Hur hållbart är ditt sparande?

9 feb. 2023
För nionde året i rad har vi publicerat rapporterna ”Hållbara pensionsbolag” och ”Hållbara fondförsäkringar”. Syftet med våra hållbarhetsrapporter är att hjälpa våra kunder att hitta hållbara alternativ genom att analysera bolagens hållbarhetsarbete och jämföra dem med varandra. Allt för att underlätta för våra kunder att hitta mer hållbara alternativ för sitt pensionssparande.

Analyser i syfte att hjälpa och påverka

Analyserna av pensionsbolagen och fondförsäkringsbolagen lanserades första gången 2014. Syftet är att skapa rapporter som hjälper dig som kund att jämföra olika bolags hållbarhetsarbete och hitta mer hållbara placeringsmöjligheter. Det är även ett sätt att påverka marknaden i en mer hållbar riktning.

”Vi för påverkansdialoger med de bolag som får rött betyg och ger dem råd kring vad de kan göra för att förbättra sitt betyg. Genom att dela med oss av bästa praxis, ger vi dem som har fått rött betyg verktyg som kan hjälpa dem att utveckla sitt hållbarhetsarbete”, säger Lingyi Lu, hållbarhetschef på Söderberg & Partners.

Vad är nytt i rapporten Hållbara pensionsbolag?

Rapporten Hållbara pensionsbolag omfattar 12 av de svenska pensionsbolagen. I årets betygsättning har AMF fått höjt hållbarhetsbetyg från rött till gult och Nordea har fått höjt hållbarhetsbetyg från gult till grönt. I övrigt är totalbetygen oförändrade i jämförelse med föregående år.

”I årets rapport kan vi bland annat konstatera att pensionsbolagen utökat sina hållbarhetsteam med fler anställda – en utveckling som drivs framåt av de ständigt ökade kraven på att arbeta med hållbarhetsfrågor och de nya regelverken inom hållbarhet. Flera av pensionsbolagen har även utvecklat sina processer för ESG-integrering och uppföljning av hållbarhetsnivån i portföljerna. Vi hoppas få se en fortsatt positiv utveckling i pensionsbolagens hållbarhetsarbete, och att de som inte ligger lika långt fram kan få inspiration från de som kommit längre”, säger Lingyi.

Årets rapport inkluderar även en temadel som handlar om det växande intresset för att integrera ESG-kriterier till ledande befattningshavares incitamentsprogram, som ibland kallas för ESG-incitament. Söderberg & Partners har undersökt vad pensionsbolagen har för syn på ESG-incitament i bolag som de äger eller ska investera i. Rapporten visar att pensionsbolagen är positivt inställda till att koppla hållbarhetsmål med ersättning och majoriteten uppmuntrar dessutom bolagen till att göra det.

I rapporten ställde vi även frågan till pensionsbolagen om de själva har integrerat ESG-kriterier i sina eventuella incitamentsprogram. Det visade sig att majoriteten av pensionsbolagen inte har incitamentsprogram, varken kopplat till avkastning eller hållbarhet. Det är dock desto fler av pensionsbolagen som har fast ersättning kopplat till hållbarhet, vilket innebär att hållbarhet spelar in vid den årliga revisionen av den fasta ersättningen.

För att jämföra och betygsätta pensionsbolagen enligt vår trafikljusmodell fokuserar vi på de områden där vi har identifierat de tydligaste och viktigaste skillnaderna mellan pensionsbolagens hållbarhetsarbete. De områden som vi analyserar är

 • process för hållbara investeringar
 • påverkansarbete
 • hållbarhetsambitioner och värdeskapande.

Du hittar hela rapporten Hållbara pensionsbolag här.

Fyra bolag får grönt betyg i den nya rapporten Hållbara fondförsäkringar

I den nionde upplagan av rapporten Hållbara fondförsäkringar tittar vi närmare på hur 13 svenska fond- och depåförsäkringsbolag väljer in fonder utifrån hållbarhet. Vi analyserar hur de arbetar med att påverka förvaltare att ta utökat ansvar och därigenom bidra till en mer hållbar finansbransch. Dessutom utreder vi hur bolagen arbetar för att underlätta för sparare att välja hållbara fonder. Följande bolag har fått grönt betyg i den nya rapporten:

 • Folksam
 • Futur
 • Skandia 
 • SPP.

Vi kan även se att Länsförsäkringar har fått sänkt betyg från grönt till gult och att SEB har fått sänkt betyg från gult till rött. Den främsta anledningen till att Länsförsäkringar har fått ett sänkt betyg är att de inte har lika höga minimikrav vid inval av fonder som de bolag som har fått ett grönt betyg. Anledningen till att SEB har fått ett sänkt betyg är att de inte har en fondlista som underlättar för pensionsspararen att hitta hållbara alternativ, och även ett lågt medelbetyg enligt Söderberg & Partner hållbarhetsanalys på fonderna i deras utbud i jämförelse med de andra bolagen.

Fondförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete betygsätts också enligt Söderberg & Partners trafikljusmodell. Betyget är baserat på fyra perspektiv som har identifierats utifrån de viktigaste och tydligaste skillnaderna mellan de olika bolagens hållbarhetsarbete inom områdena: 

 • hållbarhet i fondurvalet 
 • påverkansarbete 
 • kommunikation och transparens 
 • utbud.

Du kan ta del av rapporten Hållbara fondförsäkringar i sin helhet här.

Vill du få hjälp att ta mer hållbara beslut kring ditt sparande?

Hos oss på Söderberg & Partners kan du få hjälp av en rådgivare att ta mer välgrundade beslut gällande din ekonomi. Tillsammans kan ni se över hur hållbara dina pensions- och fondförsäkringar är idag och vilka alternativ som matchar dina personliga önskemål och preferenser. Kontakta oss så berättar vi mer. 

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

T.ex. +46 7X-XXX XX XX

Valfritt