Veckoanalysen 3–7 juli
Ihärdig efterfrågan och inflation

Veckan bjöd på mycket intressanta nyheter som när de vägs samman pekar på att efterfrågan fortfarande är hög på många håll i ekonomin, men tyvärr inflationen likaså. Bland dessa har vi den amerikanska BNP-statistiken, Nikes och H&M:s kvartalsrapporter samt Riksbankens räntebesked.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Har läget förbättrats eller försämrats enligt inköpscheferna?

Under veckan får vi ta del av slutgiltiga inköpschefsindex från många håll runtom i världen. Överlag väntas indexen för tjänsteindustrin vara fortsatt starkare än för tillverkningsindustrin, då efterfrågan på tjänster fortsätter vara hög.  

Måndag - Torsdag

Tysk industriproduktion visar på faktiskt utveckling

Medan inköpschefsindexen visar på hur inköpschefer runtom i världen ser på utvecklingen inom diverse industrier, så ger siffrorna över industriproduktionen facit i hand på hur utvecklingen faktiskt har varit för tillverkningsindustrin. Svag utveckling skulle ge fog för fortsatt försiktig allokering mot cykliska sektorer.

Fredag

Amerikansk arbetsmarknad viktig för företag, Fed och börsen

Den amerikanska arbetsmarknaden fortsätter vara mycket stark, trots att vi fick se en ökning i arbetslösheten i den förra mätningen. Denna väntas sjunka igen, vilket antyder att företagen kan se en fortsatt hög efterfrågan, men som också fortsätter ställa till det för Fed i deras kamp mot inflationen.

Onsdag, Fredag

Marknadskommentar

Ihärdig efterfrågan och inflation

Veckan bjöd på mycket intressanta nyheter som när de vägs samman pekar på att efterfrågan fortfarande är hög på många håll i ekonomin, men tyvärr inflationen likaså. Bland dessa har vi den amerikanska BNP-statistiken, Nikes och H&M:s kvartalsrapporter samt Riksbankens räntebesked.

Fortsatt hög efterfrågan

Om vi inleder med de goda nyheterna så kan vi först och främst konstatera att efterfrågan i ekonomin tycks hålla uppe, som bland annat går att utläsa från den stora upprevidering i siffrorna över den amerikanska BNP-tillväxten för det första kvartalet i år. I den första mätningen låg denna siffra på blyga 1,1 procent i årstakt, men reviderades sedan upp till 1,3 procent. Nu har denna siffra reviderats igen, och denna gång var upprevideringen betydligt större. Den slutgiltiga mätningen landade på 2,0 procents BNP-tillväxt. 

Goda konjunkturnyheter fick vi även från vissa detaljhandelsbolag. H&M släppte under förra veckan sin kvartalsrapport som kom in betydligt bättre än vad analytikerna bedömde, vilket fick aktiekursen att stiga med omkring 20 procent. 

Även Nike släppte sin kvartalsrapport under veckan, och likaså där kunde man se tecken på att konjunkturen håller uppe bättre än väntat. Där fanns det dock även problem att skönja.

Inflationen biter sig fast

Nike missade nämligen vinstestimaten trots att omsättningen var högre än väntat bland annat på grund av att kostnaderna för insatsvaror, frakt och allmänna logistikkostnader var högre än väntat. Detta är ett tecken på att inflationen än så länge biter sig fast. 

Även Riksbanken bjöd på ett liknande sentiment när de släppte sitt räntebesked och sin nya räntebana. Man höjde styrräntan till 3,75 procent och höjde samtidigt räntebanans topp till 4,05 procent, vilket alltså signalerar minst en räntehöjning till. Man ser att inflationen är på väg ned, men inte i den takt man hade önskat.

 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Train Alliance (första dag för handel efter inlösen 6:26 kronor per aktie. Handlas även efter split 4:1)
 • Torontobörsen stängd
 • USA-börserna halvdag, stänger kl 19.00 svensk tid

Makrohändelser

 • Kina: Caixin industri-PMI juni kl 3.45
 • Silf/Swedbank: industri-PMI juni kl 8.30
 • Tyskland: industri-PMI (def) juni kl 9.55
 • EMU: industri-PMI (def) juni kl 10.00
 • USA: industri-PMI (def) juni kl 15.45
 • USA: ISM industri-PMI juni kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Fastpartner

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Heimstaden (0:50 SEK i preferensaktie)
 • USA-börserna stängda

Onsdag

Rapporter

 • Platzer (kl 8.00)

Makrohändelser

 • Kina: Caixin tjänste-PMI juni kl 3.45
 • Silf/Swedbank: tjänste-PMI juni kl 8.30
 • Tyskland: tjänste-PMI (def) juni kl 9.55
 • EMU: tjänste-PMI (def) juni kl 10.00
 • EMU: PPI maj kl 11.00
 • USA: industriorder maj kl 16.00 (M/M)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Atrium Ljungberg
 • Industrivärden
 • Nivika Fastigheter

Utl. rapporter

 • Chr Hansen
 • Stolt-Nielsen

Makrohändelser

 • Tyskland: industriorder maj kl 8.00 (M/M)
 • EMU: detaljhandel maj kl 11.00 (M/M)
 • USA: ADP privat sysselsättning juni kl 14.15
 • USA: tjänste-PMI (def) juni kl 15.45
 • USA: ISM tjänste-PMI juni kl 16.00
 • USA: JOLTS lediga platser maj kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Diös 
 • Eastnine 
 • Fabege
 • Catena 
 • Besqab 
 • Nanologica
 • NP3

Övrigt

 • Stämmor: Agillic (extra)
 • Exklusive utdelning: Link Prop Investment (2:00 SEK)

Makrohändelser

 • SCB: hushållens konsumtion maj kl 8.00
 • SCB: BNP-indikator maj kl 8.00
 • Tyskland: industriproduktion maj kl 8.00 (M/M)
 • USA: NFP juni kl 14.30
 • USA: Arbetslöshet juni 

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Lowiza Svensson
Lowiza Svensson 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.