Veckoanalysen 15–19 januari
Stökig inledning på 2024

Vi är nu två veckor in i 2024 och det har redan hunnit vara ett väldigt händelserikt år. Marknaden har i stora drag präglats av amerikanska bankrapporter och geopolitisk oro i Mellanöstern.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Inflationsrysaren fortsätter i Europa

Efter förra veckans inflationsbesvikelse i USA , där såväl kärninflationen som huvudsiffran kom in högre än väntat, vänder vi nu blicken mot såväl svensk som europeisk inflation. Även om enskilda besvikelser inte är någon anledning till oro så vill man gärna se att den övergripande trenden med fallande inflation består.

Måndag-Onsdag

Få men intressanta rapporter

Rapportsäsongen börjar med en mjukstart, och denna vecka kommer det relativt få rapporter från storbolagen. Det blir dock intressant att se hur resten av de amerikanska storbankerna, Goldman Sachs och Morgan Stanley, rapporterar på tisdag efter blandade resultat från de banker som rapporterade i fredags.

Tisdag.

Vi följer hur konflikten utvecklas i Mellanöstern

Förra veckan såg vi Iran beslagta ett oljefartyg på väg från Irak, och endast timmar senare så angrep en koalition med USA och Storbritannien i spetsen 60 militära mål i Jemen. Vi fortsätter följa dessa konflikter noga på grund av deras påverkan på framför allt oljepriset, men även aktie- och räntemarknaden.

Marknadskommentar

Stökig inledning på 2024

Vi är nu två veckor in i 2024 och det har redan hunnit vara ett väldigt händelserikt år. Marknaden har i stora drag präglats av amerikanska bankrapporter och geopolitisk oro i Mellanöstern.

Flyganfall i Jemen sätter fart på oljepriset

De Iranstödda Houthirebellerna i Jemen har de senaste månaderna angripit mängder av fraktfartyg i Röda havet, vilket har hindrat transporter i Suezkanalen och drivit upp fraktkostnader. Även om flertalet världsledare har markerat mot dem verbalt att detta beteende inte är acceptabelt så har deras agerande inledningsvis fått relativt få konsekvenser. 

Natten mellan torsdagen och fredagen svensk tid markerade dock en koalition ledd av USA och Storbritannien på ett annat, tydligare sätt när de angrep 60 olika militära mål i Jemen med missiler avfyrade från stridsflygplan, stridsfartyg och ubåtar. Kort därefter gick såväl Joe Biden som Rishi Sunak ut och påpekade att USA och Storbritannien inte kommer acceptera fortsatta angrepp på fraktfartyg i dessa vatten. 

Aktiemarknaden tycktes ta händelsen med ro, men oljepriset steg tydligt då detta bidrog till en ökad oro för en eskalerad konflikt i Mellanöstern.

Bankrapporter kom in högt och lågt

Rapportsäsongen inleddes på riktigt i fredags när bland annat flera amerikanska storbanker rapporterade. Det var högt och lågt bland dessa rapporter, men världens största bank sett till marknadsvärde, JP Morgan, hade i alla fall anledning att fira. Detta då de för helåret 2023 redovisade en nettovinst på 49,6 miljarder dollar, vilket innebar ett nytt rekord i sektorn. Vi bedömer att bankerna kan få det tuffare under 2024, men innan vi lämnar 2023 bakom oss helt och hållet för bankerna har vi rapporter från Morgan Stanley och Goldman Sachs på tisdag. 

Kina-kritiska DPP vinner i Taiwan

I helgen hölls det presidentval i Taiwan, där Kina-kritiska DPP vann. Vi ser en risk för provokationer från Kinas håll för att markera deras missnöje, vilket skulle kunna skaka om på aktiemarknaden i tillväxtmarknader. Effekten av sådana provokationer bör dock bli kortvarig. 

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Utl. rapporter

 • Rio Tinto

Övrigt

 • USA-börserna stängda

Makrohändelser

 •   Finland: inflation dec (Y/Y) kl 7.00
 • Sverige: KPIF ex energi dec (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: KPI dec (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: KPIF dec (Y/Y) kl 8.00
 • Tyskland: BNP-tillväxt 2023 kl 10.00
 • EMU: industriproduktion nov (M/M) kl 11.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Utl. rapporter

 • Morgan Stanley
 • Goldman Sachs

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Solnaberg Property (1:25 SEK)

Makrohändelser

 • Tyskland: inflation dec (def) (Y/Y) kl 8.00
 • UK: arbetslöshet nov kl 8.00
 • Tyskland: ZEW-index jan kl 11.00
 • EMU: ZEW-index jan kl 11.00
 • Kanada: inflation dec (Y/Y) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Makrohändelser

 • Kina: BNP Q4 (Y/Y) kl 3.00
 • Kina: industriproduktion dec (Y/Y) kl 3.00
 • UK: inflation dec (Y/Y) kl 8.00
 • EMU: inflation dec (def) (Y/Y) kl 11.00
 • USA: detaljhandel dec (M/M) kl 14.30
 • USA: industriproduktion dec (M/M) kl 15.15

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • EQT

Utl. rapporter

 • Taiwan SM

Makrohändelser

 • Japan: industriproduktion nov (M/M) kl 5.30
 • USA: bygglov dec (prel) 14.30
 • USA: arbetslöshetsersättning (veckodata) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • TF Bank
 • Avanza
 • Investor

Utl. rapporter

 • SLB

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Diös (0:50 SEK)

Makrohändelser

 • Japan: inflation dec (Y/Y) kl 0.30
 • Tyskland: PPI dec (M/M) kl 8.00
 • UK: detaljhandel dec (M/M) kl 8.00
 • USA: befintlig husförsäljning dec (M/M) kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.