Veckoanalysen 2–6 oktober
Räntor tar plats i finrummet

Även om räntetoppen är nära skjuts de förväntade räntesänkningarna på framtiden, vilket gör börserna något nervösa. Vi bedömer trots allt att förutsättningarna för aktiemarknaderna är hyggliga, samtidigt som vi lyfter betyget för Räntor på grund av högre räntenivåer.
Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Håll koll på amerikanska långräntor som stigit kraftigt

Längre räntor steg kraftigt under föregående vecka efter att marknaden insett att Feds räntesänkningar kan komma först till sommaren 2024. Tydligt är att börsen inte uppskattar att räntesänkningarna skjuts på framtiden. Marknaden kommer fortsätta fokusera på utvecklingen på räntemarknaden under veckan.

Fin balansgång när sysselsättningsdata presenteras

Veckan avslutas med den amerikanska jobbstatistiken som utöver inflationsdatan är direkt avgörande för hur Fed kommer agera i närtid. För marknaden är en försvagning att önska, men inte allt för mycket så att konjunkturoron tar över. Väntat är att 163 000 nya jobb har skapats i september. En för stark siffra riskerar att få amerikanska räntor att handla högre.

Fredag

Fortsätter dollar att visa styrka?

I samband med att räntor har stigit och oron på finansiella marknader ökat har även dollarn stärkts. Marknaden kommer fortsätta bevaka dollarutvecklingen och vi bedömer att styrkan kan bestå. Detta på grund av en fortsatt stark ekonomi i förhållande till omvärlden och att räntesänkningarna skjuts på framtiden.

Marknadskommentar

Räntor tar plats i finrummet

Även om räntetoppen är nära skjuts de förväntade räntesänkningarna på framtiden, vilket gör börserna något nervösa. Vi bedömer trots allt att förutsättningarna för aktiemarknaderna är hyggliga, samtidigt som vi lyfter betyget för Räntor på grund av högre räntenivåer.

Räntesänkningarna får inte skjutas för mycket på framtiden

Marknadsräntorna stiger fortfarande, vilket aktiemarknaden inte uppskattar. Vi bedömer däremot att den stora ränterörelsen ligger bakom oss. Den amerikanska centralbankens ledamöter räknar fortfarande med räntesänkningar nästa år, men den starka amerikanska tillväxten gör att de lär komma senare än vad man tidigare väntat sig. Som bekant styrs marknaden i stort av centralbankerna och räntesänkningarna får inte skjutas allt för långt fram i tiden. 

Det finns en viss uthållighet för senarelagda räntesänkningar men marknaden orkar inte vänta allt för länge på lägre räntor. Mot den bakgrunden bedömer vi att börsen i närtid kan vara något avvaktande i väntan på nya signaler från centralbankerna. 

Vi lyfter räntor till övervikt

Vi gör en del förändringar i vår investeringsstrategi givet rådande marknadsförutsättningar. Med räntor på attraktiva nivåer väljer vi att lyfta betyget för Räntor från neutralt till övervikt. Detta genom att vi sänker betyget för Alternativa till maximal undervikt. Genom vår allokeringsförändring har vi en övervikt mot Räntor och Nordiska aktier. Vi tror fortsatt på en hygglig aktiemarknad men ser att räntor, tack vare högre räntenivåer, kan bidra med avkastning i portföljerna. 

Vi anser däremot att det är för tidigt att öka durationen och ligger kvar med en neutral ränterisk. För att vi ska öka durationen måste marknaden vara övertygad om att centralbankerna är helt klara. Istället föredrar vi i dagsläget kreditrisk över ränterisk, och förordar fortsatt High Yield över Stat- och Bostadsobligationer. 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

 • Börs: börserna i Kina stängda
 • Exklusive utdelning: YIT (0:09 EUR) 

Makrohändelser

 • Japan: PMI tillverkningssektorn sep kl 2.30
 • Sverige: PMI tillverkningssektorn sep kl 8.30
 • Frankrike: PMI tillverkningssektorn sep kl 9.50
 • Tyskland: PMI tillverkningssektorn sep kl 9.55
 • EMU: PMI tillverkningssektorn sep kl 10.00
 • EMU: arbetslöshet aug kl 11.00
 • USA: PMI tillverkningssektorn sep kl 16.00
 • USA: Feds ordförande Powell talar kl 17.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Skistar

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Coor (2:40 SEK )

Makrohändelser

 • Australien: räntebeslut okt kl 5.30
 • Schweiz: KPI sep (Y/Y) kl 8.30
 • USA: JOLT:s lediga jobb aug kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Övrigt

 • Stämmor: Loyal Solutions, Tranimal
 • Kapitalmarknadsdag: Byggfakta
 • Exklusive utdelning: Heimstaden (0:50 SEK i preferensaktie), Thule (4:60 SEK)

Makrohändelser

 • Sverige: PMI tjänstesektorn sep kl 8.30
 • Frankrike: PMI tjänstesektorn sep kl 9.50
 • Tyskland: PMI tjänstesektorn sep kl 9.55
 • EMU: PMI tjänstesektorn sep kl 10.00
 • Storbritannien: PMI tjänstesektorn sep kl 10.30
 • USA: sysselsättning (exkl. jordbruk) sep kl 14.15
 • USA: PMI tjänstesektorn sep kl 15.45
 • USA: ISM tjänstesektorn PMI sep kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Utl. rapporter

 • Stolt-Nielsen
 • Constellation Brands

Övrigt

 • Börsstatistik: Norwegian (trafiksiffror för september)
 • Kapitalmarknadsdag: Eyeonid, Karnov, Pandora
 • Exklusive utdelning: Husqvarna (2:00 SEK)

Makrohändelser

 • Frankrike: industriproduktion aug (M/M) kl 8.45
 • USA: arbetslöshetsersättning (veckodata) kl 14.30
 • USA: handelsbalans aug kl 14.30
 • Kanada: Ivey PMI sep kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Industrivärden

Övrigt

 • Börsstatistik: Clas Ohlson: (försäljningssiffror för september), Finnair (trafiksiffror för september), SAS (trafiksiffror för september)
 • Exklusive utdelning: Bilia (2:20 SEK), Link Prop Investment (2:00 SEK)

Makrohändelser

 • Tyskland: industriorderingång aug (M/M) kl 8.00
 • USA: genomsnittlig timlön sep (M/M) kl 14.30
 • USA: anställda exkl. jordbrukssektorn sep kl 14.30
 • USA: arbetslöshet sep kl 14.30
 • USA: antalet sysselsatta sep kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.