Veckoanalysen 3–7 april
Marknadsoron minskar

Efter ett par turbulenta veckor som präglats av oro för den finansiella stabiliteten i bankkollapsernas spår så kunde vi glädjas åt en lugnare vecka som gick i återhämtningens tecken. Inflationssiffror bidrog till det muntrare humöret.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Amerikansk arbetsmarknad blir veckans fokus

Den mycket strama amerikanska arbetsmarknaden är åter uppe på tapeten när det är dags för ny arbetsmarknadsdata. I USA fortsätter det att finnas nästan dubbelt så många lediga tjänster som det finns arbetssökande, men gapet bör minska framgent. 

Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag

Europeiskt producentprisindex väntas fortsätta falla

Europeiska producenters kostnader sköt i taket under fjolåret. Som mest låg producentprisindex på 43,5 procent i augusti ifjol. Detta har fallit tillbaka till 15 procent, vilket kan antyda vägen även för KPI framöver. I veckan kommer siffror för februari. 

Tisdag

Inköpscheferna ger sin syn på konjunkturen

Efter att många preliminära inköpschefsindex kom in bättre än väntat i senaste mätningen kommer nu de slutgiltiga indexen. Indexen visar på att tjänsteindustrin i såväl USA som eurozonen ser en förbättring framför sig, medan tillverkningsindustrin har det lite tuffare. 

Måndag, Onsdag, Torsdag

Marknadskommentar

Marknadsoron minskar

Efter ett par turbulenta veckor som präglats av oro för den finansiella stabiliteten i bankkollapsernas spår så kunde vi glädjas åt en lugnare vecka som gick i återhämtningens tecken. Inflationssiffror bidrog till det muntrare humöret.

Avtagande oro för finansiell stabilitet

Mars bjöd på några minst sagt turbulenta veckor på marknaden vilket inleddes med amerikanska nischbanker som gick i konkurs. Under förra veckan så avtog dock oron och marknaden bjöd på en välkommen återhämtning. Marknadsläget är fortsatt mycket osäkert, och vi gör bedömningen att det dessvärre inte kommer dröja länge innan turbulensen är tillbaka. Sannolikt kommer vi dras med volatila marknader under större delen av året, men för tillfället får man vara tacksam över att oron har minskat.

Lägre inflationssiffror än väntat. 

Fredagen bjöd på såväl preliminära inflationssiffror i eurozonen som PCE-inflation i USA, och båda dessa kom in lägre än väntat. Marknaden högsta önskan just nu är att inflationen ska rulla över innan konjunkturen har tagit allt för mycket stryk så dessa siffror mottogs med glädje, även om kärninflationen i eurozonen dessvärre steg jämfört med månaden innan. 

I veckan kommer mer statistik som är kopplade till såväl konjunktur som inflation. Vi får exempelvis ta del av producentprisindex för eurozonen, som sköt i höjden men som också har fallit tillbaka kraftigt. Det väntas fortsätta falla, vilket inger hopp om att KPI ska gå i samma riktning. Från USA får vi också ta del av mängder av intressanta siffror som rör arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden i USA fortsätter vara mycket stark, vilket gör att Fed blir bekväma att fortsätta agera åtstramande, även om den senaste tidens bankturbulens sannolikt gör att man blir något mer försiktig.

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

Stämmor:

 • Bonava
 • Neodynamics (extra)
 • Norrhydro
 • Rovio
 • Volvo Cars

Exklusive utdelning

 • NCC (3:00 SEK)

Börserna i Fastlandskina stängda

Makrohändelser

 • Kina: Caixin industri-PMI mars kl 3.45
 • Silf/Swedbank: industri-PMI mars kl 8.30
 • Tyskland: industri-PMI (def) mars kl 9.55

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • VNV Global (kl 8.00)

Övrigt

Stämmor:

 • Alma Media
 • Cloetta
 • Evolution
 • Husqvarna
 • Nokia
 • SEB
 • Volvo

Exklusive utdelning:

 • Heimstaden (0:50 SEK i preferensaktie)
 • Rovio (0:13 EUR)

Börserna i Fastlandskina stängda

Makrohändelser

 • EMU: PPI februari kl 11.00 (M/M)
 • USA: JOLTS lediga platser februari kl 16.00
 • USA: industriorder februari kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Enquest

 • Industrivärden

Övrigt

Stämmor:

 • Elisa
 • Fodelia
 • Imsys (extra)
 • Lifeclean
 • Lundbergs
 • Monsenso
 • Saab
 • Telia

Exklusive utdelning:  

 • Alma Media
 • Cloetta
 • Evolution
 • Footway
 • Husqvarna
 • SEB
 • Volvo

Halvdag på Oslobörsen och börserna i Kina stängda

Makrohändelser

 • Tyskland: industriorder februari kl 8.00 (M/M)
 • Silf/Swedbank: tjänste-PMI mars kl 8.30
 • Tyskland: tjänste-PMI (def) mars kl 9.55
 • EMU: tjänste-PMI (def) mars kl 10.00
 • USA: ISM tjänste-PMI mars kl 16.00
 • USA: tjänste-PMI (def) mars kl 15.45

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Skärtorsdagen

Utl. rapporter

 • Asos

Övrigt

Exklusive utdelning:

 • Lundbergs (4:00 SEK)
 • Saab (5:30 SEK)
 • Telia (0:50 SEK)

Stockholmsbörsen stänger klockan 13.00

Köpenhamnsbörsen och Oslobörsen stängda

Makrohändelser

 • Kina: Caixin tjänste-PMI mars kl 3.45
 • SCB: industriproduktion februari kl 8.00 (M/M)
 • SCB: BNP-indikator februari kl 8.00
 • Tyskland: industriproduktion februari kl 8.00 (M/M)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Långfredagen

Övrigt

 • Stängt på många av världens börser

Makrohändelser

 • USA: arbetslöshetssiffror mars kl 14.30
 • USA: Nonfarm payrolls

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.