Årets Fondbolag

Polar Capital utses till årets fondbolag 2023. Fondbolaget fokuserar på aktiv förvaltning och har på ett framgångsrikt sätt utvecklat ett brett utbud av aktivt förvaltade fonder. De olika förvaltningsteamen är specialister inom sina områden och förvaltar respektive strategi autonomt, en struktur som är grundläggande för fondbolagets verksamhet. Över tid har man lyckats attrahera starka investeringsteam och i utbudet idag ingår både bredare regionala fonder och tematiska strategier.

Fondbolag

Friskrivning avseende Trafikljusrapporten

Trots en pressad global ekonomi under 2023 har intresset för aktiefonder ökat vilket ledde till stora nettoinflöden under året. Sammanlagt uppgick nysparandet till 97 miljarder, vilket ligger i linje med genomsnittet de senaste åren, efter decembers PPM avsättningar som uppgick till 50 miljarder placerats i fonder. Den totala fondförmögenheten uppgick till 6 929 miljarder och noterar en ökning med 862 miljarder från 2022 drivet av en stark global utveckling på finansmarknaderna.

Fondmarknaden

Intresset för indexfonder är fortsatt högt och passivt förvaltade fonder noterade stora positiva nettoinflöden, medan nettoinsättningarna för aktivt förvaltade fonder förblev relativt blygsam. Indexfondernas andel av den samlade aktieförmögenheten har ökat successivt under en längre period och utgjorde närmare 22 procent vid utgången av 2023. Värt att notera är att den positiva utvecklingen för hedgefonder under 2022 vände under det gångna året, och en stor majoritet av nysparandet tillföll istället aktiefonder. På räntesidan var det långa räntefonder som noterade störst andel av nysparande med 49 miljarder, medan korta räntefonder såg nettoutflöden på 18 miljarder. 

Den svenska fondmarknaden har vuxit kraftigt sedan slutet av 1990-talet och är i dag stor både sett till förvaltat kapital och till antalet fonder som finns tillgängliga för sparare. Totalt förvaltade fonderna i Sverige 6 929 miljarder kronor vid utgången av 2023, vilket innebär att fondkapitalet har ökat med 862 miljarder i jämförelse med året innan. Ökningen av fondkapitalet beror på en stark aktiemarknadsutveckling under året, trots att såväl ekonomisk som politisk oro fortsatt präglade marknaderna. 

Mer än två tredjedelar av kapitalet bestod av aktiefonder, som totalt utgjorde en fondförmögenhet på 4 603 miljarder kronor. Blandfonder hade den näst störst fondförmögenheten 2023 och därefter kom olika typer av räntefonder. Övriga fonder, hedgefonder inkluderat, utgjorde fortsatt den minsta andelen av fondförmögenheten på den svenska marknaden (Figur 3.1).

Förvaltat kapital i olika fondkategorier (%). Figur 3.1 (Svensk fondstatistik).

Söderberg & Partners analys fokuserar på de fonder som finns tillgängliga för våra kunder genom exempelvis fondförsäkringar och olika fondhandelsplattformar. Utbudet av fonder är mycket stort och i dagsläget analyserar vi omkring 4 100 fonder. Dessa fonder delas sedan upp i totalt 144 kategorier utifrån placeringsinriktning och placeringsmandat. Utbudet på den svenska fondmarknaden inkluderar allt från svenska småbolagsfonder till räntefonder som investerar på tillväxtmarknader och många olika typer av hedgefonder. Fondbolagens storlek varierar från de fyra svenska storbankerna och de största internationella fondbolagen, till mer fokuserande fondbolag med ett litet antal bransch- eller regionnischade fonder.

Nettosparande under 2023

2023 nettosparande slutade positivt för året, och är tillbaka på mer normala nivåer efter rekordåret 2021 och det mycket svaga resultatet 2022. Totalt ökade nettosparandet med nästan 80 miljarder jämfört med föregående år (Figur 3.2). Aktiefonder tog den största delen av nysparandet, efterföljt av långa räntefonder. Blandfonder ligger kvar med näst störst fondförmögenhet, men hade under förra året näst störst utflöden efter korta räntefonder (Figur 3.3). 

Det svenska nettosparandet i fonder, mdkr. Figur 3.2 (Svensk fondstatistik).

Nettosparande per fondtyp, mdkr. Figur 3.3 (Svensk fondstatistik).

Fondernas avkastning

Den fondkategori som hade den högsta avkastningen under 2023 var Östeuropa ex Ryssland med 34 procent i avkastning. Ny teknik hamnade på andra plats följt av Private Equity, Spanien och Latinamerika (Figur 3.4). Bland fondkategorier som under 2023 haft lägst avkastning återfinns bland annat Kina, Thailand, Volatilitet, och CTA (trendföljande hedgefonder). Sett till den senaste treårsperioden har kategorierna Turkiet, Energi, och Latinamerika haft den högsta avkastningen. Östeuropa, Kina, EMEA, och Sverige, små och medelstora bolag, kommer ut som de kategorierna med lägst avkastning under de senaste tre åren (Figur 3.5). 

Fondkategorier med högst avkastning, 2023. Figur 3.4 (Söderberg & Partners).

Fondkategoriernas avkastning mäts här som S&P kategoriindex, vilket är den genomsnittliga avkastningen av alla fonder som är valbara för Söderberg & Partners kunder inom den aktuella kategorin. Antalet valbara fonder uppgick under 2023 till totalt sett omkring 4 100 fonder.  

Topp fem i respektive kategori

Figur 3.5.

Fondkategorier med högst avkastning, 2023

 1. Östeuropa ex Ryssland
 2. Ny teknik
 3. Private Equity
 4. Spanien
 5. Latinamerika

Fondkategorier med högst avkastning 2021-2023

 1. Turkiet
 2. Energi
 3. Latinamerika
 4. Brasilien
 5. Spanien

Fondkategorier med lägst avkastning 2023

 1. Kina och närliggande
 2. Thailand
 3. Volatilitet
 4. CTA
 5. Jordbruk

Fondkategorier med lägst avkastning 2021-2023

 1. Östeuropa
 2. Kina och närliggande
 3. EMEA
 4. Sverige, små och medelstora
 5. Norden, små och medelstora

Vår analys

Vi analyserar löpande de fonder som är tillgängliga på den svenska fondmarknaden. Varje kvartal betygsätter vi hur fonderna förväntas prestera i relation till andra fonder inom samma kategori i form av ett grönt, gult eller rött betyg. 

Sedan 2015 analyserar vi också fonders hållbarhetsarbete, och utvärderingen är den första i sitt slag då den både tar hänsyn till innehaven i fonderna och hur kapitalet som investeras i fonden används för att påverka bolag att bli mer hållbara. Mer om detta finns att läsa i avsnittet om hållbart sparande.

Årets Fondbolag

Polar Capital utses till årets fondbolag 2023. Fondbolaget fokuserar på aktiv förvaltning och har på ett framgångsrikt sätt utvecklat ett brett utbud av aktivt förvaltade fonder. De olika förvaltningsteamen är specialister inom sina områden och förvaltar respektive strategi autonomt, en struktur som är grundläggande för fondbolagets verksamhet. Över tid har man lyckats attrahera starka investeringsteam och i utbudet idag ingår både bredare regionala fonder och tematiska strategier.