Veckoanalysen 27–31 mars
Turbulensen består

Turbulensen på marknaden som uppkom i samband med SVBs kollaps består. Fokus under förra veckan låg på den finansiella stabiliteten, men även på hanterandet av särskilda obligationer när UBS efter stark uppmaning från den schweiziska centralbanken köpte upp konkurrenten Credit Suisse.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Svenska konsumenters välmående på agendan

Under fjolåret såg vi det svenska konsumentförtroendet störtdyka, och detaljhandeln följde efter. Konsumentförtroendet har sett en marginell återhämtning medan detaljhandeln fortsätter sjunka. I veckan får vi veta om trenden består.   

Onsdag

Tillväxtbolagen inleder året bättre än värdebolag

Fjolårets omfattande räntehöjningar drabbade tillväxtbolagen hårt, och dessa fick se stora kursfall som följd. Trots att räntehöjningarna fortsätter även i år har tillväxtbolagen överpresterat gentemot värdebolagen, delvis på grund av att räntetoppen bedöms vara nära. Vi bedömer att tillväxt fortsätter överprestera i närtid.

Feds favoritmått ger hint om vägen framåt

Inflationen i USA har sakta men säkert börjat falla tillbaka, vilket bidrar till marknadens syn om att räntetoppen stundar. På fredag får vi ny inflationsstatistik i form av Feds favoritmått PCE. Detta blir viktigt för vägen framåt för Fed, vilket får stor påverkan på såväl räntemarknaden som börsen. 

Fredag

Marknadskommentar

Turbulensen består

Turbulensen på marknaden som uppkom i samband med SVBs kollaps består. Fokus under förra veckan låg på den finansiella stabiliteten, men även på hanterandet av särskilda obligationer när UBS efter stark uppmaning från den schweiziska centralbanken köpte upp konkurrenten Credit Suisse.

Aktier trumfar obligationer

Den senaste veckan har det varit mycket diskussioner om så kallade AT1-obligationer. Många banker har utfärdat sådana, mer riskabla obligationer, som kan skrivas av i händelse av insolvens. I samband med UBS uppköp av Credit Suisse skrevs AT1:or för 17 miljarder dollar, men det som väckt stor uppmärksamhet är att detta har skett trots att aktieägarna inte går tomhänta. Normalt sett är aktieägarna alltid de sista att få betalt. Detta bör vara en engångsföreteelse, men har ändock väckt oro gällande hur säkra vissa obligationsinvesteringar är.

Fed håller kurs

I turbulensen spår lämnade Fed i onsdags ett nytt räntebesked, som det på förhand rådde stora meningsskiljaktigheter om. Fed valde att hålla kurs och genomföra ytterligare en 25-punktershöjning, men kommunikationen om framtiden var inte lika tydlig, även om man antydde att fler höjningar kan komma. 

Än så länge har man alltså visat att man fortsätter prioritera att få ner inflationen, och att man är beredd att ta en viss skada på ekonomin för att så ska ske. Givet att man snabbt gav stöd för att minimera spridningseffekter så bör man dock ha lyckats hålla de negativa konsekvenserna relativt isolerade. I veckan får vi ny amerikansk inflationsstatistik, som blir högintressant eftersom den ger en antydan om hur hårt Fed måste fortsätta gå framåt. Vi bedömer att inflationen fortsätter vara Feds högsta prioritet i närtid.

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Utl. rapporter

 •  Salzgitter

Övrigt

Stämmor:  

 • Caverion
 • Move About (extra)
 • Rizzo (extra)
 • SRV

Exklusive utdelning:

 • ABB (0:84 CHF)
 • Gofore (0:34 EUR)

Makrohändelser

 • Tyskland: IFO-index mars kl 10.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Arctic Paper

Övrigt

Stämmor:

 • CDON (extra)
 • Holmen, Lapwall
 • Learning 2 Sleep (extra)
 • Maersk
 • Misen Energy
 • Neste
 • Preservia Hyresfastigheter
 • Ratos
 • Safe Lane Gaming (extra)

Kapitalmarknadsdag:

 • Boozt kl 9.00
 • Schibsted kl 10.00
 • SSAB kl 11.30

Makrohändelser

 • USA: hushållens konfidensindikator mars kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Dustin

Utl. rapporter

 • Next (prel helårsresultat)

Övrigt

Stämmor:

 • Agillic
 • Electrolux
 • Ericsson
 • Essity
 • Fabege
 • Indutrade
 • Konecranes
 • Skanska

Kapitalmarknadsdag:  

 • SSAB: fortsättning

Exklusive utdelning:

 • Holmen (8:00 SEK + extra 8:00 SEK)
 • Neste (0:51 EUR + extra 0:25 EUR)
 • Ratos (0:84 SEK) 

Makrohändelser

 • SCB: detaljhandel februari kl 8.00 (M/M)
 • KI: konsumentförtroende
 • KI: konjunkturprognos kl 9.15

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • H&M (kl 8.00)

Utl. rapporter

 • Stolt-Nielsen

Övrigt

Stämmor:

 • Pareto Bank (kl 16.30)
 • Avanza
 • Fortnox
 • JM
 • SCA
 • Swedbank

Exklusive utdelning:

 • Ericsson (1:35 SEK)
 • Essity (7:25 SEK)
 • Fabege (0:60 SEK)
 • Indutrade (2:60 SEK)
 • SBB (0:11 SEK i B-aktie, 0:50 SEK i D-aktie)
 • Skanska (7:50 SEK)

Makrohändelser

 • Kina: PMI för indutrin mars
 • Tyskland: KPI (prel) mars kl 14.00 (Å/Å)
 • USA: BNP (def) 4 kv kl 14.30 (K/K)
 • USA: Ansökningar om arbetslöshetsersättning

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Övrigt

Stämmor:

 • Betolar
 • Bricknode (extra)
 • NCC
 • Nexcom
 • Nexstim
 • Samesystem (extra)

Exklusive utdelning:  

 • Avanza (7:50 SEK)
 • Fortnox (O:12 SEK)
 • JM (14:00 SEK)
 • Pareto Bank (3.86 NOK)
 • Preservium Property (1:63 SEK)
 • SCA (2:50 SEK)
 • Swedbank (9:75 SEK)

Makrohändelser

 • Storbritannien: BNP (def) 4 kv kl 8.00 (K/K)
 • Tyskland: detaljhandel februari kl 8.00 (M/M)
 • Tyskland: förändring arbetslöshet mars kl 9.55
 • EMU: KPI (prel) mars kl 11.00 (Å/Å)
 • USA:  kärninflation (PCE) februari kl 14.30 (M/M)
 • USA: Michiganindex (def) mars kl 16.00
 • Kina: PMI Mars

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.