Skip to main content Skip to main navigation

Covid-19:s effekter på social hållbarhet och jämställdhet

Covid-19:s effekter på social hållbarhet och jämställdhet

17 november · 2020

Under pågående pandemi har kvinnor drabbats hårdast på den globala arbetsmarknaden. Det är ett problem som vi behöver adressera snarast, inte bara utifrån ett jämställdhetsperspektiv utan även när det kommer till den globala ekonomin. Det finns dock ljusglimtar som talar för att covid-19 också skulle kunna medföra positiva effekter på jämställdheten.

Kvinnor drabbas hårdare än män av covid-19

Jämställdhet mellan könen är långt ifrån en självklarhet och utvecklingen mot att brygga gapet har varit haltande de senaste fem åren enligt UN SDG Progress Report 2020. Den lilla förbättring vi har kunnat erfara riskerar att gå förlorad på grund av covid-19. Enligt en analys från McKinsey löper kvinnor 1,8 gånger större risk att förlora sina jobb än män. Kvinnor utgör 39 % av den globala arbetsstyrkan, men står för hela 54 % av de som har förlorat sina jobb under krisen (per maj, 2020).

En del av förklaringen ligger i att några av de sektorer som drabbats hårdast av pandemin har, i de flesta länder, en kvinnlig överrepresentation. Exempel på sektorer som pandemin slagit hårt mot är hotell och restaurangbranschen, detalj- och grossisthandel, och tjänster såsom konst och administration. En annan del av förklaringen är att kvinnor, i större utsträckning än män, har tillfälliga anställningar, deltidsjobb eller annan otrygg anställningsform.

Kan covid-19 bidra positivt till jämställdhet?

Det finns däremot en del ljuspunkter. Många företag har för första gången testat på att låta anställda arbeta hemifrån och ha distansmöten i större omfattning. Om detta blir bestående förändringar kan det leda till mer flexibla arbetsförhållanden, vilket kan leda till att jämställdheten ökar. De kvinnor som idag drar det tyngre lasset med barnavårdnad får det enklare att kombinera familjelivet med sitt arbete, och sociala normer och könsroller utmanas då båda parter spenderar mer tid i hemmet. Detta kan leda till att de kvinnor och män som arbetar hemifrån nu kan dela på ansvaret för barnavård och annat hushållsarbete, vilket the National Bureau of Economic Research (NBER) visat i en pågående studie.

Jämställdhet gynnar ekonomin

Effekten av ett ojämnställt samhälle kan slå hårt mot ekonomin om vi inte agerar. De scenarioanalyser som McKinsey har genomfört visar att effektiva åtgärder som minskar skillnaderna mellan hur kvinnor och män påverkas av covid-19 kan leda till ett högre globalt BNP år 2030, med 13 trillioner dollar. För maximal effekt måste dessa åtgärder ske nu. Att vänta till 2024 skulle innebära att den globala BNP år 2030 blir 5,4 trillioner dollar längre än i det bästa scenariot om vi agerar nu. Detta är i linje med World Economic Forum’s Global Gender Gap rapport 2020, som visar att minskad ojämlikhet mellan kön gynnar ekonomin, konkurrenskraften och beredskapen för framtiden. Samma rapport redovisar ett Global Gender Gap Index, där hamnade Sverige år 2020 på en fjärde plats, omsprungen av Finland. Underlag för indexet är bland annat kvinnlig representation i bolagsledning och styrelser.

Jämställdhet i bolagsledningar

Rapporten ”Delivering through Diversity” från McKinsey visar att bolag som är mest jämställda i sina ledningsgrupper har 21 % högre sannolikhet att överprestera jämfört med sitt branschsnitt i lönsamhet, och 27 % högre sannolikhet att överprestera i värdeskapande. Sambandet kan bekräftas i alla geografier och sektorer.

I Söderberg & Partners analysrapport Hållbara pensionsbolag 2019 presenterades en studie över hur svenska pensionsbolag som utser valberedningar och bolagsstyrelser arbetar med jämställdhetsfrågan.

- I studien kom vi fram till att andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser år 2018 var 43 %, vilket är en ökning från 2016. Siffran för kvinnlig representation i valberedningar var däremot lägre, i snitt 30 % mellan 2015 - 2018, säger Lingyi Lu, ansvarig för hållbarhetsanalyser på Söderberg & Partners.

Sedan pandemins utbrott har social hållbarhet blivit en allt viktigare fråga för svenska kapitalförvaltare och kapitalägare. Några exempel på svenska fondbolag som har arbetat med hållbarhet under covid-19 presenterades i analysrapporten Hållbara fonder 2020.

Att som privat investerare bidra till jämställdhet

Som privat investerare kan du påverka jämställdheten via placeringar i finansiella produkter som arbetar aktivt med frågan. Via dialoger med företagsledningar kan kapitalförvaltare och kapitalägare upplysa om fördelarna med en jämställd organisation och kräva konkreta åtgärder för att brygga gapet. Författarna till McKinsey-rapporten sammanfattar detta i tre steg. För investerare innebär de tre stegen:

  1. Be företagsledningen rapportera hur covid-19 har påverkat kvinnor och män olika. Har fler kvinnor än män fått lämna sitt arbete eller fått avstå från en löneökning? Har färre kvinnor blivit befordrade? Hur ser könsfördelningen ut bland nyanställda?
  2. Uppmana till konkreta åtgärder såsom lika möjligheter till karriärutveckling, kompetensutbildning och att öppet uppmana sina anställda att dela barnavård och hushållsarbete lika.
  3. Hjälp företagen att identifiera andra möjligheter till ökad jämställdhet i hela värdekedjan och distributionskanaler, och se till att handla efter dessa. Ett exempel kan vara att finansiella tjänsteföretag kan säkerställa att deras produkter kommer kvinnliga entreprenörer till del, eller att It-bolag har ett jämställdhetstänk vid produktdesign.
För mer information och vidare dialog om social hållbarhet och jämställdhet kontakta Lingyi Lu, lingyi.lu@soderbergpartners.se, hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners. 
USA-valet:

Låst politiskt läge öppnar upp för nya ekonomiska möjligheter

17 november · 2020

Trots att det amerikanska valet slutade i ett resultat som på förhand klassades som det värsta ur ett börsperspektiv, har världens aktiemarknader stigit på bred front sedan valdagen. Hur hänger allt detta ihop?

Inför valet räknade marknaden, samt opinionssiffrorna, med att demokraten Joe Biden skulle gå mot en jordskredsseger och att demokraterna skulle ta tillbaka kontrollen över senaten i ett så kallat ”blue sweep” (demokratisk senat + representanthus). Så blev dock inte utfallet och istället pekar mycket på att republikanerna behåller majoriteten i senaten, vilket betyder att vi återigen har en splittrad kongress eftersom demokraterna behåller majoriteten i representanthuset. Men hur kan då börserna stiga trots detta låsta politiska läge och med en generellt mindre aktiemarknadsvänlig president?

Politisk låsning förhindrar radikala förändringar

Joe Biden är på många områden betydligt mindre radikal än många andra demokratiska kandidater då han tillhör mittfåran inom partiet. Däremot upplevs hans politiska agenda mindre aktiemarknadsvänlig, jämfört med Trumps där börsens utveckling sågs som ett prestationsmått för hans eget presidentskap. Bidens vallöften om att höja bolagsskatterna, men också hans ambition att konkurrensutreda de stora amerikanska teknikrelaterade bolagen som står för en betydande del av ett amerikanskt, och således globalt, börsindex skulle kunna missgynna börsen.

Med en splittrad kongress förhindras däremot Biden från att driva igenom ny lagstiftning som annars hade kunnat påverka marknaden negativt. Paradoxalt nog verkar marknaden gilla det faktum att vi har en politisk låsning inom kongressen eftersom det minskar presidentens förutsättningar att radikalt förändra nuvarande redan kända politik. Samtidigt blir det svårare att dra tillbaka Trumps tidigare marknadsvänliga reformer. Det gör att marknaden, trots all oklarhet, har fått en viss förutsägbarhet i vilka förändringar som kan ske i USA efter valet.

Vad betyder resultatet för risktillgångar?

Ur ett marknadsperspektiv är det av största vikt att USA får till ett stödpaket till  hushåll och företag, men låsningar inom kongressen och oenigheter mellan republikanerna och demokraterna har gjort att inget klubbats igenom under hösten. Trots en fortsatt splittrad kongress har chanserna förbättrats under den mer kompromissvänlige Joe Biden, även om det kan bli mindre än man tidigare hoppats på och förhandlingarna riskerar att dra ut på tiden. En majoritet av Republikanerna i senaten talar för att Biden kommer behöva sträcka ut, inte bara en, utan båda händerna till Republikanerna för att komma överens om stimulanspaketet. I förhandlingarna kan Biden tvingas ge upp planerna på stora skattehöjningar för bolagen som aktiemarknaderna tidigare oroat sig för.

Givet Joe Biden som sittande president med en splittrad kongress är följande utveckling den mest sannolika att vänta i närtid.

  • Börs: Utfallet saknar en tydlig positiv trigger mer än att det låsta läget skapar en viss förutsägbarhet framåt när förändringar blir svårare att få igenom. Med minskade risker för mindre marknadsvänlig politik förblir därför aktiemarknadens förutsättningar goda. Givet svagheten i den amerikanska ekonomin, som en följd av coronapandemin, är det rimligt att anta att en skattehöjning inte kommer att vara högst prioriterat även om den mot förmodan skulle få bäring inom kongressen. En förhoppning om bättre kompromissvilja hos Biden kan leda till ett stimulanspaket som den ekonomiska utvecklingen behöver. En potentiellt minskad geopolitisk spänning är även positivt. Möjligheter finns att kapital succesivt söker sig till marknaden när ett riskmoment nu är borta.

  • Sektorer/Regioner/Stilar: En viss tillbakagång till årets tidigare trender är fullt möjlig (som frångåtts senaste månaden när ”Blue sweep” scenariot ökat) – där tillväxtorienterade sektorer presterar starkare än värdeorienterade sektorer. Tillväxtmarknaderna har goda förutsättningar på mindre geopolitisk spänning och svagare dollar. Samtidigt är USA fortsatt att föredra framför Europa på grund av sektorsammansättning som gynnas av de låga räntorna och minskade regleringsrisker kring teknikjättarna.

  • Räntor: Utfallet av presidentvalet med försvårade förutsättningar att få till stora stimulanspaket sätter press på räntorna. Ett försenat stimulanspaket kan även innebära att USA:s centralbank tvingas till undsättning och kommer därigenom försöka hålla räntorna låga längre. Samtidigt ger de senaste vaccinframgångarna stöd åt räntorna på uppsidan.

  • Dollarn: Efter en initial dollarförstärkning på en ökad osäkerhet kring valresultatet går det nu att se förutsättningar för en fortsatt dollarförsvagning när strålkastarljuset återigen riktas mot negativa räntedifferenser mot omvärlden och ett utökat amerikanskt handels- och budgetunderskott, som generellt sett är negativt för den amerikanska dollarn.

Hur agerar vi?

När vi väger samman allt pekar mycket på ett ganska oförändrat läge avseende förutsättningarna för finansiella tillgångsslag och vi gör därför initialt inga förändringar i vår allokering på grund av valresultatet. Vi bedömer att vi är välpositionerade givet förväntat valresultat, som i sig inte bör innebära något dramatiskt trendskifte beträffande utsikterna för finansmarknaderna.

Aktiemarknaden behöver fortsatt stöd av en samlad politisk stimulansvilja som bidrar till ekonomisk återhämtning och kan erhålla visst stöd av den politiska förutsägbarhet som en splittrad kongress innebär. Amerikanska långräntor lär förbli under press och möjligtvis lite mer än om Biden hade fått styra med en demokratisk kongress, eftersom den ekonomiska återhämtningen kan antas bli något mer utdragen med dagens utgångspunkt. Det får även dollarn att försvagas, vilket är en viktig förutsättning för den generella riskaptiten på marknaderna.

Då vi ser en period med fortsatt ekonomisk återhämtning, understödd av låga räntor och stora stimulanser, trots en negativ covid-19 utveckling, är det sammantaget ett klimat som har goda förutsättningar att attrahera kapital till aktiemarknaden. Att vi dessutom lämnat ett riskmoment bakom oss bör få kapital att flöda tillbaka börsen då många investerare avvaktat valet och inväntat resultatet.

Har du frågor gällande valutfallet, hur det påverkar dig och din portfölj? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Kontakta oss

Het bostadsmarknad med rekordsnabba affärer sätter press på köparna

17 november · 2020

I den tidiga fasen av coronapandemin vittnade flera experter om att Sverige sannolikt stod inför kraftiga rörelser och prisnedgångar på bostadsmarknaden som en följd av ökad arbetslöshet och oro på räntemarknaden. Efter såväl en börsnedgång som återhämtning under 2020, kan vi nu konstatera att bostadsmarknaden inte lidit nämnvärt i sviterna av coronapandemin, snarare tvärtom. Bostadsmarknaden är idag hetare är någonsin med rekordmånga affärer som stängs innan visning.

Ökad arbetslöshet, oro för en stundande lågkonjunktur och en volatil börs är några faktorer som normalt skapar turbulens på bostadsmarknaden. Dessa faktorer är också de förhållanden som vi sett i Sverige under den pågående pandemin. Därför förutspådde många att bostadsmarknaden skulle komma att påverkas negativt, men mycket talar för att corona-effekterna på bostadsmarknaden snarare blivit positiva.

Varför påverkas inte bostadsmarknaden negativt av coronapandemin?

Riksbanken har under året köpt bostadsobligationer som stimulerande åtgärder för att hålla räntorna nere, samtidigt som den köpstarka delen av bostadsmarknaden i hög utsträckning inte drabbats av den ökade arbetslöshet som samhället i stort känt av under året. Sammantaget skapar förväntningarna på fortsatt låga räntor tillsammans med begränsad arbetslöshet bland bostadsköparna stärkt köpkraft och en fortsatt tillväxt på bostadsmarknaden.

– Av de bostäder som vi på Erik Olsson Fastighetsförmedling förmedlar i Stockholm säljs för närvarande 23 % av bostäderna innan den öppna publika visningen. Det vittnar om en hög efterfrågan och att bostadsköparna i stor utsträckning är villiga att möta säljarnas högt ställda prisförväntningar – något som också syns i den senaste statistiken över prisutvecklingen, säger Johan Nordenfelt, kommunikationschef på Erik Olsson Fastighetsförmedling.

Paradoxalt nog har alltså stimulerande åtgärder för att dämpa konjunkturfall snarare lett till en ännu aggressivare utveckling på bostadsmarknaden – trots en pågående global pandemi som verkar bli betydligt mer långdragen än vad man tidigare trott. Även marknaden för nyproducerade bostäder har enligt Klas Pettersson, vd på Erik Olsson Nyproduktion, en starkare position i dagens marknad än på flera år.

– Vi ser detta som en cyklisk signal om att marknaden för begagnade bostäder är väldigt het, och att köpare i högre utsträckning vänder sig till nyproducerade bostäder där man som kund slipper budgivningar och kan förhålla sig till den trygghet som fast prissättning på bostäder innebär, säger Klas Pettersson.

Snabba bostadsaffärer sätter press på bostadsköpare

Det höga trycket och de snabba affärerna på marknaden visar vikten av att man måste vara noggrant förberedd innan man ger sig in i en bostadsköpsprocess, bland annat genom att förbereda sin finansiering med banken. Detta är något som Eva Holmlund, vd på Söderberg & Partners Bolån, tydligt märker av.

– På Söderberg & Partners Bolån ser vi ett större behov än någonsin att kunna erbjuda våra kunder en personlig och snabb handläggning. Våra kunder upplever ofta situationen på bostadsmarknaden som stressig, där fokuset ligger på en budgivning som i många fall avslutas kort efter visningarna. Vi vill i en sådan situation både effektivt och personligt kunna förbereda kundens finansiering i god tid innan budgivningen avslutas, så att man som kund inte missar chansen till sin drömbostad för att man inte får tillräckligt snabb hjälp från sin bank, säger Eva Holmlund.

Funderar du på att köpa eller sälja din bostad?

Funderar du på hur den rådande bostadsmarknaden påverkar dina möjligheter att köpa eller sälja bostad, och vad du behöver tänka på i en sådan process? Kontakta oss på Söderberg & Partners Bolån så hjälper vi dig. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig omgående.

Kontakta oss

Trump vs. Biden – Presidentvalet närmar sig

18 september · 2020
Den tredje november är det återigen dags för det amerikanska presidentvalet. Det står mellan den sittande presidenten, republikanen Donald Trump, och demokraternas kandidat Joe Biden. Vad vet vi om de båda kandidaterna? Vad är skillnaden mellan dem och deras politik? Vilka är deras viktigaste valfrågor? Söderberg & Partners marknadschef Louise Hagsten intervjuade Andreas Utterström, expert inom amerikansk politik, för att ta reda på mer.
Play

Play

Kontakta oss