Veckoanalysen 1–5 Månad
Rapportbolagen levererar

Vid det här laget har vi kommit så pass långt in i rapportsäsongen att man kan börja ana några trender, när mer än 50 procent av bolagen på S&P 500 har rapporterat. Det enklaste sättet att beskriva den rådande rapportsäsongen är att bolagen levererar.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Fed och ECB lämnar nya räntebesked

De stora centralbankerna är och förblir högst relevanta för marknadsutvecklingen. Fed väntas på onsdag och ECB väntas på torsdag höja räntan med 25 punkter. Därefter väntas fler höjningar från ECB, medan ett par möten utan förändringar väntas från Fed.

Onsdag, Torsdag

Amerikansk arbetsmarknad är fortsatt stark

Den amerikanska arbetsmarknaden försvagades i förra månadens siffror, men står trots detta fortsatt stark. Arbetslösheten väntas stiga marginellt från 3,5 till 3,6 procent efter att nyligen ha varit nere på 3,4 procent, den lägsta nivån sedan 60-talet. 

Onsdag, Fredag

Rapportsäsongen fortsätter

Rapportsäsongen fortsätter i veckan, vilket precis som alltid kan ge stora utslag på marknaden. Ska ett bolag lyftas fram så blir Apple högintressant. Apple är världens största bolag sett till marknadsvärde, och konkurrenterna har levererat starka rapporter. 

Torsdag

Marknadskommentar

Rapportbolagen levererar

Vid det här laget har vi kommit så pass långt in i rapportsäsongen att man kan börja ana några trender, när mer än 50 procent av bolagen på S&P 500 har rapporterat. Det enklaste sättet att beskriva den rådande rapportsäsongen är att bolagen levererar.

Lågt ställda förväntningar i USA

I USA var förväntningarna på bolagen under den rådande rapportsäsongen väldigt lågt ställda. Marknaden väntade sig att vinsterna i snitt skulle vara 6,2 procent lägre än samma kvartal förra året, men 78 procent av bolagen har i skrivande stund överträffat dessa förväntningar. Det hör till det vanliga i USA att strax över tre fjärdedelar av bolagen överträffar estimaten då man guidar ner förväntningarna innan, men på det stora hela så har bolagen som har rapporterat verkligen levererat, även med detta faktum i beaktande.

Svensk industri står starkt

Även de svenska jättarna har levererat denna rapportsäsong, där vissa bolag till och med lyfter att man inte har kapacitet att långsiktigt behandla den mängd ordrar man tar emot. Vår syn om att svenska bolag mår bra trots utmaningarna för svenska konsumenter står därför fast tills vidare. 

ECB fortsätter strama åt

I veckan är det åter dags för ett räntebesked, denna gång från Fed och ECB. I eurozonen rör sig kärninflationen fortfarande uppåt, även om den ännu inte är alls lika hög som den svenska, vilket innebär att ledamöterna har ett begränsat handlingsutrymme. En höjning nästan krävs. Det blir däremot intressant att få ta del av ledamöternas syn på utvecklingen framgent, och om de delar marknadens uppfattning om att ytterligare två höjningar kvarstår efter den som nästan säkert sker på torsdag. För Feds del väntas under onsdagen den sista höjningen för denna cykel.

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Tisdag

Rapporter

 • K-Fastigheter 

Utl. rapporter

 • Ford 
 • AMD
 • BP
 • HSBC
 • Pfizer 
 • Starbucks

Övrigt

 • Acrinova (0:20 SEK)
 • Bakkafrost (10 DKK)
 • Bravida (3:25 SEK)
 • Elkem (6,00 NOK)
 • Embellence (0:80 SEK)
 • Exsitec (1:75 SEK)
 • Hexpol (3:60 SEK)
 • Idun Industrier (0:90 SEK)
 • Lifco (1:80 SEK)
 • Schibsted (2 NOK)
 • Swedencare (0:22 SEK)

Makrohändelser

 • Silf/Swedbank: industri-PMI
 • EMU: KPI (prel) 

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Medcap
 • Eastnine
 • Stillfront
 • Boule Diagnostics
 • Bravida
 • Hanza
 • Knowit
 • Net Insight
 • Qliro 
 • Scandi Standard
 • Lindab
 • LMK Group
 • Nimbus
 • Alimak
 • Byggfakta
 • Cint
 • Concentric
 • Klarabo
 • Storytel
 • Wallenstam
 • Moment Group
 • Securitas
 • Nolato

Utl. rapporter

 • Airbus
 • Kraft Heinz Lloyds
 • Banking Pandora
 • BNP Paribas
 • Lufthansa

Övrigt

Stämmor:  

 • Isofol Medical, 13:00
 • Serneke, 13:00
 • Sjöstrand Coffee, 15:00
 • Greater Than, 15:00
 • Investor, 15:00
 • Klarabo, 15:00
 • TF Bank, 15:30
 • Eastnine, 16:00
 • BHG, 16:00
 • Bure, 16:00
 • Nolato, 16:00
 • Wallenstam, 16:30
 • Elos Medtech, 17:00
 • Knowit, 17:00
 • Lammhults

Makrohändelser

 • USA: tjänste-PMI
 • FED: räntebesked kl 20.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Ambea
 • G5 Entertainment
 • Tietoevry
 • Cellavision
 • Hoist
 • Skanska
 • Tobii
 • Arise
 • Bambuser
 • Humana
 • Oncopeptides
 • AAK 
 • Peab
 • Loomi

Utl. rapporter

 • A.P. Möller-Maersk
 • Ferrari
 • Shake Schack
 • Shell
 • Telenor
 • Volkswagen
 • Zalando
 • Novo Nordisk
 • Equinor
 • BMW

Övrigt

Stämmor:

 • AAK
 • Addlife
 • Addnode
 • Alima
 • Collector
 • Concordia
 • Episurf Medical
 • H&M
 • Image Systems
 • Inission
 • Inwido
 • Invisio
 • JLT
 • Medivir
 • Midsona
 • NP3
 • Odinwell
 • Ortivus
 • Peab
 • Proact
 • Probi
 • Securitas
 • Storytel

Makrohändelser

 • ECB: räntebesked kl 14.15
 • Silf/Swedbank: tjänste-PMI
 • EMU: tjänste-PM
 • Kina: Caixin industri-PMI 

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Biogaia 
 • Catella

Utl. rapporter

 • Draftkings

Övrigt

Ex. utdelning:

 • AAK (2:75 SEK)
 • Addlife (1:20 SEK)
 • Addnode (1:00 SEK)
 • Alimak (1:82 SEK)
 • Arise (1:00 SEK)
 • Bergs Timber (2:00 SEK)
 • H&M (3:25 SEK)
 • Inwido (6:50 SEK)
 • Invisio (0:70 SEK)
 • JLT (0:20 SEK)
 • Loomis (12:00 SEK)
 • NP3 (1:25 SEK i stamaktie)
 • Peab (4:00 SEK)
 • Probi (1:30 SEK)
 • Securitas (1:75 SEK)

Makrohändelser

 • Kina: Caixin tjänste-PMI
 • USA: sysselsättning april kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.