30), Demant, Idex Biometrics, Accuray (prel datum), Aurubis (prel datum), Aviva, China Mobile (prel datum), HTC (prel datum)

Övrigt

Stämmor: Concordia (extra), Tangiamo Touch (extra)

Fredag

Rapporter

Boozt (kl 8.00), IBT (kl 8.00), Xbrane Biopharma (kl 8.00), Sleep Cycle

Utl. rapporter

Pihlajalinna (kl 7.00), Enersense, Simcorp, Berkshire Hathaway (prel datum), GEA

Övrigt

Stämmor: Effnetplattformen (extra), Elos Medtech (extra)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss