Veckoanalysen 7–11 Augusti
Amerikansk finanspolitik i fokus

Under loppet av förra veckan steg amerikanska långräntor. Fokus riktades mot amerikansk finanspolitik som av många anses vara den utlösande faktorn.
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Mer statsobligationer får räntan på dessa att stiga

Allt större budgetunderskott fick förra veckan priset på längre statsobligationer att falla och räntor att stiga, inte minst i USA. Detta då underskotten finansieras genom att emittera fler statsobligationer. Ränteläget påverkar även aktiemarknaden varför detta blir intressant att hålla koll på under veckan.

Måndag - Fredag. 

Bör på sikt överskuggas av allt lägre inflation

Högre statsobligationsräntor i närtid kommer på sikt motverkas av en allt lägre inflation. Flera indikatorer såsom priser i producentled, talar för att inflationen är på väg ned. Frågan är dock hur snabbt? I veckan får vi viktig data i form av amerikansk inflation samt prisutvecklingen i det amerikanska producentledet.

Torsdag, Fredag. 

Rapportsäsongen börjar närma sig sitt slut

Rapportsäsongen börjar närma sig sitt slut, men ännu kvarstår några riktigt intressanta rapporter. Denna vecka får vi bland annat ta del rapporter från läkemedelsbolagen Eli Lilly och danska Novo Nordisk, samt underhållningsjätten Disney. Intressant blir att se hur Disneys utsikter påverkas av rådande strejker. 

Måndag - Fredag. 

Marknadskommentar

Amerikansk finanspolitik i fokus

Under loppet av förra veckan steg amerikanska långräntor. Fokus riktades mot amerikansk finanspolitik som av många anses vara den utlösande faktorn.

Större utbud av statsobligationer

När inflationen sjunkit tillbaka ned mot centralbankernas mål bör även räntor sjunka ned från dagens höga nivåer. Det finns dock faktorer som riskerar att bromsa denna utveckling något, vilket främst gäller för statsobligationer. En faktor är att flera länder riskerar att få stora budgetunderskott som måste finansieras. Om detta medför att volymen statsobligationer ökar markant, kan priset på dessa falla och räntor därmed pressas uppåt. Risken att detta scenario materialiseras fick längre amerikanska statsobligationsräntor att stiga förra veckan.

Diskussionen tog fart i tisdags förra veckan då ratinginstitutet Fitch beslutade att sänka betyget för den amerikanska staten från det högsta betyget AAA till AA+. Som skäl anförde Fitch bland annat att de förväntade sig att det amerikanska budgetunderskottet skulle stiga från 3,7% av BNP 2022 till mer än 6 procentenheter per år 2023-2025 till följd av ökade utgifter och räntekostnader.

Dagen efter Fitch beslut publicerade amerikanska staten sin kvartalsrapport hur statens skuld ska finansieras. I rapporten meddelades att de beslutat att höja emissionsvolymen av statsobligationer mellan augusti och oktober i år och att emissionsvolymerna, därefter, troligtvis skulle fortsätta öka gradvis. Således bekräftades Fitch farhågor snabbt vilket medförde att amerikanska statsobligationsräntor steg, främst för obligationer med längre löptid.

Utvecklingen för längre statsobligationer lär vara i fokus även kommande veckor och i vilken utsträckning detta ska påverka aktiemarknaderna. Allt annat lika är högre långräntor, vilka kan användas som diskonteringsräntor, negativt för börserna.

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Utl. rapporter

 •  Aurubis 

Övrigt

 • Torontobörsen stängd

Makrohändelser

 • Eurozonen: Sentix Investor Confidence. Aug
 • Tyskland: Industriproduktion. (Y/Y). 

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Tethys Oil

Utl. rapporter

 • Eli Lilly
 • Take Two

Makrohändelser

 • USA: NFIB Small Business Optimism Jul
 • Tyskland: KPI (def) juli kl 8.00 (Y/Y)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Orrön Energy 
 • Ctek
 • Lucara Diamond
 • Lundin Gold
 • Sampo

Utl. rapporter

 • Novozymes
 • Vestas
 • Canopy Growth 
 • Continental
 • Walt Disney
 • Voestalpine

Makrohändelser

 • Kina: KPI juli kl 3.30 (Y/Y)
 • Kina: PPI juli kl 3.30 (Y/Y)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • G5 Entertainment
 • Arctic Paper
 • Oncopeptides
 • Transtema

Utl. rapporter

 • Novo Nordisk 
 • Örsted 
 • Green Mobility
 • Sparebank 1 SR-Bank
 • Global Fashion Group
 • Siemens

Makrohändelser

 • USA: Nya ansökningar om akassa.
 • USA: CPI (Y/Y). Jul.
 • USA: CPI exkl Mat, Energi. Jul.
 • Sverige: Hushållskonsumtion. (Y/Y). Jun.
 • Sverige: Industriproduktion. (Y/Y). Jun
 • Sverige: Tjänsteproduktion. (Y/Y). Jun
 • Sverige: Industriorder. (Y/Y). Jun.
 • Eurozonen. ECBs Economic Bulletin.

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • ACQ Bure
 • Maha Energy

Utl. rapporter

 • Pihlajalinna
 • Rovio

Övrigt

 • Tokyobörsen stängd

Makrohändelser

 • USA: Producentpriser (Y/Y). Juli.
 • USA: Univ of Michigan Sentiment Index. Aug Prel.
 • Storbritannien: Industriproduktion. (Y/Y). Jun.
 • Storbritannien. BNP. (Y/Y). Q2. Prel.

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Lowiza Svensson
Lowiza Svensson 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.