Årets Fondbolag

Robeco utses till årets fondbolag 2021. Robeco har under lång tid satsat på att bygga en stärkt förvaltningsmiljö for båda breda och nischade produkter och ligger långt framme inom tematisk förvaltning. ESG väger tungt och bolaget är aktivt engagerade i ett flertal samarbeten så som PRI, IIGCC och Climate Action 100+.

Fondbolag

Friskrivning avseende Trafikljusrapporten

Under 2021 fortsatte fondspararna, likt 2020, att visa ett starkt intresse för att spara i fonder och den samlade fondförmögenheten nådde vid årets slut nytt rekordnivå på 6 951 miljarder. Intresset för indexfonder ökade rejält från förra året och summerade till 75 procent av nettoinflöden till aktiefonder under 2021 (23,9 procent 2020, 98,9 procent 2019). Aktiefonder (främst Globalfonder och Sverigefonder) tog största andelen av nettoinflöden. Branschfonder hade däremot nettoutflöden under 2021. På räntesidan var det långa obligationsfonder som uppvisade högst nysparande.

Fondmarknaden

Den svenska fondmarknaden har vuxit kraftigt sedan slutet av 1990-talet och är i dag relativt stor både sett till förvaltat kapital och till antalet fonder som finns tillgängliga för sparare. Totalt förvaltade fonderna i Sverige 6 951 miljarder kronor vid utgången av 2021, vilket innebär att fondkapitalet ökat med 1 496 miljarder kronor i jämförelse med året innan. Ökningen bestod av 195 miljarder i nysparande och hela 1 301 miljarder av positiv värdeutveckling. Två tredjedelar av kapitalet bestod av aktiefonder, som totalt utgjorde en fondförmögenhet på 4 593 miljarder kronor. Blandfonder hade den näst största fondförmögenheten 2021 och därefter kom olika typer av räntefonder. Övriga fonder, hedgefonder inkluderat, utgjorde fortsatt den minsta andelen av fondförmögenheten på den svenska marknaden (Figur 3.1).

Söderberg & Partners analys fokuserar på de fonder som finns tillgängliga för våra kunder genom exempelvis fondförsäkringar och olika fondhandelsplattformar. Utbudet av fonder är mycket stort och i dagsläget analyserar vi omkring 4 100 fonder. Dessa fonder delas sedan upp i totalt 144 kategorier utifrån placeringsinriktning och placeringsmandat. Utbudet på den svenska fondmarknaden inkluderar allt från svenska småbolagsfonder till räntefonder som investerar på tillväxtmarknader och många olika typer av hedgefonder. Fondbolagens storlek varierar från de fyra svenska storbankerna och de största internationella fondbolagen, till mer fokuserande fondbolag med ett litet antal bransch- eller regionnischade fonder.

Nettosparande under 2021

Under 2021 fortsatte fondspararna att visa ett starkt intresse för sparande i fonder och det svenska nettosparandet i fonder ökade med 195 miljarder (Figur 3.2). Aktiefonder, blandfonder och långa räntefonder visade störst nettoinflöden. Inom aktiefonder skedde störst nettoutflöden från kategorierna Sverige & Global (8 miljarder) och Branschfonder (6,3 miljarder). Likt föregående år uppvisade dock Globalfonder ett positivt nettoinflöde som i år hamnade på 53,2 miljarder. Korta- och långa räntefonder uppvisade positivt nettoinflöde på 21,4 miljarder kronor respektive 39,9 miljarder kronor. Hedgefonder har haft marinalt nettoutflöde om 0,1 miljarder (Figur 3.3).

Fondernas avkastning

Den fondkategori som hade den högsta avkastningen under 2021 var Energi med hela 55,6 procent i avkastning. Även branschfonder inom Privat Equity, och Vattenresurser. Även regionala fondkategorier som Afrika och Mellanöstern, samt Nya Tillväxtmarknader ligger i topp under 2021 (Figur 3.4). Bland fondkategorier som under 2021 haft lägst avkastning återfinns bland annat Brasilien, Turkiet, Danska bostadsobligationer, och Latinamerika. Sett till den senaste treårsperioden är det däremot kategorierna Sverige små och medelstora, Ny teknik och Norden, små och medelstora som hade den högsta avkastningen. Brasilien, Latinamerika och Turkiet kommer ut som de kategorierna med lägst avkastning under de senaste tre åren (Figur 3.5).

Fondkategoriernas avkastning mäts här som S&P kategoriindex, vilket är den genomsnittliga avkastningen av alla fonder som är valbara för Söderberg & Partners kunder inom den aktuella kategorin. Antalet valbara fonder uppgick under 2021 till totalt sett omkring 4 100 fonder.

Topp fem i respektive kategori

FIGUR 3.5

Fondkategorier med högst avkastning, 2021

 1. Energi
 2. Private Equity
 3. Afrika & Mellanöstern
 4. Vattenresurser
 5. Nya tillväxtmarknader

Fondkategorier med högst avkastning 2019-2021

 1. Sverige, små och medelstora
 2. Ny teknik
 3. Norden, små och medelstora
 4. Sverige, flexibel storlek bolag
 5. Private Equity

Fondkategorier med lägst avkastning 2021

 1. Brasilien
 2. Turkiet
 3. Danska bostadsobligationer, SEK
 4. Ädelmetaller
 5. Latinamerika

Fondkategorier med lägst avkastning 2019-2021

 1. Brasilien
 2. Latinamerika
 3. Turkiet
 4. Penningmarknad, EUR
 5. Danska bostadsobligationer, SEK

Vår analys

Vi analyserar löpande de fonder som är tillgängliga på den svenska fondmarknaden. Varje kvartal betygsätter vi hur fonderna förväntas prestera i relation till andra fonder inom samma kategori i form av ett grönt, gult eller rött betyg. 

Sedan 2015 analyserar vi också fonders hållbarhetsarbete, och utvärderingen är den första i sitt slag då den både tar hänsyn till innehaven i fonderna och hur kapitalet som investeras i fonden används för att påverka bolag att bli mer hållbara. Mer om detta finns att läsa i avsnittet om hållbart sparande.

Årets Fondbolag

Robeco utses till årets fondbolag 2021. Robeco har under lång tid satsat på att bygga en stärkt förvaltningsmiljö for båda breda och nischade produkter och ligger långt framme inom tematisk förvaltning. ESG väger tungt och bolaget är aktivt engagerade i ett flertal samarbeten så som PRI, IIGCC och Climate Action 100+.