Veckoanalysen 26–30 Juni
Inflationstakten måste ned

Rapportsäsongen närmar sig med stormsteg men fokus kommer att vara på makro ett litet tag till. För svensk del blir torsdagens räntebesked intressant och för globala börser är PCE-inflationen det viktigaste. Inflationstakten måste fortsätta ned, särskilt med tanke på det ovissa läget i Ryssland.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Riksbanken väntas höja med 25 punkter

För svenskt vidkommande är Riksbankens räntebesked i fokus. Riksbanken väntas höja räntan med 25 punkter och troligen vidtar de fler åtgärder i hopp om att stärka kronan och dämpa den importerade inflationen. Läs mer i föregående Veckoanalys här.

Torsdag

Kan börshumöret förbättras av fredagens PCE-inflation?

Efter strama signaler från centralbankerna är veckans amerikanska PCE-inflation oerhört intressant och en viktig datapunkt för marknaden. Trenden måste fortsätta ned för att börsen ska orka klättra vidare. PCE-kärninflation väntas komma in på 4,7 procent i årstakt, vilket är i linje med föregående månad.

Fredag

Nikes rapport är en viktig signal över hushållens humör

Med några veckor kvar till rapportsäsongen smygstartar Nike på torsdag. Efter aggressiva räntehöjningar och tecken på svagare köpkraft hos konsumenterna har sällanköpshandeln varit extra utsatt. Nikes rapport blir en viktig indikator över hushållens humör och en tidig signal för sektorn i stort inför rapportperioden.

Torsdag

Marknadskommentar

Inflationstakten måste ned

Rapportsäsongen närmar sig med stormsteg men fokus kommer att vara på makro ett litet tag till. För svensk del blir torsdagens räntebesked intressant och för globala börser är PCE-inflationen det viktigaste. Inflationstakten måste fortsätta ned, särskilt med tanke på det ovissa läget i Ryssland.

Trycket ökar på Riksbanken

En hög tjänsteprisinflation och svag krona har satt Riksbanken under press. Då omvärldens centralbanker fortsätter höja ökar trycket än mer på Riksbanken inför deras räntebesked på torsdag. Vi bedömer att Riksbanken höjer räntan med 25 punkter och troligen vidtar de fler åtgärder i hopp om att stärka kronan och dämpa den importerade inflationen. 

Fullt fokus kommer även att vara på Feds favoritmått, PCE-inflationen, som kommer på fredag. Marknaden har skjutit de väntade räntesänkningarna framåt i tiden och efter Powells vittnesmål i kongressen, där det framgick att processen att få ner inflationen till 2 procent har en bit kvar, blir inflationssiffrorna högintressanta. För börserna, som haft det kämpigt den senaste veckan, blir det oerhört viktigt att vi ser en lägre inflationstakt. Särskilt efter det instabila och ovissa läget i Ryssland, som kan dämpa humöret och riskviljan.

Vinsttillväxten bottnar i sommar

Utöver inflationsutvecklingen och centralbankernas agerande är även bolagsrapporterna avgörande för börsutvecklingen. Uppladdningen inför sommarens rapportsäsong har varit händelserik då antalet vinstvarningar varit högre än normalt. I Sverige har bolag som Viaplay, Billerud, Boliden och Getinge vinstvarnat. Självklart är det oroande men i stor utsträckning beror det på specifika förhållanden för varje enskilt företag. Sett ur ett bredare perspektiv väntas exempelvis den amerikanska rapportsäsongen visa att vinstutvecklingen bottnat under Q2, med -6,4 procent i vinsttillväxt. Under Q3 väntas tillväxten bli positiv för att sedan bli än starkare under Q4.

Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Utl. rapporter

 • Acerinox
 • Associated British Foods 

Övrigt

Stämmor:

 • Diamyd Medical (extra)
 • Eevia Health
 • Gaming Corps
 • Hoylu
 • Tourn
 • Zazz Energy 

Exklusive utdelning:

 • Vitec (0:57 SEK)

Kapitalmarknadsdag:

 • Yara kl 8.00

Makrohändelser

 • Tyskland: IFO-index juni kl 10.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Dustin

Utl. rapporter

 • Arcelor Mittal

Övrigt

Stämmor:

 • Aerowash
 • Artificial Solutions
 • Jumpgate
 • Promore Pharma

Kapitalmarknadsdag:

 • Saab

Makrohändelser

 • SCB: PPI maj kl 8.00 (M/M)
 • USA: hushållens konfidensindikator juni kl 16.00
 • USA: försäljning nya hem maj kl 16.00
 • USA: order varaktiga varor (prel) maj kl 14.30 (M/M)
 • USA: Bygglov 

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Övrigt

Stämmor:

 • Audientes
 • Jondetech (ändrat datum från 25 maj)
 • Redwood Pharma
 • Sound Dimension

Makrohändelser

 • Tyskland: GfK konsumentförtroende juli kl 8.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • H&M

Utl. rapporter

 • Nike

Övrigt

Stämmor:

 • Adevinta
 • Alphahelix
 • CLS
 • Hansa Biopharma
 • Smart Valor

Exklusive utdelning:

 • Alm Equity (2:10 SEK i preferensaktie)
 • Fabege (0:60 SEK)
 • Nyfosa (1:00 SEK )
 • Preservium Property (1:62 SEK)

Makrohändelser

 • Sverige: Detaljhandel maj (M/M)
 • Sverige: Räntebesked från Riksbanken
 • Tyskland: KPI juni (Å/Å)
 • USA: BNP första kvartalet (K/K)
 • KI: konjunkturbarometer juni kl 9.00
 • EMU: barometerindikator juni kl 11.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Övrigt

Stämmor:

 • Enorama Pharma (ändrat datum från 15 juni)
 • Epti
 • Gabather
 • Hemply Balance (ändrat datum)
 • ISR (ändrat datum från 14 juni)
 • Light Air
 • Mediacle
 • MGI Group
 • Move About
 • Pharmacolog
 • RLS Global
 • Streamify
 • Triboron
 • Zignsec (ändrat datum)

Makrohändelser

 • Kina: Tillverkningsindex PMI juni
 • Kina: Tjänsteindex PMI juni
 • Tyskland: Detaljhandel maj (M/M)
 • Eurozonen: KPI juni (Å/Å)
 • EMU: arbetslöshet maj kl 11.00
 • USA: PCE-prisindex maj (Å/Å)
 • USA: Underliggande PCE-prisindex maj (Å/Å)
 • USA: Michiganindex juni

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.