Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 33

Veckoanalys | Vecka 33

16 augusti · 2021


Börsen växeldrar till nya rekordnivåer

Veckan stängde på plus när godkännandet av infrastrukturpaketet och inflationsstatistiken hjälpte börshumöret. De amerikanska långräntorna fortsätter att ha sin tydliga påverkan på börserna och efter sommarens nedgång har 10-åringen slutat falla. Vi väntar oss att årets rotationstrender fortsätter och positionerar oss därefter.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Globala börser visade upp en försiktigt positiv utveckling under föregående vecka där den amerikanska senatens godkännande av infrastrukturpaketet på 1000 miljarder dollar (550 miljarder dollar satsas på vägar, broar mm.) bidrog positivt till börshumöret. Samtidigt satte inte inflationsstatistiken (mer nedan), som marknaden nervöst väntat på, stopp för börsoptimismen. Långa marknadsräntor har sedan i våras fallit tillbaka och när vi blickar framåt ser vi en återhämtning av räntenivåerna som mest troligt. Samtidigt har året präglats av rotationer på rotationer där börsens sektorer växeldrar för att sätta nya rekordnivåer. Givet att vi får högre räntenivåer bör vi återigen se en stark utveckling för mer värdebaserade aktiesektorer efter tillväxtsektorernas starka sommarutveckling. Sektorer som växeldrar, vilket vi sett hittills under året anser vi kommer fortsätta prägla höstens börsutveckling när marknaden väger kraften i den ekonomiska återhämtningen.

Tillväxt rel. värdebolag
MSCI ACWI ink. utd. (USD)

imagewace.png

Makrostatistik

Även om Feds fokus i huvudsak legat på amerikansk arbetsmarknad var veckans huvudnummer inflationen, då den också utgör en viktig del i Feds räntepolitik och den planerade åtstramningen. Det breda inflationsmåttet landade på 5,3 procent i juli samtidigt som kärninflationen föll från 4,5 procent till 4,3 procent i årstakt. Vi bedömer inflationsuppgången som tillfällig då flera pandemieffekter börjar klinga av och ser vi till marknadsreaktionerna anses toppen av inflationen nu vara nära. Värt att notera är däremot uppgången i amerikanskt producentprisindex som dock vittnar om att ett högre inflationstryck kan bestå. Höstens stora fråga blir när och hur den penningpolitiska åtstramningen sker och för Fed blir det en stor utmaning att trappa ned tillgångsköpen utan att skrämma marknaden för mycket. På onsdag släpps protokollet från Feds senaste räntemöte där investerare söker ytterligare ledtrådar. Veckan bjöd även på konsumentförtroende där det framgick att amerikanska konsumenter var deppigare än väntat när statistiken kom in på 70,2 i augusti jämfört med 81,2 i juli. Veckan avslutades med svensk inflation som kom in högre än både marknadens och Riksbankens förväntningar. KPIF (inflation med fast ränta) kom in på 1,7 procent i årstakt där framför allt elpriserna bidrog till uppgången.

Amerikansk inflation
CPI

 

BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: Awardit (extra), Funded By Me (extra)

Exklusive utdelning: Eastnine (0:75 SEK, kvartalsvis)

Tisdag

Rapporter

New Wave (kl 7.00), Arctic Paper (kl 8.00), Cint (kl 8.00), Troax (kl 12.30), IAR Systems (kl 13.00), Novotek (kl 14.00), Genova Property (före börsöppning), Revolutionrace

Utl. rapporter

Pandora (ca kl 7.30), Fortum (ca kl 8.00), Jyske Bank, BHP, BHP, Home Depot

Övrigt

Stämmor: Curando Nordic (extra), EQL Pharma

Onsdag

Rapporter

Ica (kl 7.00), Balco (kl 7.30), BTS (kl 8.00), Cellink (kl 8.00), Cibus (kl 8.00), Ovzon (kl 8.00), Sintercast (kl 8.00), Starbreeze (kl 8.00), Sensys Gatso (kl 8.30), Havsfrun

Utl. rapporter

Selvaag Bolig (kl 7.00), Netcompany (kl 7.30), Carlsberg (kl 8.00), Coloplast, GIG, GIG, Lundbeck, Next Biometrics, Rockwool, China Unicom (prel datum), Cisco (efter börsstängning), Nvidia, Tencent, TJX

Övrigt

Stämmor: Arla Plast (extra), Dataproces

Torsdag

Rapporter

Calliditas (kl 7.00), Fasadgruppen (kl 7.30), Railcare (kl 7.30), Egetis Therapeutics (kl 8.00), John Mattson (kl 8.00), Karolinska Development (kl 8.00), Nibe (kl 8.00), Oasmia (kl 8.00), Oncopeptides (kl 8.00), Sivers (kl 8.00), Abliva (kl 8.30), Bure (kl 8.30), Empir (kl 8.30), Endomines (kl 8.30), Medivir (kl 8.30), Christian Berner (kl 12.00), Immunovia (kl 16.00), Holmen (lunchtid)

Utl. rapporter

Lerøy Seafood Group (kl 6.30), Kojamo (kl 7.00), NEL (kl 7.00), GN Store Nord, Green Mobility, Prosafe, Veidekke, Applied Materials, Global Fashion Group (på morgonen)

Övrigt

Stämmor: Lumito (extra) Exklusive utdelning: Genova Property (2:62 SEK i preferensaktie)

Fredag

Rapporter

Catella (kl 7.00), Björn Borg (kl 7.30), Mekonomen (kl 7.30), Tobii (kl 7.30), B3 Consulting (kl 8.00), Hemnet (kl 8.00), Humana (kl 8.00), Duroc (kl 8.30), Ortivus (kl 8.30), Wise Group (kl 8.30), Anoto, Beijer Alma, Image Systems, TBD30

Utl. rapporter

Deere

Övrigt

Stämmor: IDL Biotech (extra), Safeture, Stenocare

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss