Nya regler ska främja hållbara investeringar

12 sep. 2022
Sedan länge har det funnits regler som säger att rådgivare måste anpassa sina rekommendationer av finansiella produkter efter din riskvilja. Nu har det kommit nya EU-direktiv som säger att din rådgivare även måste ta hänsyn till vad som är viktigt för dig när det kommer till hållbarhet. Något som vi på Söderberg & Partners har arbetat med länge och välkomnar. Syftet med de nya regelverken är att få fler att investera i hållbara lösningar, vilket är nödvändigt för att möjliggöra den gröna omställningen. Men det finns en del utmaningar och fallgropar som du bör vara medveten om. Vi ger dig några goda råd som du kan ta med dig på vägen mot ett mer hållbart sparande.

Varför är de nya reglerna viktiga för EU?

Den 2 augusti i år trädde de nya tilläggen i EU-direktiven MIFiD och IDD i kraft. Förenklat innebär dessa att investeringsrådgivare och försäkringsförmedlare nu måste fråga dig om dina hållbarhetspreferenser i rådgivningen.

Lagändringarna är en del av ett omfattande lagpaket och syftet är att försöka gå mot en mer hållbar ekonomi. Något som krävs om EU ska kunna nå sitt mål om att bli världens första klimatneutrala kontinent år 2050 och uppnå FN:s 17 hållbarhetsmål.

För det ska vara möjligt, krävs stora finansieringar. Kapitalet måste även styras mot rätt typ av aktiviteter. EU har då identifierat finanssektorn som ett viktigt område, där vi genom att öka investeringar i hållbara lösningar, kan finansiera omställningen till ett koldioxidsnålt och hållbart samhälle.

Hur påverkas du av detta i din rådgivning?

Reglerna innebär att alla rådgivare måste ta hänsyn till dina hållbarhetspreferenser när de ger dig råd. Mer specifikt kommer de att fråga dig om:

 • Hur stor andel vill du ska vara hållbara investeringar? Finansiella produkter, såsom fonder och livförsäkring, kan innehålla olika mycket hållbara investeringar. Det är förvaltaren av produkten, till exempel fondbolag och livbolag, som utifrån en bredare definition sätter upp kriterier för vad som ska anses som hållbart eller inte.

  Enligt EU är en hållbar investering, något som bidrar till miljömässig och/eller social hållbarhet och inte skadar det på något sätt. Utöver det måste den även följa gällande regler och praxis inom bolagsstyrning samt internationella standarder och normer. Eftersom gränsdragningar kring hållbara investeringar kan vara olika för olika sparprodukter, är det inte säkert att de går att jämföra på ett enkelt sätt.

 • Ska produkterna som du investerar i ta negativa konsekvenser för hållbarhet i beaktande? I princip allt vi producerar, konsumerar och investerar i påverkar miljö och andra hållbarhetsaspekter i någon mån. Till exempel kan olika verksamheter i ett företag medföra utsläpp av koldioxid, påverka den biologiska mångfalden, eller bryta mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

  Du kan välja att rådgivaren ska utgå ifrån de huvudsakliga negativa konsekvenserna från de företag den finansiella produkten har investerat i. Förvaltare av produkterna måste dock inte lämna information om huvudsakliga negativa konsekvenser ännu och inte heller hur dessa har hanterats. Därför är det inte säkert att informationen finns tillgänglig för alla produkter.

 • Hur stor andel vill du ska investeras i produkter med särskilt miljöfokus? Om du har ett särskilt intresse för miljömässig hållbarhet, kommer denna fråga att vara viktig för dig. Ditt svar avgör hur stor andel av dina investeringar som kommer att vara förenlig med den så kallade Taxonomiförordningen.

  Taxonomiförordningen innehåller olika kriterier för att avgöra om en ekonomisk verksamhet ska anses som miljömässigt hållbar eller inte. Miljöområden som förordningen omfattar är inte bara klimatet, utan även biologiskt mångfald, hälsosamma hav, luftförorening, och cirkulär ekonomi. Tanken är att den ska hjälpa investerare att identifiera och jämföra investeringar ur miljöhänsyn. I dagsläget är kriterierna bara delvis klara, och därför kommer det vara svårt att få fullständiga uppgifter om en investeringsprodukts taxonomiförenlighet. Det innebär att endast en mindre andel kommer att vara taxonomiförenlig i nuläget.

Välkommet regelverk med en del utmaningar

På Söderberg & Partners välkomnar vi det nya regelverket, då våra kunders samlade investeringar faktiskt kan bidra till en mer hållbar värld. Med anledning av hur finansmarknaden ser ut idag, medför det dock en del utmaningar.

”Majoriteten av de företag som går att investera i har nämligen en låg andel taxonomiförenlig verksamhet, eller inte någon alls. Dessutom är taxonomin en snäv definition på miljömässig hållbarhet, även om det samtidigt är omstritt huruvida politiska krafter har tillåtit vissa ”ohållbara” verksamheter att komma med på listan”, säger Lingyi Lu, hållbarhetschef på Söderberg & Partners.

Utmaningen ligger därför i att matcha dina hållbarhetspreferenser med finansiella produkter, utan att det begränsar dina valmöjligheter för mycket. Om du har väldigt specifika hållbarhetspreferenser och anger en hög andel på alla tre frågorna som vi nämnde ovan, kan dina investeringar bli koncentrerade inom en viss marknad eller sektor. Det kan i sin tur förändra din portföljs rikskaraktär. Regelverket säger dock att din riskvilja ska gå före dina hållbarhetspreferenser.

Utmaningarna i sig, visar också på hur nödvändigt det är att EU:s plan att omdirigera kapitalflöde fungerar. Kraven på att företag redovisar investeringar och produkters hållbarhetsnivå, har ännu inte trätt ikraft. Det innebär att det idag saknas data för att kunna mäta taxonomin, andel hållbara investeringar och negativa konsekvenser. Det medför även att din rådgivare inte kan visa på att produkten matchar dina hållbarhetspreferenser och kan därför inte heller rekommendera produkten.

”Vi är stolta över det hållbarhetsarbete som vi har drivit under en lång tid – och även fortsätter att förbättra. Detaljerna i regelverket är inte tydliga och branschens aktörer tolkar dessa olika. Även vi har mycket att lära och följer utvecklingen med spänning. Det är ett nytt språk för oss alla, även vi som har jobbat inom hållbarhet under lång tid. Men med vår långa erfarenhet och kunskap har vi de bästa förutsättningarna att ge hållbara råd till våra kunder”, menar Lingyi.

Så kan vi hjälpa dig att ta mer hållbara beslut

Regelverken är nya men sättet att tänka om investeringars hållbarhet har funnits sedan länge. Detta tänk har format våra hållbarhetsanalyser sedan vi började skapa dem, 2015. På den tiden var vi en av de första att lansera hållbarhetsanalys av finansiella produkter i Sverige. Sedan dess har vi även integrerat vår hållbarhetsanalys i rådgivningen. Hållbarhet är alltså inget nytt för våra rådgivare på Söderberg & Partners. Hos oss får du:

 1. Ta del av våra hållbarhetsbetyg. Söderberg & Partners hållbarhetsbetyg baseras på två perspektiv:

  - Positivt urval. Hur förvaltaren tar hänsyn till hållbarhetsriskers påverkan på investeringarna, samt det motsatta förhållandet – hur investeringarna påverkar hållbarhet.

  - Ansvarsfullt ägande. Hur fondbolagen som ägare försöker påverka bolag i en mer hållbar riktning.

  Varje fond får poäng och dessa vägs sedan samman till ett slutbetyg. Samtliga betyg sätts utifrån Söderberg & Partners Trafikljussystem, där en fond kan få rött, gult eller grönt hållbarhetsbetyg. Ett högt betyg i både Positivt urval och Ansvarsfullt ägande krävs för att en fond ska få ett grönt betyg i hållbarhet.

 2. Hjälp att göra skillnad med ditt sparkapital. Vi hjälper kunder att placera pensionskapital och portföljinnehav på ett hållbart sätt. På så vis används ditt kapital för att påverka företagen i en mer hållbar riktning – samtidigt som hållbara affärsmöjligheter kan tas till vara.

  Idag förvaltas ca 2 700 miljarder kronor i tjänstepensionssystemet. Det betyder att fond- och pensionsbolagen som förvaltar pensionskapitalet, har både makt och möjlighet att säkerställa en hållbar placering. Exempelvis genom att investera i företag där det inte förekommer barnarbete eller där de anställda har goda arbetsvillkor.

  I vår hållbara portföljförvaltning prioriterar vi innehav med ett grönt hållbarhetsbetyg enligt Söderberg & Partners analys. Samtidigt väljer vi bort fonder med rött hållbarhetsbetyg. Invalda fonder ska dessutom ha en policy för att minimera och/eller hantera exponering mot kontroversiella verksamheter eller bolag utifrån etiska, normbaserade och hållbarhetsmässiga kriterier.

 3. Erfarna rådgivare som kan hjälpa dig att tolka data och ta välgrundade beslut. Med de nya regelverken är det också viktigare än någonsin att ha en erfaren rådgivare vid sin sida för att inte gå vilse i all information som företagen snart börjar redovisa. Det kan vara svårt för dig som kund hålla reda på vad alla dessa indikatorer och kategoriseringarna av produkter egentligen innebär. Tar du hänsyn till allt, blir det svårt att bygga en väldiversifierad portfölj. Här kommer vår roll in i bilden, vi hjälper dig att hitta rätt investeringar genom att optimera på risk, finansiell avkastning, kostnad och dina hållbarhetspreferenser.

Vill du få hjälp av en rådgivare att se över din portfölj och hur hållbara dina investeringar är?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!