Årets Fondbolag

Storebrand utses till årets fondbolag 2022. Storebrand har ett brett utbud av fonder inom olika tillgångsslag, investeringsstilar och regioner. Stor hänsyn tas till ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsanalys utgör en central och integrerad del i förvaltningen, där bolaget länge legat i framkant. I vår fondanalys har bolaget presterat stabila resultat över tid inom både avkastning och hållbarhet, med flera gröna betyg.

Fondbolag

Friskrivning avseende Trafikljusrapporten

Rysslands anfallskrig i Ukraina och turbulenta finansmarknader ledde till stora nettoutflöden under första halvan av året. Slutligen hamnade nysparandet för 2022 ändå på plus efter decembers PPM avsättningar, som uppgick till 50 miljarder, placerats i fonder. Sammanlagt uppgick nysparandet till 19 miljarder, något som är väsentlig lägre än snittet de senaste åren. Den totala fondförmögenheten uppgick till 6 067 miljarder och noterar en nedgång på 884 miljarder från 2021 drivit av breda nedgångar på finansmarknaderna.

Fondmarknaden

Intresset för indexfonder är fortsatt högt och passivt förvaltade fonder noterade positiva nettoflöden på bekostnad av aktiva fonder. Värt att notera är att hedgefonder står för hälften av allt nysparande möjligen drivet av goda resultat för trendföljande strategier och strategier som kan erbjuda nedsideskydd i oroliga tider. På räntesidan var det korta räntefonder som noterade störst andel av nysparande med 6 miljarder, medan blandfonder såg nettoutflöden på nära 10 miljarder. 

Den svenska fondmarknaden har vuxit kraftigt sedan slutet av 1990-talet och är i dag stor både sett till förvaltat kapital och till antalet fonder som finns tillgängliga för sparare. Totalt förvaltade fonderna i Sverige 6 067 miljarder kronor vid utgången av 2022, vilket innebär att fondkapitalet har sjunkit med 884 miljarder kronor i jämförelse med året innan. Minskningen av fondkapitalet beror på breda marknadsnedgånger under året. Fallande aktiekurser och stigande räntor ledde till ett utmanande år för svenska fondsparare, som fick se värdet av fondandelar sjunka.

Två tredjedelar av kapitalet bestod av aktiefonder, som totalt utgjorde en fondförmögenhet på 3 888 miljarder kronor. Blandfonder hade den näst största fondförmögenheten 2022 och därefter kom olika typer av räntefonder. Övriga fonder, hedgefonder inkluderat, utgjorde fortsatt den minsta andelen av fondförmögenheten på den svenska marknaden (Figur 3.1).

Förvaltat kapital i olika fondkategorier (%). Figur 3.1 (Svensk fondstatistik).

Söderberg & Partners analys fokuserar på de fonder som finns tillgängliga för våra kunder genom exempelvis fondförsäkringar och olika fondhandelsplattformar. Utbudet av fonder är mycket stort och i dagsläget analyserar vi omkring 4 200 fonder. Dessa fonder delas sedan upp i totalt 144 kategorier utifrån placeringsinriktning och placeringsmandat. Utbudet på den svenska fondmarknaden inkluderar allt från svenska småbolagsfonder till räntefonder som investerar på tillväxtmarknader och många olika typer av hedgefonder. Fondbolagens storlek varierar från de fyra svenska storbankerna och de största internationella fondbolagen, till mer fokuserande fondbolag med ett litet antal bransch- eller regionnischade fonder.

Nettosparande under 2022

2022 nettosparande slutade positivt för året, men nivån står i stärk kontrast till rekorden under 2021 och det skiljer över 170 miljarder mellan åren. Resultatet blev det lägsta fondsparandet sedan 2011. (Figur 3.2). Efter många år med låga eller negativa nettoflöden tog hedgefonder den största delen av nysparandet, efterföljt av korta räntefonder. Blandfonder ligger kvar med näst störst fondförmögenhet, men hade under förra året störst utflöden på nära 10 miljarder. (Figur 3.3).

Det svenska nettosparandet i fonder, mdkr. Figur 3.2 (Svensk fondstatistik).
Nettosparande per fondtyp, mdkr. Figur 3.3 (Svensk fondstatistik).

Fondernas avkastning

Den fondkategori som hade den högsta avkastningen under 2022 var Turkiet med hela 149 procent i avkastning. Energikategorin hamnade på andra plats följt av CTA (trendföljande hedgefonder), Latinamerika och Brasilien (Figur 3.4). Bland fondkategorier som under 2022 haft lägst avkastning återfinns bland annat Sverige små- och medelstora, EMEA, Ny teknik, och Sverige flexibel storlek. Sett till den senaste treårsperioden har kategorierna Turkiet, Ny Energi och Energi haft den högsta avkastningen. Brasilien, Danska bostadsobligationer, SEK och EMEA kommer ut som de kategorierna med lägst avkastning under de senaste tre åren (Figur 3.5).

Fondkategorier med högst avkastning, 2022. Figur 3.4 (Söderberg & Partners).

Fondkategoriernas avkastning mäts här som S&P kategoriindex, vilket är den genomsnittliga avkastningen av alla fonder som är valbara för Söderberg & Partners kunder inom den aktuella kategorin. Antalet valbara fonder uppgick under 2022 till totalt sett omkring 4 200 fonder.

Topp fem i respektive kategori

Figur 3.5.

Fondkategorier med högst avkastning, 2022

 1. Turkiet
 2. Energi
 3. CTA
 4. Latinamerika
 5. Brasilien

Fondkategorier med högst avkastning 2020-2022

 1. Turkiet
 2. Ny energi
 3. Energi
 4. Råvaror
 5. Danmark

Fondkategorier med lägst avkastning 2022

 1. Sverige, små och medelstora
 2. EMEA
 3. Ny teknik
 4. Sverige, flexibel storlek bolag
 5. Norden, små och medelstora

Fondkategorier med lägst avkastning 2020-2022

 1. Brasilien
 2. Danska bostadsobligationer, SEK
 3. EMEA
 4. Euroland, medelstora bolag
 5. Investment Grade USA, SEK

Vår analys

Vi analyserar löpande de fonder som är tillgängliga på den svenska fondmarknaden. Varje kvartal betygsätter vi hur fonderna förväntas prestera i relation till andra fonder inom samma kategori i form av ett grönt, gult eller rött betyg. 

Sedan 2015 analyserar vi också fonders hållbarhetsarbete, och utvärderingen är den första i sitt slag då den både tar hänsyn till innehaven i fonderna och hur kapitalet som investeras i fonden används för att påverka bolag att bli mer hållbara. Mer om detta finns att läsa i avsnittet om hållbart sparande.

Årets Fondbolag

Storebrand utses till årets fondbolag 2022. Storebrand har ett brett utbud av fonder inom olika tillgångsslag, investeringsstilar och regioner. Stor hänsyn tas till ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsanalys utgör en central och integrerad del i förvaltningen, där bolaget länge legat i framkant. I vår fondanalys har bolaget presterat stabila resultat över tid inom både avkastning och hållbarhet, med flera gröna betyg.