Att integrera hållbarhet i incitamentsprogram – vad innebär det?

27 sep. 2021
Incitamentsprogram är riktade till ledande befattningshavare för att uppnå önskvärda resultat i organisationer. Historiskt sett har finansiella mål dominerat uppbyggnaden av incitamentsprogrammen, men i takt med att hållbarhetsfrågor klättrar allt högre upp på intressenters agendor är uppbyggnaden av ersättningsgrunden uppe för diskussion. Hur kan företag arbeta med hållbarhetsmål i incitamentsprogram och varför blir det allt viktigare?

Incitamentsprogram bör reflektera strategi och intresse

Syftet med incitamentsprogram är att motivera och belöna anställda genom att uppnå mål som har en tydlig koppling mellan ett företags långsiktiga strategi och aktieägarnas intressen. Att ha ett incitamentsprogram som inte matchar strategi med intresse kan innebära stora risker för ett företag genom att varken möta aktieägares förväntningar, eller företagets långsiktiga strategi. Detta kan i sin tur skada företagets rykte.

Under det senaste året har miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfrågor (på engelska förkortat ESG) varit högt upp på agendan bland företag och dess aktieägare, som börjar se allt tydligare kopplingar mellan ESG och hur välmående företaget är. Många bolag har även börjat ställa om för att möta ökade regulatoriska krav från aktieägare och andra intressenter och gjort ESG till en central del i deras affärsstrategi. Det är därför inte så konstigt att styrelsens roll, att utforma incitamentsprogram som reflekterar detta, börjar uppmärksammas allt mer.

Få svenska börsbolag har hållbarhetskriterier i sina incitamentsprogram

Att integrera ESG-mått i ersättningssystemet är ett kraftfullt sätt att driva förändring i en organisation. Enligt en undersökning utförd av PwC tillsammans med London Business School över Storbritanniens 100 största bolag (FTSE100) utgör ESG-faktorer bonusunderlag för 45 % av bolagen. Av dessa bolag hade 86 % inkluderat sociala mål där jämställdhet, medarbetarengagemang och anställdas säkerhet var de vanligaste målsättningarna. Miljömål var däremot vanligast i det långsiktiga incitamentsprogrammet, där 60 % av bolagen hade ett miljömål. Den genomsnittliga vikt som ESG-baserade ersättningen tilldelades i det totala incitamentsprogrammet var 16 %.

I Sverige ser siffrorna något dystrare ut. Enligt rapporten På tal on lön 2021, publicerad av Novare Pay Consulting, är det endast 4 % av svenska börsbolag som har tillämpat hållbarhetskriterier i sina incitamentsprogram. Det skiljer sig med andra ord väldigt mycket hur företag och länder väljer att utforma incitament kopplade till ESG-mål.

Utmaningar med att mäta hållbarhetsdata

  • Ingen standardiserad syn eller mått på vad som är en bra ESG-prestation. Vad som är kritiska och finansiellt materiella hållbarhetsfaktorer för ett bolag i en industri kan skilja sig vitt från vad som är viktigt för ett annat bolag i en annan industri. Därför behöver varje bolag ha individuellt anpassade mått som ligger i linje med deras strategi för att bli mer hållbara.

  • Svårigheter med att mäta hållbarhetsdata och bedöma lämplig tidshorisont för måluppfyllnad. En omställning för att exempelvis minska koldioxidutsläppen kan ta tid. Så lång tid att det i vissa fall övergår successionsplanen och därmed blir svårmotiverat för nuvarande ledningsgrupp. En ytterligare utmaning med ESG-mått är att de kan vara svåra att mäta på ett tillförlitligt sätt. ESG-parametrar kan vara både kvalitativa (till exempel arbetsmiljö) och kvantitativa (till exempel utsläpp). Måtten är dessutom egenskattade vilket gör det svårt för intressenter att värdera ESG-data.

  • Den data som rapporteras i hållbarhetsredovisningar är egenskattad och svår att jämföra. I och med att många bolag är skyldiga att upprätta hållbarhetsredovisningar enligt lag, innebär det att det faktiskt redan finns viss hållbarhetsinformation att tillgå för att utforma hållbarhetsmål. Problemet är dock att bearbeta och analysera data på grund av den diskrepans som finns i hur företag mäter olika nyckeltal. Den befintliga lagen för hållbarhetsredovisningar lämnar utrymme för företag att själva välja vilken data som ska redovisas. Dessutom granskas den heller inte av tredje part.

Möjligheter - regulatoriska krafter och branschinitiativ som driver förändring

  • Åtstramning för hållbarhetsredovisningslagen inom EU. Just nu arbetar EU med att ta fram en tvingande standard som stramar åt de nuvarande reglerna för hållbarhetsredovisning. Bland annat ska reglerna omfatta standardiserade rapporteringspunkter som ska genomgå revisorgranskning.

  • EU taxonomin driver på klimatarbete. Taxonomin är ett grönt klassificeringssystem som översätter EU:s klimat- och miljömål i kriterier för specifika ekonomiska aktiviteter. Taxonomin kommer innebära obligatoriska upplysningsskyldigheter från vissa företag.

  • Climate Action 100+ samlar investerare att driva påverkansarbete i frågan. Climate Action 100+ arbetar för att påverka världens största koldioxidutsläppare att sänka sina utsläpp. Initiativet består av 615 investerare som påverkar bolagsstyrelser att ha bättre översikt över risker relaterade till klimatförändringarna. Detta inkluderar att integrera utsläppsminskningar i incitamentssystemet.

Hur hållbara ersättningar faktiskt blir hållbart

Precis som andra komponenter i incitamentsprogrammet behöver ESG-komponenten också vara linjerad med bolagets övergripande strategi och prioriteringar. Exempelvis bör företagen identifiera hur väsentliga hållbarhetsfaktorer är kopplade till aktievärdet, bolagsstrategin och slutligen hur beslutsfattare blir kompenserade för detta. Styrelser bör även fråga sig om de har möjlighet att få tillförlitliga data på hållbarhetsmålet och om det går att göra en bedömning av tidshorisonten för måluppfyllnad. Om det är en väldigt lång tidshorisont för att uppnå själva målet, går det istället att på årsbasis länka incitament till den utveckling som görs mot hållbarhetsmålet i fråga. I takt med att det kommer ökade regleringar inom ESG och ett stort intresse för detta hos intressenter, är det av yttersta vikt att hållbarhetsansträngningar inte enbart kommuniceras, utan att de faktiskt mäts.

Att integrera ESG i incitamentsprogrammet är ett steg i rätt riktning att gå från prat till handling genom att ställa ledningen till svars för bolagets ESG-handlingar. Det är dessutom ett kraftfullt sätt för bolag att signalera till sina intressenter att ESG-strategin tas på allvar. Bolag som misslyckas med att ställa om sina verksamheter riskerar att både vara utsatta för fler hållbarhetsrisker och stå helt oförberedda att ta del av den enorma uppsida hållbarhet kan väntas ge.

Vill du veta mer eller behöver vår hjälp?

Ett väl utformat incitamentsprogram kan verkligen göra skillnad för ett företags långsiktiga utveckling. Behöver du hjälp med att upprätta ett program eller se över hur ni kan integrera hållbarhetsaspekter i ert nuvarande program? Genom Novare Pay Consuting kan vi hjälpa er.

Kontakta oss