Veckoanalysen 22–26 Januari
Förvånansvärt bra inledning på året

Trots stigande fraktkostnader i spåren av Suezkrisen kan vi konstatera att globala aktier haft en bättre start på året än många tror. Detta kan vi delvis tacka kronan för.
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Upp till bevis för svensk verkstad

Atlas Copco, med ett börsvärde på cirka 780 mdkr, är en viktig indikator för hur stora delar av verkstadsindustrin mår. Bolaget med dess avgående VD som rapporterar på torsdag, väntas ha ökat omsättning och rörelseresultat med 10 respektive 23 procent jämfört med fjärde kvartalet 2022. 

Torsdag

Fortsätter amerikansk inflation ned?

Börserna är beroende av att centralbankerna snart påbörjar räntesänkningar. För att detta ska ske måste inflationen fortsätta falla. På fredag får vi amerikansk decemberinflation enligt centralbanken Feds målmått, ”PCE deflatorn” (personal consumption expenditure deflator). Väntat är att den kommer in på 2,6%, samma som i november. 

Fredag

Fraktkostnader utgör ett orosmoment

Vi räknar med att inflationen fortsätter sjunka och att centralbankerna kan påbörja sänkningar i sommar. Den största riskbilden just nu är dock de stigande fraktkostnaderna som följt i spåren av krisen kring Suezkanalen. Fortsätter dessa kostnader att stiga kan vi få ytterligare en ovälkommen inflationsuppgång.

Marknadskommentar

Förvånansvärt bra inledning på året

Trots stigande fraktkostnader i spåren av Suezkrisen kan vi konstatera att globala aktier haft en bättre start på året än många tror. Detta kan vi delvis tacka kronan för.

ECB kommunicerar sommarsänkningar

Flera indikatorer talar för att inflationen kommer fortsätta sjunka kommande månader, vilket möjliggör för centralbankerna att börja sänka sina styrräntor. Den amerikanska centralbanken Fed har tidigare signalerat sänkningar i år och den senaste tiden har även representanter för ECB, däribland ordförande Lagarde, sagt att en sänkning i juni är trolig. 

…samtidigt som flera företag signalerar högre priser på grund av Suezkrisen

Vi räknar med att inflationen kommer fortsätta sjunka de närmaste månaderna och att centralbankerna kan börja sänka räntan någon gång kring sommarmånaderna. Vi ser dock utvecklingen kring Suez som en stor riskbild. Företag såsom Tesla och Volvo Cars har meddelat att deras produktion i Europa nu är utsatt för stora störningar. Liknande störningar var en huvudanledning till att inflationen steg i spåren av pandemin. Således kommer utvecklingen för fraktkostnader att följas noga. 

Tuff inledning för svenska kronan

Kronan stärktes under slutet av förra året i spåren av lägre inflations och ränteutsikter. Eventuellt blev marknaden lite väl optimistisk om hur snabbt inflation och räntor skulle falla. I år har inflationen i många länder överraskat på uppsidan, fraktkostnader har stigit och därmed även räntor. Följden har blivit att den handelsviktade kronan försvagats med ungefär 3 procent hittills i år.

Börsen rundade Suez

Mot bakgrund av utvecklingen kring Suez är det lätt att tänka sig att börsåret haft en tråkig start. Under slutet av föregående vecka slog däremot S&P 500 nytt ”all-time-high” för första gången på över två år och hittills i år är globala aktier upp cirka 4 procent, räknat i svenska kronor. 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Eastnine (0:85 SEK)

Makrohändelser

 • EMU: ECBs ordförande Lagarde håller tal kl 15.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Ericsson 
 • Alleima
 • VNV Global

Utl. rapporter

 • Topdanmark
 • General Electric
 • Johnson & Johnson
 • Netflix
 • Paccar
 • Procter & Gamble
 • Verizon
 • 3M Co
 • Intuitive Surgical
 • Visa Inc Class A

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Cibus (0:07 EUR)

Makrohändelser

 • Japan: räntebeslut kl 04.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Swedbank 
 • Epiroc
 • VEF

Utl. rapporter

 • ASML
 • AT&T
 • Tesla
 • IBM
 • ServiceNow Inc

Makrohändelser

 • Tyskland: PMI tillverkningssektorn jan (prel) kl 9.30
 • Tyskland: PMI tjänstesektorn jan (prel) kl 9.30
 • EMU: PMI tillverkningssektorn jan (prel) kl 10.00
 • EMU: PMI tjänstesektorn jan (prel) kl 10.00
 • UK: PMI tjänstesektorn jan (prel) kl 10.30
 • USA: PMI tillverkningssektorn jan (prel) kl 15.45
 • USA: PMI tjänstesektorn jan (prel) kl 15.45
 • Kanada: räntebeslut kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Billerud 
 • Essity
 • Intrum
 • Nokia
 • SEB
 • Gränges
 • Orexo
 • Sandvik
 • Creades
 • Atlas Copco
 • BE Group
 • Ependion
 • Linc
 • Micro Systemation
 • Xvivo

Utl. rapporter

 • Netcompany
 • Pareto Bank
 • Tryg
 • Intel
 • Blackstone

Makrohändelser

 • Sverige: PPI dec (M/M) kl 8.00
 • Tyskland: affärsklimatindex jan kl 10.00
 • Norge: räntebeslut kl 10.00
 • EMU: räntebeslut kl 14.15
 • USA: beställning av kapitalvaror dec (M/M) kl 14.30
 • USA: BNP Q4 (Q/Q) kl 14.30
 • USA: arbetslöshetsersättning (veckodata) kl 14.30
 • EMU: ECB presskonferens kl 14.45
 • USA: försäljning nya hem dec (M/M) kl 16.00
 • EMU: ECBs ordförande Lagarde håller tal kl 16.15 

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Telia 
 • Volvo
 • Cloetta
 • HMS Networks
 • BHG
 • Platzer
 • SCA
 • Autoliv
 • Hexpol
 • Probi

Utl. rapporter

 • Elisa
 • Kone
 • American Express

Makrohändelser

 • Tyskland: konsumentförtroende (GfK) feb kl 8.00
 • Sverige: handelsbalans dec (SEK) kl 8.00
 • Sverige: arbetslöshet dec kl 8.00
 • Sverige: utlåningstillväxt till hushåll dec (Y/Y) kl 8.00
 • USA: underligg. PCE-prisindex dec (M/M) kl 14.30
 • USA: PCE-prisindex dec (Y/Y) kl 14.30
 • USA: PCE-prisindex dec (M/M) kl 14.30
 • USA: privat inkomster dec (M/M) kl 14.30
 • USA: privata utgifter dec (M/M) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.