Veckoanalysen 25–29 mars
Riksbanken tar över stafettpinnen

Centralbanksbeskeden har avlöst varandra. Fed räknar fortfarande med tre sänkningar i år vilket gav glatt börshumör. I veckan ska Riksbanken lägga korten på bordet.
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Viktigt att PCE fortsätter ned!

Under året har amerikansk KPI-inflation visat sig vara hög. Fed-chefen har dock antytt att de tittar på en bred uppsättning data för att bilda sig en uppfattning om när de ska sänka. Främsta fokus är att återfå en inflation som varaktigt ligger kring 2 procent. Veckans PCE-inflation är därför mycket viktig för marknaden. Hittills har PCE sjunkit och för att få tre sänkningar i år behöver det fortgå. 

Fredag

Dollarn stärks återigen trots att räntesänkningar närmar sig

De senaste dagarna har dollarn stärkts kraftigt och ett dollarindex noteras nu över sitt 200 dagars glidande medelvärde. Vad som drivit apprecieringen är svårt att identifiera och vi fortsätter att bevaka utvecklingen noga. Vanligtvis brukar dollarn försvagas inför en Fed-sänkning. Ytterligare en försvagning brukar sedan ske när väl sänkningarna inletts. Nu prissätts en sänkning till juni/juli. 

n/a

Tight kreditspread på high yield marknaden

Spreaden för obligationer med kreditbetyg High Yield (HY) har gått ihop. Redan förra veckan lyfte vi kopplingen till konjunkturen och konkurser samt behovet av att fortsätta följa utvecklingen. Men så länge HY genererar attraktiva räntenivåer och konkurserna förblir låga ser vi ett värde att allokera mot detta tillgångsslag. I vår Ränteportfölj har vi därför en liten övervikt så att HY-exponeringen blir 15 procent.

n/a

Marknadskommentar

Riksbanken tar över stafettpinnen

Centralbanksbeskeden har avlöst varandra. Fed räknar fortfarande med tre sänkningar i år vilket gav glatt börshumör. I veckan ska Riksbanken lägga korten på bordet.

Japanska rekordåret fortsätter

Förra veckan blev återigen historisk i Japan. För första gången sedan 2007 höjdes styrräntan och åtta år med negativ ränta kom till ända. Trots höjningen är styrräntan låg och centralbanken fortsätter att köpa tillgångar, även om man skrotat idén att aktivt styra långa marknadsräntor. Mer överraskande var det penningpolitiska beskedet från Schweiz där styrräntan sänktes. Därmed blev centralbanken först bland de större i väst med att sänka.

Börslyft efter oförändrat Fed-besked

I samband med Fed-beskedet släpptes nya prognoser. Inför mötet hade marknaden oroats för att antalet sänkningar i år skulle bli färre än tidigare signalerat, men så blev inte fallet. Istället behöll man prognosen om tre sänkningar i år och man reviderade upp tillväxtutsikterna. Detta fick börser att stiga och räntor att falla, vilket är en marknadsutveckling som gynnar våra portföljer. Något oväntat stärktes även dollarn i denna miljö.

Nvidias konferens föll oss också i smaken

Vid GPU-konferensen visade Nvidia upp ett nytt AI-chip som var mer energisnålt. Bolaget räknar med att Amazon, Google, Microsoft och Orace kommer att bli de första som erbjuder tillgång till dessa via sina molnplattformar. Vi har en positiv syn på IT och kommunikationstjänster dit ovan bolag räknas, och vi delar bedömningen om att AI kommer att prägla de kommande årens teknikutveckling och bolagsintjäning.

Riksbanken tar nu över stafettpinnen

I veckan är det upp till Riksbanken att bekänna färg. Ingen ränteförändring väntas och fokus ligger på räntebanan. De senaste KPIF-utfallen har visat att inflationen tappar fart. En svag ekonomi och inbromsande arbetsmarknad talar för att Riksbanken snart kommer att inleda en serie sänkningar. Den nya räntebanan väntas visa viss sannolikhet för att det sker redan till sommaren. För närvarande räknar marknaden med drygt tre sänkningar i år. Våra portföljer är positionerade för att såväl globala som svenska räntor ska falla i år, vilket bör gynna aktier och längre räntebärande värdepapper.

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

 • Exklusive utdelning: ABB (0:87 CHF), SCA (2:75 SEK)

Makrohändelser

 • USA: försäljning nya hem feb (M/M) kl 15.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Utl. rapporter

 • Pfeiffer Vacuum
 • GameStop

Övrigt

 • Stämmor: SKF, Swedbank, Volvo Cars

Makrohändelser

 • Tyskland: GfK konsumentförtroende apr kl 8.00
 • Sverige: PPI feb (M/M) kl 8.00
 • USA: order varaktiga varor feb (M/M) kl 13.30
 • USA: S&P/CS husprisindex jan (M/M) kl 14.00
 • USA: CB konsumentförtroende mar kl 15.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • H&M

Övrigt

 • Stämmor: Skanska, Electrolux, Volvo
 • Exklusive utdelning: Alm Equity (2:10 SEK i preferensaktie), Corem Property (0:10 SEK i A- och B-aktie, 5:00 SEK i D-aktie, 5:00 SEK i preferensaktie), Navigo (2:40 SEK i preferensaktie), Sagax (0:50 SEK i D-aktie), SKF (7:50 SEK), Swedbank (15:15 SEK)

Makrohändelser

 • Sverige: handelsbalans feb (SEK) kl 8.00
 • Sverige: hushållens utlåningstillväxt feb (Y/Y) kl 8.00
 • Spanien: inflation mar (Y/Y) (prel) kl 9.00
 • Sverige: konsumentförtroende mar kl 9.00
 • Sverige: räntebeslut mar kl 9.30 
 • Eurozonen: konsumentförtroende mar kl 11.00 

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Utl. rapporter

 • WBA

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Emilshus (0:50 SEK i preferensaktie), Tingsvalvet (2:00 SEK i preferensaktie), Volvo (7:50 SEK + 10:50 SEK extra), Skanska (5:50 SEK)

Makrohändelser

 • UK: BNP Q4 (Q/Q) kl 8.00
 • Tyskland: detaljhandel feb (M/M) kl 8.00
 • Sverige: detaljhandel feb (M/M) kl 8.00
 • Tyskland: arbetslöshet mar kl 9.55
 • Kanada: BNP feb (M/M) (prel) kl 13.30
 • USA: BNP Q4 (Q/Q) kl 13.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Övrigt

 • Börs: Stockholmsbörsen och flera andra börser stängda

Makrohändelser

 • Japan: arbetslöshet feb kl 0.30
 • Japan: industriproduktion feb (M/M) (prel) kl 0.50
 • Japan: detaljhandel feb (Y/Y) kl 0.50
 • Frankrike: inflation mar (Y/Y) (prel) kl 8.45
 • Italien: inflation mar (Y/Y) (prel) kl 11.00
 • USA: PCE-prisindex feb (Y/Y) kl 13.30
 • USA: underliggande PCE-prisindex feb (Y/Y) kl 13.30 
 • USA: privata inkomster feb (M/M) kl 13.30
 • USA: privata utgifter feb (M/M) kl 13.30
 • USA: Fed:s ordförande Powell håller tal kl 16.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.