Hur hållbart är ditt sparande?

9 feb. 2024
Nu har vi publicerat rapporterna ”Hållbara pensionsbolag” och ”Hållbara fondförsäkringar”. Syftet med våra hållbarhetsrapporter är att hjälpa våra kunder att hitta hållbara alternativ genom att analysera bolagens hållbarhetsarbete och jämföra dem med varandra. Allt för att underlätta för våra kunder att hitta mer hållbara alternativ för sitt pensionssparande.

Analyser i syfte att hjälpa och påverka

Analysen av pensionsbolag publicerades för första gången 2014 och analysen av fondförsäkringar 2015. Sedan dess har vi publicerat nya rapporter årligen, vilket innebär att vi har en lång erfarenhet av att göra hållbarhetsanalyser av finansiella produkter. Syftet är att betygsätta bolagen och skriva analysrapporter som hjälper dig som kund att jämföra olika bolags hållbarhetsarbete och hitta mer hållbara placeringsmöjligheter. Det är även ett sätt att påverka marknaden i en mer hållbar riktning.

”Vi för påverkansdialoger med de bolag som får rött betyg och ger dem råd kring vad de kan göra för att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Genom att dela med oss av bästa praxis, ger vi dem som har fått rött betyg verktyg som kan hjälpa dem att utveckla sitt hållbarhetsarbete”, säger Lingyi Lu, hållbarhetschef på Söderberg & Partners.

Fyra bolag får grönt betyg i rapporten Hållbara pensionsbolag

Rapporten Hållbara pensionsbolag omfattar 13 av de svenska pensionsbolagen. I årets rapport har det inte skett några förändringar av totalbetygen. Däremot har det skett vissa förändringar av bolagens delbetyg. Dessa är ett direkt resultat av förbättringar och finjusteringar av betygsmodellen där förändringar gjorts för att bättre återspegla den snabba utvecklingen inom hållbarhetsområdet, och för att säkerställa att modellen fortsätter att vara relevant och exakt. 

”I årets rapport ser vi att pensionsbolagen fortsätter att anställa fler till deras hållbarhetsteam och bolagen har även arbetat med att förbättra deras scenarioanalyser genom att integrera fler tillgångsslag och hållbarhetsrisker. Sedan förra årets analys har flera pensionsbolag även introducerat en hållbarhetsvecka eller hållbarhetsdag, där fokus bland annat varit på att öka kunskapen om kopplingen mellan vardagliga beslut och hållbarhet”, säger Lingyi Lu, Hållbarhetschef på Söderberg & Partners.

I analysen fick fyra pensionsbolag grönt betyg: 

 • Länsförsäkringar
 • Nordea
 • Skandia 
 • SPP.

För att jämföra och betygsätta pensionsbolagen enligt vår trafikljusmodell fokuserar vi på de områden där vi har identifierat de tydligaste och viktigaste skillnaderna mellan pensionsbolagens hållbarhetsarbete. De områden som vi analyserar är:

 • process för hållbara investeringar
 • påverkansarbete
 • hållbarhetsambitioner och värdeskapande.

Årets rapport inkluderar även en temadel som handlar om hur pensionsbolagen kan fastställa klimatmål i enlighet med Parisavtalet och vilka branschinitiativ de kan ta hjälp av för att uppnå detta. Majoriteten av pensionsbolagen har antagit nettonollmål, vilka tillsammans förvaltar 2279 miljarder svenska kronor. Pensionsbolagen är viktiga spelare för att omställningen ska vara möjlig, vilket innebär att det är värdefullt att pensionsbolagen sätter klimatmål i linje med Parisavtalet. 

”De största utmaningarna som pensionsbolagen identifierar för att nå sina mål är bristen på tillräcklig och kvalitativ data. Trots detta har pensionsbolagen stor potential att påverka bolagen de investerar i genom ett aktivt påverkansarbete, samt att stödja innovation och utveckling av nya lösningar”, säger Lingyi Lu. 

Du hittar hela rapporten Hållbara pensionsbolag här.

Tre bolag får grönt betyg i den nya rapporten Hållbara fondförsäkringar

I analysrapporten Hållbara fondförsäkringar tittar vi närmare på hur 13 svenska fond- och depåförsäkringsbolag väljer in fonder utifrån hållbarhet. Vi analyserar hur de arbetar med att påverka förvaltare att ta utökat ansvar och därigenom bidra till en mer hållbar finansbransch. Dessutom utreder vi hur bolagen arbetar för att underlätta för sparare att välja hållbara fonder. 

Följande bolag har fått grönt betyg i den nya rapporten:

 • Folksam
 • Skandia 
 • SPP.

Vi kan även se att två totalbetyg har förändrats. SEB har fått höjt betyg från rött till gult och Futur har fått sänkt betyg från grönt till gult. Den främsta anledningen till att SEB har fått ett höjt betyg är för att de har gjort förbättringar inom deras fondutbud. Jämfört med förra året erbjuder de fler fonder som kommit ut bra i Söderberg & Partners hållbarhetsanalys av fonder, samt erbjuder många fonder med särskilt hållbarhetsfokus. De har även blivit mer transparenta med en tydligare beskrivning av deras processer och hur de arbetar med inval och påverkansarbete mot fonderna. Den främsta anledningen till att Futur har fått ett sänkt betyg beror på att de skulle behöva ha ett mer proaktivt påverkansarbete mot fondförvaltarna och vara med i fler branschsamarbeten. Futurs fondlista har mycket hållbarhetsinformation, men saknar ett bra selekteringsverktyg för att ytterligare underlätta för pensionsspararna att hitta till hållbara fondval.

”I årets analys ser vi ett tydligt lyft i bolagens fondutbud, tack vare ett tydligare hänsynstagande till hållbarhet när bolagen väljer in fonder. Detta har resulterat i att antalet fonder med grönt betyg i vår hållbarhetsanalys har ökat och att fler fonder har hållbara investeringar som mål, det vill säga artikel 9-fonder enligt EU:s SFDR-förordning”, säger Lingyi Lu, hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners. Hon tillägger:

”Många bolag diskuterar även hållbarhet med sina fondförvaltare, vilket vi ser som positivt. Ett generellt riktat förbättringsförslag är att dialogerna med fondförvaltarna kan bli mer framåtblickande.”

I analysen har fondförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete betygsatts enligt Söderberg & Partners trafikljusmodell, precis som pensionsbolagen. Betyget för fondförsäkringsbolagen är baserat på fyra perspektiv som har identifierats utifrån de viktigaste och tydligaste skillnaderna mellan de olika bolagens hållbarhetsarbete inom områdena: 

 • hållbarhet i fondurvalet 
 • påverkansarbete 
 • kommunikation och transparens 
 • utbud.

Du kan ta del av rapporten Hållbara fondförsäkringar i sin helhet här.

Vill du få hjälp att ta mer hållbara beslut kring ditt sparande?

Hos oss på Söderberg & Partners kan du få hjälp av en rådgivare att ta mer välgrundade beslut gällande din ekonomi. Tillsammans kan ni se över hur hållbara dina pensions- och fondförsäkringar är idag och vilka alternativ som matchar dina personliga önskemål och preferenser. 

Kontakta oss via formuläret, så berättar vi mer.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.