Veckoanalysen 4–8 mars
Bolagen ökar aktieåterköpen

Vi lämnar rapportsäsongen bakom oss där bolagens aktieåterköp återigen ökar. Det är en positiv signal för börsen, som samtidigt tampas med räntor på höga nivåer.
Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Fullt fokus på ränteutvecklingen

Marknadsräntorna har återigen letat sig upp och bara under februari steg en amerikansk 10-årig statsobligationsränta med cirka 0,5 procentenheter. Detta är en effekt av att de förväntade räntesänkningarna skjuts på framtiden. För att börsuppgången ska breddas och för att vi ska få en ihållande riskaptit vill vi gärna se att marknadsräntorna vänder ned eller åtminstone inte stiger från dagens nivåer.

Hög lönetillväxt riskerar driva upp inflation och påverka Fed

I början av varje månad får vi ta del av den så viktiga sysselsättningsstatistiken från USA. För att Fed ska vara komfortabla med en räntesänkning till sommaren behöver vi bl.a. se att lönetillväxten dämpas, eller åtminstone inte driver på inflationen. Investerare kommer lägga stort fokus på fredagens utfall där aktie-, ränte-, och valutamarknaden kan påverkas av utfallet.

Onsdag och Fredag

Hur kommunicerar ECB efter förra veckans inflationsutfall?

Efter att januariinflationen i euroområdet föll mindre än väntat blir kommunikationen från ECB intressant. Särskilt med tanke på att ECB-chefen nyligen sade att hon väntar sig att den pågående inflationsnedgången fortsätter. Även kommunikation kring ränteutsikterna blir av intresse då ECB tidigare sagt att räntorna kan börja sänkas kring mitten av 2024. Marknadens och våra förväntningar är att räntan lämnas oförändrad i veckan. 

Torsdag

Marknadskommentar

Bolagen ökar aktieåterköpen

Vi lämnar rapportsäsongen bakom oss där bolagens aktieåterköp återigen ökar. Det är en positiv signal för börsen, som samtidigt tampas med räntor på höga nivåer.

Ytterligare en positiv signal från rapportsäsongen

När vi summerar rapportsäsongen tar vi med oss en viktig signal. Allt fler bolag annonserar ökade aktieåterköp. Att bolagen återigen ska köpa tillbaka aktier är en direkt effekt av tidigare kostnadsbesparingsprogram, stigande vinster, god lönsamhet och ett förbättrat fritt kassaflöde. Att återköpen nu ökar indikerar att företagens förtroende för sin finansiella styrka stiger. Samtidigt är det en signal om bolagens positiva framtidsutsikter och en tro på en starkare konjunktur. Detta är en av flera signaler som gör  att vi överviktar aktier för tillfället. 

Ränteuppgången måste avta

I takt med att räntesänkningarna har skjutits på framtiden har marknadsräntorna återigen stigit. Däremot har globala börser stått emot årets ränteuppgång bra, mycket tack vara starka kvartalsrapporter. Blickar vi framåt måste däremot räntor komma ned snart för att fler bolag utöver teknikjättarna ska kunna bidra till uppgången. Särskilt känsliga för ränteutvecklingen är småbolagen.

Inflationen den 12:e mars är mycket viktig

I takt med att rapportperioden närmar sig sitt slut kommer blickarna i allt större utsträckning riktas mot diverse makrodata i förhoppning om att få signaler om vart ränteutvecklingen tar vägen. Inte helt oväntat kommer fokus återigen bli på inflationen och om centralbankerna lyckas vinna kampen mot det stigande pristrycket. Efter förra månadens överraskande höga inflationsutfall i USA kommer inflationen den 12:e mars bevakas extra noga. För att en sommarsänkning ska vara möjlig måste inflationsutfallet falla Fed i smaken. Ytterligare en negativ överraskning kommer troligtvis få marknaden att tveka än mer på att detta sker.

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Makrohändelser

 • Japan: kapitalinvesteringar Q4 (Y/Y) kl 0.50

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Systemair 
 • Traton

Utl. rapporter

 • Bayer
 • NIO
 • CrowdStrike

Makrohändelser

 • Japan: PMI tjänstesektorn feb kl 1.30
 • Kina: Caixin PMI tjänstesektorn feb kl 2.45
 • Tyskland: PMI tjänstesektorn feb kl 9.55
 • EMU: MPI tjänstesektorn feb kl 10.00
 • UK: PMI tjänstesektorn feb kl 10.30
 • EMU: PPI jan (M/M) kl 11.00
 • USA: ISM PMI tjänstesektorn feb kl 16.00
 • USA: industriorderingång jan (M/M) kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Clas Ohlson

Utl. rapporter

 • Bavarian Nordic
 • Schaeffler
 • JD.com

Övrigt

 • Börsstatistik: Clas Ohlson (försäljningssiffror för februari), Norwegian (trafiksiffror för februari) 
 • Kapitalmarknadsdag: EQT, Sampo

Makrohändelser

 • EMU: detaljhandel jan (M/M) kl 11.00
 • USA: ADP förändring i sysselsättning feb kl 14.15
 • Kanada: räntebeslut kl 15.45
 • Kanada: Ivey PMI feb kl 16.00
 • USA: JOLT:s lediga jobb jan kl 16.00
 • USA: Fed:s ordförande Powell utfrågas kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • SAS

Utl. rapporter

 • Green Mobility
 • Torm
 • Drägerwerk
 • GEA
 • Broadcom
 • Costco Wholesale
 • DocuSign

Övrigt

 • Kapitalmarknadsdag: Novo Nordisk, Securitas
 • Exklusive utdelning: K2A (5:00 SEK i preferensaktie)

Makrohändelser

 • Tyskland: industriorderingång jan (M/M) kl 8.00
 • UK: Halifax husprisindex feb (M/M) kl 8.00
 • EMU: inlåningsränta kl 14.15
 • EMU: ECB räntebesked kl 14.15
 • USA: handelsbalans jan kl 14.30
 • EMU: ECB presskonferens kl 14.45
 • USA: Fed:s ordförande Powell utfrågas kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Sectra

Makrohändelser

 • Tyskland: industriproduktion jan (M/M) kl 8.00
 • Tyskland: PPI jan (M/M) kl 8.00
 • Sverige: BNP jan (M/M) kl 8.00
 • Sverige: hushållens konsumtion jan (M/M) kl 8.00
 • Sverige: industriproduktion jan (M/M) kl 8.00
 • EMU: förändring i sysselsättning Q4 (Y/Y) kl 11.00
 • EMU: BNP Q4 (Q/Q) kl 11.00
 • Kanada: arbetslöshet feb kl 14.30
 • USA: arbetslöshet feb kl 14.30
 • USA: genomsnittlig timlön feb (M/M) kl 14.30
 • USA: NFP-data feb kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.