Veckoanalysen 31 Juli - 4 Augusti
Amerikansk ekonomi står starkt

Under slutet av föregående vecka fick vi ta emot ekonomisk statistik som skickade positiva signaler om amerikansk ekonomi. Även rapporterna visar att det finns skäl att vara positiv om man blickar bakåt. Marknadens fokus ligger dock på hur ekonomin ska utvecklas framgent.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Preliminära inflationsmått från eurozonen visar vägen

Vi ser just nu att inflationen håller på att rulla över, men tills vi är nere på nivåer nära centralbankernas mål så kommer inflationen fortsätta vara en av de viktigaste datapunkterna att hålla koll på. I veckan bjuds vi på preliminär inflationsstatistik från eurozonen, som försiktigt väntas fortsätta falla tillbaka. 

Måndag. 

Den strama arbetsmarknaden i USA består

Den amerikanska  arbetsmarknaden var under förra året extremt stram, och även om situationen har luckrats upp något under året så består denna stramhet. Detta har bidragit till att löneutvecklingen varit hög, vilket riskerar att cementera en för hög inflation framför allt inom tjänsteindustrin. 

Fredag. 

Rapporterna överträffar lågt ställda förväntningar

Över hälften av bolagen på S&P 500 har nu rapporterat, och i vanlig ordning så överträffar en överväldigande majoritet av bolagen sina vinstestimat. Under veckan får vi bland annat ta del av rapporterna från världens högst värderade bolag, Apple, och andra techbolag som Amazon, Spotify och AMD. 

Måndag - Fredag. 

Marknadskommentar

Amerikansk ekonomi står starkt

Under slutet av föregående vecka fick vi ta emot ekonomisk statistik som skickade positiva signaler om amerikansk ekonomi. Även rapporterna visar att det finns skäl att vara positiv om man blickar bakåt. Marknadens fokus ligger dock på hur ekonomin ska utvecklas framgent.

Idel positiv makrovecka i USA

I slutet av förra veckan fick vi ta del av amerikansk makroekonomisk statistik som tyder på att ekonomin faktiskt mår betydligt bättre än vad många på förhand hade bedömt. Torsdagen bjöd på preliminär BNP-statistik för Q2, som visade att den amerikanska ekonomin växte med 2,4 procent i årstakt under andra kvartalet. Detta är en förbättring mot såväl föregående kvartals utveckling om 2,0 procent samt de samlade prognoserna som antydde en ökning om 1,8 procent i årstakt. De positiva signalerna fortsatte under fredagen, när inflationen mätt som PCE sjönk från 3,8 till 3,0 procent, och kärninflationen med PCE-måttet sjönk mer än väntat till 4,1 procent. 

För svensk del kunde vi tyvärr inte se samma positiva signaler. Den preliminära statistiken över svensk BNP-utveckling visar att ekonomin krympte med hela 1,5 procent från Q1 till Q2, jämfört med en förväntad minskning om 0,6 procent. Den siffran var så pass dålig att en upprevidering närmast är att förvänta. 

Framtiden viktigast för bolagen

Även om den bakåtblickande statistiken är viktig, såväl den makroekonomiska som den bolagsspecifika i form av rapporterna, så krävs det att bolagens framtidsutsikter ska vara positiva för att rapporterna ska få ett varmt mottagande av marknaden. 

Detta är särskilt viktigt på den amerikanska börsen, där bolagsvinsterna väntas bottna under Q2 och väntas minska med hela 9 procent jämfört med samma kvartal 2022, för att sedan vända till en positiv utveckling under Q3 och Q4. Nästa vecka bjuds vi på ännu fler spännande rapporter, bland annat från IT-jätten Apple.

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Creades (0:35 SEK)

Makrohändelser

 • Kina: PMI industri juli kl 3.30
 • Kina: PMI industri juli kl 3.30
 • Tyskland: detaljhandel juni kl 8.00
 • EMU: KPI (prel) juli kl 11.00 (Å/Å)
 • EMU: BNP (est) 2 kv kl 11.00 (Y/Y)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 •  IPC 
 • Coinshares

Utl. rapporter

 • YIT 
 • YIT
 • AMD
 • Bayer
 • BP
 • Caterpillar 
 • Daimler Truck
 • Electronic Arts
 • HSBC
 • Merck 
 • Stanley Black & Decker
 • Starbucks 
 • Toyota

Makrohändelser

 • Kina: Caixin industri-PMI juli kl 3.45
 • Silf/Swedbank: industri-PMI juli kl 8.30
 • Tyskland: industri-PMI (def) juli kl 9.55 (HCOB)
 • Tyskland: arbetslöshet juli kl 9.55
 • EMU: industri-PMI (def) juli kl 10.00 HCOB
 • EMU: arbetslöshet juni kl 11.00
 • USA: industri-PMI (def) juli kl 15.45
 • USA: ISM industri-PMI (def) juli kl 15.45
 • USA: JOLTS lediga platser juni kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Lundin Mining 
 • Xspray

Utl. rapporter

 • Fresenius Medical Care
 • Klöckner
 • Qualcomm 
 • Schaeffler
 • Smurfit Kappa

Makrohändelser

 • USA: ADP privat sysselsättning juli kl 14.15

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Moberg Pharma

Utl. rapporter

 • Amazon 
 • Apple 
 • BMW
 • Lufthansa
 • Mondi
 • Next 
 • Nintendo
 • Sappi
 • Société Générale
 • Timken
 • Zalando

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Akelius (0:025 EUR i D-aktie), Volati (10:00 SEK i preferensaktie)

Makrohändelser

 • Kina: Caixin tjänste-PMI juli kl 3.45
 • Silf/Swedbank: tjänste-PMI juli kl 8.30
 • Tyskland: tjänste-PMI (def) juli kl 9.55
 • EMU: tjänste-PMI (def) juli kl 10.00
 • EMU: PPI juni kl 11.00 (Å/Å)
 • USA: tjänste-PMI (def) juli kl 15.45
 • USA: ISM tjänste-PMI juli kl 16.00
 • USA: industriorder juni kl 16.00 (M/M)
 • BOE: räntebesked kl 13.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Synact Pharma 

Utl. rapporter

 •  Fortum 
 • Maersk
 • Tokmanni
 • Commerzbank
 • Credit Agricole

Makrohändelser

 • Tyskland: industriorder juni kl 8.00
 • EMU: detaljhandel juni kl 11.00 (M/M)
 • USA: Nonfarm payrolls juli kl 14.30
 • USA: arbetslöshet juli

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Lowiza Svensson
Lowiza Svensson 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.