Veckoanalysen 5–9 juni
Fortsatt spretig data

Vi lämnar bakom oss ytterligare en mycket händelserik vecka på marknaden. Marknaden präglades inledningsvis av oro, men avslutningsvis av resolution, efter att kompromissen gällande det amerikanska skuldtaket röstats igenom i såväl representanthuset som senaten.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Europas producentpriser väntas fortsätta falla

Veckans på förhand viktigaste datapunkt får vi redan på måndagen när producentprisindex för eurozonen presenteras. Detta väntas falla tillbaka till 1,4 procent i årstakt, och samtidigt minska med hela 3,1 procent månad över månad. Detta ger hopp om fallande KPI. 

Måndag

Håll ett öga på Japan

Från början av 90-talet ända fram till tidigt 10-tal var det kämpigt på den japanska aktiemarknaden. Toppen under 90-talet är ännu inte nådd men efter stark utveckling hittills i år har diskussionerna om att detta kan ske ökat, även om det fortfarande är en bit kvar. Vi har i dagsläget en neutral allokering till regionen Asien/Stillahavet där Japan utgör cirka 80 procent.

På förhand en händelselös vecka

Det kommer förstås alltid in ekonomisk data, men på förhand ser det ut att bli en relativt händelselös vecka, där lite av den data som kommer in ser ut att kunna få stor påverkan på marknaden. Då blir det som alltid intressant att se vilka oförutsedda händelser som styr.

Marknadskommentar

Fortsatt spretig data

Vi lämnar bakom oss ytterligare en mycket händelserik vecka på marknaden. Marknaden präglades inledningsvis av oro, men avslutningsvis av resolution, efter att kompromissen gällande det amerikanska skuldtaket röstats igenom i såväl representanthuset som senaten.

En mängd intressanta händelser

Om man ska försöka hitta ett övergripande tema för vad som präglade marknaden under föregående vecka så är det inledningsvis en oro kring omröstningarna för att höja det amerikanska skuldtaket, och sedermera att marknaden pustade ut när förslaget väl röstades igenom. Detta var dock långt ifrån det enda intressanta som skedde.

En annan intressant händelse var att ytterligare ett bolag passerade den något magiska nivån om en biljon dollar i marknadsvärde, när Nvidia som utvecklar hårdvara för grafikkort och AI-lösningar,  nådde denna nivå under veckan. 

I Sverige präglades hela börsen under fredagen av nyheten om att Ilija Batljan avgår som VD för SBB. Han ersätts av Leiv Synnes, finanschef på Akelius. Detta fick SBB att stiga med 53 procent, men drev även hela det breda indexet för Stockholmsbörsen, som stängde 2,1 procent upp under fredagen, och 1,3 procent upp under veckan.

Amerikansk arbetsmarknad förvirrar

Under fredagen fick vi åter igen ta del av motsägelsefull data, när antalet nytillsatta tjänster för 14:e månaden i rad överträffade marknadens förväntningar, samtidigt som arbetslösheten var högre än väntat på 3,7 procent mot väntade 3,5. Det råder stora meningsskiljaktigheter kring om veckans arbetsmarknadsdata kommer vara det som får Fed att genomföra ytterligare en räntehöjning, eller om det tvärtom är just denna data som befäster att de tar en paus. 

 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

 • Stämmor: Binero (extra)
 • Köpenhamnsbörsen stängd

Makrohändelser

 • Kina: Caixin tjänste-PMI maj kl 3.45
 • Sverige: tjänste-PMI (def) maj kl 8.30
 • Tyskland: tjänste-PMI (def) maj kl 9.55
 • EMU: tjänste-PMI (def) maj kl 10.00
 • Storbritannien: tjänste-PMI (def) maj kl 10.30
 • EMU: PPI april kl 11.00 (Å/Å)
 • USA: tjänste-PMI (def) maj kl 15.45
 • USA: ISM tjänste-PMI maj kl 16.00
 • USA: industriorder maj kl 16.00 (M/M)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Nationaldagen

Övrigt

 • Stämmor: XXL
 • Kapitalmarknadsdag: Bakkafrost
 • Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen har stängt

Makrohändelser

 • Tyskland: industriorder april kl 8.00 (M/M)
 • EMU: detaljhandel april kl 11.00 (M/M)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Utl. rapporter

 • Voestalpine

Övrigt

 • Stämmor: Adverty, Aino Health, Aptahem, Bawat, Pricer, Tellusgruppen, Toleranzia, Transferator, Wyld Networks, Zoomability
 • Exklusive utdelning: Avance Gas (USD 0.50)
 • Kapitalmarknadsdag:Lundin Gold kl 15.00

Makrohändelser

 • Tyskland: industriproduktion april kl 8.00 (M/M)
 • BOC: räntebesked kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Clas Ohlson 
 • Systemair  

Övrigt

 • Stämmor: Antco, Bonzun, Case Group, CLS (extra), Idogen, Lipidor, Luxbright, Metacon, Vadsbo Switch Tech (ändrat datum från 17 maj), Veteranpoolen
 • Exklusive utdelning: K2A (5:00 SEK i preferensaktie), Transferator (0:24 SEK)
 • Kapitalmarknadsdag: Volvo Cars, Örsted

Makrohändelser

 • EMU: BNP  1 kv kl 11.00 (K/K)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Nio 

Övrigt

 • Stämmor: Acarix (extra), Arcario, Enersize, IBT (extra), Jetpak, MTI Investment, My First App, Nanexa, Nepa, Resqunit
 • Exklusive utdelning: Salmar (NOK 20), Veteranpoolen (2:00 SEK)

Makrohändelser

 • Kina: KPI maj kl 3.30 (Å/Å)
 • Kina: PPI maj kl 3.30 (Å/Å)
 • SCB: industriorder april kl 8.00 (M/M)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.