Vd- och styrelseansvarsförsäkring – trygghet för ledande befattningshavare

12 apr. 2023
Det finns höga förväntningar och krav på ett företags vd och bolagsstyrelse. Utvecklingen visar att allt fler personer i ledande befattningar ställs till svars för sitt agerande – även här i Sverige. De riskerar då att bli personligt betalnings­ansvariga och tvingas betala höga juridiska kostnader för att kunna bestrida dessa krav. Med anledning av detta finns vd- och styrelseansvars­försäkringar för företag. Vilka är de största riskerna för personer i ledande befattningar och hur fungerar försäkringen egentligen?

Vilket ansvar har du som vd eller styrelseledamot?

Alla företag behöver följa lagar och regler i sin verksamhetsutövning. Det är företagets vd och styrelse som tillsammans bär det yttersta ansvaret för detta. Vd och andra ledande befattningar har även ett personligt ansvar, där den privata ekonomin kan sättas på spel till följd av påstådda eller grundade krav efter misstag eller ett felaktigt agerande.

Om du har orsakat företaget skada, har du som vd, styrelseledamot eller annan ledande befattningshavare ett ansvar gentemot bolaget, aktieägarna och andra intressenter. Det innebär att påståenden om bristande ansvar kan leda till skadeståndskrav riktat mot en enskild befattningshavare. Det kan vara påståenden om:

 • otillräcklig kontroll av ledning
 • bristande budgetuppföljning och eller kassaflöden
 • underlåtenhet att upprätta kontrollbalansräkning enligt Aktiebolagslagen
 • misskötsel av företaget
 • felaktiga affärsbeslut
 • felaktiga uppsägningar eller anställningar
 • felaktiga lönebetalningar, skattebetalningar eller arbetsgivaravgifter
 • felaktigheter i årsredovisning eller bokföring
 • brister i arbetsmiljö
 • miljöbrott 
 • vilseledande information
 • vd:s försummelse att informera styrelsen
 • arbetsplatsolyckor
 • diskriminering
 • bristande försäkringsskydd
 • bristande regelefterlevnad i övrigt.

Bolagsstämman kan dock besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd. Ansvarsfriheten innebär i så fall att bolaget inte kan rikta några krav på skadestånd från styrelsen eller dig som vd. Beviljad ansvarsfrihet hindrar dock inte externa parter från att rikta skadeståndskrav mot dig som vd eller styrelseledamot.

Den personliga risken ökar

Det ställs höga krav på personer i ledande positioner. Dessutom leder den turbulenta och föränderliga omvärlden till ökad press på ledande befattningshavare, något som ökar den personliga risken.

När antalet konkurser ökar till följd av tuffare ekonomiska tider, ger det också en ökad risk för skadeståndskrav mot dem som sitter i ledande positioner. Även kontraktuella tvister (tvister till följd av avtalsbrott) som leder till skadeståndskrav på individnivå ökar inom både techindustrin och fastighets- och byggbranschen.

”Det är mycket vanligt att skadeståndskrav riktas mot både bolaget och individer såsom vd och styrelseledamöter. Men det kan även riktas mot andra ledande befattningshavare, som en ekonomichef eller en personalchef. Egentligen vem som helst i bolaget som har ett självständigt ledningsansvar”, menar Ann Karlsson, Financial Lines Practice Leader på Söderberg & Partners Specialty.

En annan trend är att det blir allt vanligare att skadeståndskrav riktas mot personer i ledande befattningar på grund av att företaget anses ha ett bristande försäkringsskydd. Det kan exempelvis handla om att företaget saknade en databrottsintrångsförsäkring och med anledning av detta drabbades av en större ekonomisk förlust till följd av ett dataintrång. En skada som hade kunnat begränsats med hjälp av en försäkring.

En vd- och styrelseansvarsförsäkring (så kallad VDS-försäkring) skyddar individerna i de fall krav skulle riktas mot dem. I korthet täcker en VDS-försäkring försvars- och utredningskostnader samt även skadeståndsskyldighet som fastställts genom dom.

”För dig som är vd eller styrelseledamot är det viktigt att du säkerställer att en VDS-försäkring med tillräckliga belopp och anpassad omfattning tecknas av bolaget”, säger Ann.

Stor risk för att bli fel försäkrad

De traditionella försäkringsbolagen på marknaden, som erbjuder kombinerade företagsförsäkringar till mindre och medelstora bolag, kan i bästa fall endast erbjuda ett begränsat skydd för vd och styrelse. Undantagen är ofta många och om du saknar kunskap om vilka delar som du bör se över, är risken stor att väsentliga moment förblir oförsäkrade.

Försäkringen bör svara upp mot företagets unika riskprofil vilken kan definieras utifrån antalet anställda, organisationens storlek och struktur, om det finns dotterbolag eller affärspartners i andra länder, antalet aktieägare, vilka lagar som reglerar verksamheten, finansiella utmaningar etc. Innan försäkring tecknas är det viktigt att se över försäkringsbelopp och den geografiska omfattningen. Många bolag erbjuder endast vd- och styrelseförsäkring till befintliga kunder. Det innebär att om din företagsförsäkring är tecknad hos ett försäkringsbolag som inte kan erbjuda denna typ av försäkring, är möjligheterna små att kunna köpa till skyddet hos ett annat försäkringsbolag.  
 
Det är även viktig att komma ihåg är att försäkringen alltid bör omfatta tidigare, nuvarande och framtida vd, styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare. Se alltid över att det finns en möjlighet att köpa till förlängd rapporteringsperiod och att försäkringen inte har ett så kallat konkursundantag. 
 
Vi på Söderberg & Partners, kan hjälpa dig att matcha ditt försäkringsskydd mot din unika riskprofil. Med vår erfarenhet och gedigna analys av försäkringsmarknaden, kan vi erbjuda ett omfattande försäkringsskydd från de försäkringsbolag som är specialiserade inom vd- och styrelseansvarsförsäkring.

5 skäl till att alla företag bör ha en vd- och styrelseförsäkring

Så gott som alla större bolag och börsnoterade företag i Sverige har sedan länge vd- och styrelseansvarsförsäkring. Det är numera väldigt vanligt att även små och medelstora företag tecknar denna typ av försäkring. Här följer 5 skäl till att ditt företag inte bör vara oförsäkrat:

 1. Även ogrundade anspråk kostar att utreda. Trenden visar en hög risk för ledande befattningshavare att drabbas av skadeståndsanspråk som är dyrt att utreda och försvara. Detta trots att anspråken i flesta fall inte leder till fällande dom. Det kan vara fråga om ogrundade anspråk, vilket innebär att du blir tvungen att försvara dig trots att misstankarna senare visar sig vara felaktiga.
 2. Stöd i långdragna processer. Försäkringen bidrar till att begränsa den ekonomiska skadan och att stötta individen i en pressande situation som ofta kan bli långdragen. Kostnaderna för att anlita en advokat och andra utgifter måste i annat fall respektive individ själv stå för.
 3. Svårt att rekrytera. Det blir svårt att rekrytera styrelsemedlemmar och andra ledande befattningshavare som är beredda att ta den personliga risken, om företaget saknar en vds-försäkring.
 4. Hårdare granskning ökar riskerna för ledande befattningshavare. Idag granskar allmänheten, media och investerare företagens verksamhet på ett helt annat sätt än tidigare. I Sverige har vi dessutom stränga regler för bolagsföreträdare, vilket innebär att även små misstag eller okunskap kan leda till förödande ekonomiska konsekvenser.
 5. Komplexa skador. Skador hänförliga till en vd- och styrelseförsäkring är oftast komplicerade och tar lång tid att utreda.

Varför bör du ta hjälp av försäkringsförmedlare?

Villkoren i en vd- och styrelseförsäkringar skiljer sig kraftigt mellan olika försäkringsbolag. Ett exempel är att en del försäkringar ger ersättning för försvarskostnader först efter att domen har fallit. Det innebär då att personen tvingas försvara sig med egna medel. Det är därför viktigt att säkerställa att försäkringen omfattar kostnader för försvar från första kronan, oavsett om ärendet slutligt avgörs i domstol eller inte.

Genom att anlita en försäkringsförmedlare som Söderberg & Partners, får du tillgång till de försäkringsbolag på marknaden som är specialiserade på denna typ av försäkring. Merparten av dessa bolag arbetar uteslutande med försäkringsförmedlare, speciellt när de gäller mindre och medelstora bolag. Vår förhandlingskraft gör även att vi kan erbjuda våra kunder ett omfattande skydd till en pressad premie.

”För bolag som omsätter upp till 800 MSEK kan Söderberg & Partners erbjuda en på förhand gruppupphandlad försäkringslösning med ett av de ledande försäkringsbolagen inom vd- och styrelseansvarsförsäkring. Denna försäkringslösning har ett omfattande skydd till en konkurrenskraftigt pris och ansökningsproceduren är enkel. Det är även möjligt att välja mellan olika försäkringsbelopp”, berättar Ann och menar att det kan vara svårt att på egen hand sätta sig in i komplexa villkor och veta säkert att företaget har det skydd som krävs:

”Om du inte tar hjälp av en specialist kan viktiga delar förbli oförsäkrade, utan din vetskap. Det kan handla om att några av de befattningshavare som du vill skydda, inte omfattas av försäkringen eller att försäkringen inte gäller i relevanta geografiska områden. Dessutom kan försäkringsbeloppet ligga på fel nivå – vilket då innebär att företaget är under- eller överförsäkrat. Som enskild kund kan det även vara svårt att förhandla sig till riktigt bra villkor och pris. Då kan resultatet bli att du får betala en alltför hög premie för ett i princip tandlöst skydd.”  

Söderberg & Partners kan hjälpa dig att se över företagets försäkringsskydd. Kontakta oss, så berättar vi mer om hur en VDS-försäkring kan skydda ditt företag.

Du kan läsa mer om ansvarsförsäkring här.

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.