Veckoanalysen 22–26 Maj
Fortsatt spridda signaler

Vi får fortsatt spridda signaler från olika marknadsaktörer. Under förra veckan var det dags för amerikansk detaljhandelsstatistik och rapporter från de stora bolagen. Statistiken och flera bolagsrapporter visade på konsumenter som inte handlar, men Walmarts rapport visade på motsatsen.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Preliminära inköpschefsindex guidar framåt

Tisdagen bjuder på preliminära inköpschefsindex, som ger en bra bild över konjunkturens förutsättningar. Den senaste tiden har indexen för tjänsteindustrin legat långt över de för tillverkningsindustrin, vilket lär bestå de närmaste månaderna.

Tisdag

Ny insikt i hur Fed-ledamöterna resonerade i senaste mötet

Rapportsäsongen är i all väsentlighet över, vilket innebär att fokus åter riktas mot centralbankerna. Nu släpps mötesanteckningarna från det senaste FOMC-mötet. Dessa kan ge fler signaler på om Fed är färdiga med räntehöjningarna eller om någon höjning återstår.

Onsdag

Svensk detaljhandel har en katastrofal utveckling

Den svenska detaljhandeln har den senaste tiden haft en rekorddålig utveckling, och det är tydligt att svenska konsumenter håller hårt i pengarna. Fortsätter den negativa trenden eller kan marknaden få någon form av respit?

Fredag

Marknadskommentar

Fortsatt spridda signaler

Vi får fortsatt spridda signaler från olika marknadsaktörer. Under förra veckan var det dags för amerikansk detaljhandelsstatistik och rapporter från de stora bolagen. Statistiken och flera bolagsrapporter visade på konsumenter som inte handlar, men Walmarts rapport visade på motsatsen.

Centralbankerna återtar taktpinnen

När rapportsäsongen nu i all väsentlighet är bakom oss så är det åter dags för centralbankerna att hålla i taktpinnen. Det blir vi varse redan på onsdag, när mötesanteckningarna för det senaste Federal Open Market Committee-mötet publiceras. Under detta möte höjde man den amerikanska styrräntan med 25 punkter till intervallet 5-5,25 procent, men gjorde samtidigt en viktigt ändring gentemot tidigare möten. I sin kommunikation så tog man bort meningen om att man ska vänta sig fler räntehöjningar, och var också väldigt noga med att poängtera att denna mening inte fanns kvar. 

Istället skulle man framöver att utgå från inkommande data. Vad detta innebär i praktiken är att det mycket väl kan vara så att räntehöjningarna för amerikansk del nu ligger bakom oss. Mötesanteckningarna kan ge mer klarhet i detta.

Makronyheter kommer dominera

Nu står vi inför när bolagsrelaterad data kommer komma mer sporadiskt och vara svårare att förutse. Vad det innebär är att fokus nu återgår till makroekonomisk data, i alla fall vad gäller saker som man kan lyfta fram på förhand. Nästa rapportsäsong drar inte igång på riktigt för än under högsommaren, och marknaden kan mycket väl komma att agera något lugnare fram till dess, även om vi bedömer att oförutsebara händelser fortfarande kommer att orsaka sporadisk turbulens på marknaden. 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 • Maha Energy

Utl. rapporter

 • Ryanair

Övrigt

Stämmor:

 • Amniotics
 • Asarina Pharma
 • Crunchfish
 • Fortinova
 • Iconovo
 • Mantex
 • Quickbit (extra)
 • Re-Match
 • Sdiptech

Exklusive utdelning:

 • Job Solution (1:66 SEK)

Kapitalmarknadsdagar:

 • Fluicell
 • Trophy Games 

Torontobörsen stängd

Tisdag

Rapporter

 • Norva 24 
 • Immunovia 
 • Abliva 
 • Cantargia

Utl. rapporter

 • Adevinta 
 • Idex Biometrics

Övrigt

Stämmor:

 • Arbona
 • Epiroc
 • Footway
 • Nordic Asia
 • Norwegian
 • Promore Pharma
 • Scandbook
 • Stendörren
 • Sydsvenska Hem
 • Synthetic MR
 • Vestum

Exklusive utdelning:

 • Cibus (0:07 EUR)

Kapitalmarknadsdag:

 • Concentric
 • Trelleborg

Makrohändelser

 • Tyskland: PMI industri (prel) maj kl 9.30
 • Tyskland: PMI tjänster (prel) maj kl 9.30
 • EMU: PMI industri (prel) maj kl 10.00
 • EMU: PMI tjänster (prel) maj kl 10.00
 • Storbritannien: PMI industri (prel) maj kl 10.30
 • USA: PMI industri (prel) maj kl 15.45
 • USA: PMI tjänster (prel) maj kl 15.45
 • USA: försäljning nya hem april kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Embracer 
 • Concejo

Utl. rapporter

 • Selvaag Bolig
 • Nvidia 

Övrigt

Stämmor:

 • Catena Media
 • Index Pharma
 • Maha Energy
 • Nordic Paper

Exklusive utdelning:

 • Autoliv (0:66 USD)
 • Epiroc (1:70 SEK)
 • Nordic Asia (0:09 SEK)
 • Tethys Oil (första handelsdag utan rätt till inlösen 3:00 SEK per aktie)

Makrohändelser

 • Storbritannien: KPI april kl 8.00 (Å/Å)
 • Tyskland: IFO-index maj kl 10.00
 • FED: protokoll från policymötet 2-3/5 kl 20.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Elekta
 • Mildef 
 • Saniona 
 • Serneke 
 • Vivesto 
 • Strax

Utl. rapporter

 • Medtronic

Övrigt

Stämmor:

 • Africa Oil
 • Nepa
 • Rugvista

Exklusive utdelning:

 • Alligo (3:00 SEK)
 • Billerud (5:50 SEK + extra 2:00 SEK)
 • Nordic Paper (4:65 SEK)

Kapitalmarknadsdag:

 • Rugvista
 • Orion 

Makrohändelser

 • SCB: arbetslöshet april kl 8.00
 • USA: BNP (prel) 1 kv kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Övrigt

Stämmor:

 • Tobii
 • Truecaller
 • Zenergy
 • Zignsec

Exklusive utdelning:

 • Nordisk Bergteknik (1:00 SEK)
 • Rugvista (1:50 SEK)
 • Wonderful Times Group (0:45 SEK)

Hongkongbörsen stängd

Makrohändelser

 • SCB: detaljhandel april kl 8.00 (M/M)
 • SCB: PPI april kl 8.00 (M/M)
 • USA: inflation (PCE) april kl 14.30 (Y/Y)
 • USA: privatkonsumtion  (PCE) april kl 14.30 (M/M)
 • Storbritannien: Detaljhandel april (M/M)
 • USA: Michiganindex (def) maj kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.