Veckoanalysen 10–14 juli
Rapportsäsong: Upp till bevis

Nu börjar rapportsäsongen på allvar. Hittills har svenska fastighetsbolag släppt delårsrapporter. I veckan följs de av bank och finans samt industri och verkstad. Dessa kan ge en tidig signal om framtida BNP-utveckling.
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Hög tjänsteinflation i blickfånget

Varken den amerikanska eller svenska inflationssiffran lär få Fed eller Riksbanken att avstå från en till räntehöjning. Fokus är på underliggande inflationsmått och tjänstepriser, som är envist höga. Mycket talar för att inflationstakten ska dämpas i höst men motståndskraftiga tjänstepriser kan bromsa den nedåtgående resan.

Onsdag (USA), Fredag (Sverige)

Rapportperiod: Hög förväntan

Teknik/IT-företaget Addnode har vinstvarnat med kraftigt efterföljande kursfall.  Klarar serieförvärvarna inom industri/verkstad, Addtech och Lifco, de höga förväntningarna? Kinnevik ger med sin rapport en indikation på hur snabbväxande onoterade tillväxtbolag utvecklas. Har värderingarna stabiliserats, hur ser kapitalbehovet ut och är man närmare lönsamhet?

Tisdag (Kinnevik), Fredag (övriga)

Banker sätter tonen för S&P500

I vanlig ordning inleder de amerikanska storbankerna USA:s rapportsäsong. Nästa vecka rapporter JPMorgan Chase, Wells Fargo och Citigroup. Rapporterna blir spännande då de avslöjar storbankernas syn på konjunkturen. Dessutom blir det intressant att se om bankkrisen i våras på något sätt färgat av sig på storbankerna.

Fredag

Marknadskommentar

Rapportsäsong: Upp till bevis

Nu börjar rapportsäsongen på allvar. Hittills har svenska fastighetsbolag släppt delårsrapporter. I veckan följs de av bank och finans samt industri och verkstad. Dessa kan ge en tidig signal om framtida BNP-utveckling.

Stadig data gör att räntehöjningar fortgår

Delårsrapporter från svenska fastighetsbolag har överlag överraskat positivt även om resultaten var sämre än tidigare. Försämringen beror som väntat på nedskrivningar av fastighetsvärden. Värt att notera är bolagens ljusa framtidsutsikter vad gäller kontorsmarknad och bostäder.

Konjunkturdata spretar med dystra indikatorer men motståndskraftig utfallsdata. Svensk statistik för maj liksom tysk industriproduktion var i stort sett oförändrad. Bland amerikanska inköpschefer var stämningsläget i industrin fortsatt mörkt men det ljusnade något inom tjänstesektorn. Positivt var att pristrycket i båda sektorerna minskade, vilket stärker bilden av avtagande inflation i USA. Samtidigt antydde Fed-protokollet att fler räntehöjningar behövs 2023. En mixad amerikansk jobbrapport (färre jobb än väntat, men högre lönetillväxt) ger stöd till att de fortsätter höja räntan i juli. På hemmafronten har kronan fortsatt att försvagas och den bröt 11,90 mot euron i veckan, vilket är rekord. 

Fokus på stundande rapportsäsong

Amerikanska banker inleder som vanligt rapportsäsongen. Ungefär hälften av dem rapporterar i veckan medan resten kommer nästa. Bankerna kan ge en fingervisning om vart konjunkturen barkar. I spåren av en stramare penningpolitik har kreditmiljön försämrats. De tuffare kreditvillkoren för hushåll och företag kan pressa den ekonomiska utvecklingen framöver.

Vinstestimaten för amerikanska storbolag för Q2 visar ett fall på 6-7 procent jämfört med ifjol. För helåret väntas dock en vinstutveckling kring nollan, i och med att bolagens vinstutveckling väntas vända till positivt i Q3 och Q4.

 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 • Wihlborgs 

Övrigt

 • Stämmor: Zwipe (extra)
 • Exklusive utdelning: Bilia (2:20 SEK)

Makrohändelser

 • Kina: KPI juni kl 3.30
 • Riksbanken: protokoll från penningpolitiskt möte den 28/6 kl 9.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Kinnevik
 • Öresund 
 • Nyfosa
 • Xano

Utl. rapporter

 • Nordic Semiconductor 
 • PGS
 • Tryg

Övrigt

 • Exklusive utdelning:  Solnaberg Property (1:25 SEK)

Makrohändelser

 • Storbritannien: arbetslöshet maj kl 8.00
 • Tyskland: KPI (def) juni kl 8.00 (Y/Y)
 • Tyskland: ZEW-index juli kl 11.00
 • USA: NFIB småföretagsindex juni kl 12.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Elanders
 • Bioarctic
 • Bulten
 • JM
 • Trianon 
 • Heba

Utl. rapporter

 • DNB

Övrigt

 • Stämmor: Catena Media (extra)
 • Exklusive utdelning: Tryg (1:85 DKK)

Makrohändelser

 • USA: KPI juni kl 14.30
 • FED: Beige Book kl 20.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Itab 
 • Bufab 
 • Xvivo 
 • Bonesupport 
 • Note 
 • Profilgruppen 
 • Alligator
 • BE Group
 • Collector
 • OEM
 • Q-linea
 • SLP
 • TF Bank

Utl. rapporter

 • Aker BP
 • Aker Solutions 
 • Fast Retailing

Övrigt

 • Stämmor: Castellum (extra) (kl 13.00)

Makrohändelser

 • AF: arbetslöshet juni kl 6.00
 • Storbritannien: BNP maj kl 8.00 (M/M)
 • Storbritannien: produktion tillverkning maj kl 8.00 (M/M)
 • EMU: industriproduktion maj kl 11.00 (M/M)
 • USA: PPI juni kl 14.30 (M/M)
 • Kantar Prospera: inflationsförväntningar, penningmarknadens aktörer kl 8.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Axfood
 • EQT
 • Ericsson
 • Bravida
 • Cloetta
 • Gränges
 • Lifco
 • Scandic Hotels
 • Addlife
 • Addtech
 • Avanza
 • Momentum Group
 • Byggmax
 • Castellum
 • SBB
 • Creades
 • Addnode
 • Rejlers
 • Emilshus
 • Fortnox
 • Klarabo
 • Mangold
 • Nilörn
 • Oscar Properties
 • Peab
 • Proact
 • Serneke
 • Traction
 • Wallenstam
 • Vitrolife

Utl. rapporter

 • Citigroup
 • JP Morgan
 • Wells Fargo
 • Elkem
 • Gjensidige
 • Forsikring
 • Orkla
 • XXL
 • Storebrand
 • Norske Skog

Makrohändelser

 • SCB: KPIF juni kl 8.00 (Y/Y)
 • USA: Michiganindex (prel) juli kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Lowiza Svensson
Lowiza Svensson 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.