Hur kan företag arbeta för att uppfylla FN:s sociala hållbarhetsmål?

15 juni 2021
Hur kan företag arbeta för att uppfylla FNs sociala hållbarhetsmål, Agenda 2030?  Vilket ansvar ska företag och medarbetare ta för ett hållbart arbetsliv? Vi har träffat Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030, som ger oss svar och berättar mer om vinningen med att prioritera social hållbarhet i sin verksamhet.
Ewa Skiöldebrand
Ewa Skiöldebrand 
Corporate Health Manager

Hållbarhet går att definieras på många olika sätt. En enkel definition är att se på hållbarhet som ett sätt att hushålla med våra resurser. Många tänker då på att vi måste hushålla med våra naturresurser, se till att vi inte släpper ut växthusgaser, och att vår miljö och klimat är hållbar över tid. Men det handlar även om människor. Vi har intervjuat Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030, som arbetar för att Sverige ska uppnå FNs hållbarhetsmål.

Gabriel, vad handlar social hållbarhet om?

– Social hållbarhet handlar om att se till att de mänskliga resurserna, att de håller ett helt arbetsliv och liv. Att människor inte slits ut i förtid och behöver tvingas sluta arbeta, eller på annat sätt inte kan fullgöra sin potential. Det här är ett ansvar som inte bara ligger på individen, utan även på samhället och arbetsgivarna.

Varför är det viktigt för företag att arbeta med social hållbarhet?

– Medarbetarna är företagets viktigaste resurs och finns det produktivitetsbortfall på grund av ohälsa, dåligt ledaskap, brist på engagemang och fel värdegrunder då kommer det visa sig på nedre raden. Har vi inte kontroll över bolagets sociala hållbarhet finns det stora risker för både individ och bolag som kan påverka bolagsvärderingen.

Hur påverkas företag av medarbetares ohälsa?

– När det kommer till ohälsa på en arbetsplats har man tidigare ofta pratat om arbetsgivarnas sjuklöneansvar. Många företag har sett det som en stor pålaga som kommer innebära slutet för svenskt näringsliv, och politiker har sett det som lösningen på alla problem. Men sanningen är den att sjuklöneansvaret bara är en liten del av den stora helheten.

Det som företag förlorar mest på när det kommer till ohälsa i organisationen är faktiskt produktionsbortfallet. Detta är något som vi tidigare inte kunnat se eller mäta, och därför har vi inte heller haft kunskapen att dra rätt slutsatser eller göra något åt ohälsan som finns bland medarbetare. Företag har därför haft det svårt att vända en eventuell negativ utveckling och förbättra medarbetarnas hälsa och sin egen produktivitet.

Hur kan företag arbeta för hållbara medarbetare och hållbarhetsmålen i Agenda 2030?

– Vi behöver bli bättre på att mäta ohälsa, bli bättre på att arbeta proaktivt och veta vad man ska göra för att få medarbetare att må bättre. På så sätt får vi inte bara människor som kan räcka ett helt arbetsliv och liv, utan vi kommer även att få företag som står sig bättre i den inhemska och internationella konkurrensen.

Det är precis på det här sättet jag tycker att man borde se på hållbarhetsarbetet i stort eller Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen, det vill säga att det inte bara handlar om att vi ska göra en massa uppoffringar för att skapa ett mer hållbart samhälle. Ett hållbart samhälle kommer att göra våra liv och näringsliv bättre, vilket kommer innebära att vi kommer ha mer resurser att satsa på vår gemensamma välfärd.

Genom att se på hållbarhetsarbete på just det sättet kan vi alla bidra utifrån vår egen förmåga, och vi kan alla se till att vi snabbt närmar oss målet om det hållbara samhället och uppfylla FNs ambition om Agenda 2030, till just 2030.

Human Financial Wellness – kartlägger och beräknar företags produktivitet och livskraft

Att arbeta mer proaktivt för att skapa hållbara medarbetare, inte bara för lönsamheten, utan även för att kunna nå FN:s globala hållbarhetsmål samt säkerställa att Arbetsmiljöverkets lagkrav och föreskrifter efterlevs, krävs kunskap och riktade insatser. Vilket inte alltid är lätt. För att underlätta har Söderberg & Partners tagit fram en tjänst – Human Financial Wellness. Det är ett forskningsbaserat analytiskt hälso- ekonomiskt verktyg som kartlägger och beräknar produktivitet och livskraften i företagen genom att analysera bolagets arbetsmiljö, hälsa, sjukfrånvaro, ledarskap, engagemang, och hälsoinvesteringar. Med hjälp av verktyget kan man upptäcka problem och felinvesteringar i ett tidigt stadie och få riktade åtgärdsförslag för att hantera problemen.

Kontakta oss

Hör mer om hur vi kan hjälpa er att skapa en hållbar verksamhet – och ett hållbart arbetsliv.