Skip to main content Skip to main navigation
Trafikljusrapporten 2022

Årets Fondbolag

Robeco utses till årets fondbolag 2020. Robeco har under lång tid satsat på att bygga en stärkt förvaltningsmiljö for båda breda och nischade produkter och ligger långt framme inom tematisk förvaltning. ESG väger tungt och bolaget är aktivt engagerade i ett flertal samarbeten så som PRI, IIGCC och Climate Action 100+.

Fondbolag

Friskrivning avseende Trafikljusrapporten

Under 2021 fortsatte fondspararna, likt 2020, att visa ett starkt intresse för att spara i fonder och den samlade fondförmögenheten nådde vid årets slut nytt rekordnivå på 6 951 miljarder. Intresset för indexfonder ökade rejält från förra året och summerade till 75 procent av nettoinflöden till aktiefonder under 2021 (23,9 procent 2020, 98,9 procent 2019). Aktiefonder (främst Globalfonder och Sverigefonder) tog största andelen av nettoinflöden. Branschfonder hade däremot nettoutflöden under 2021. På räntesidan var det långa obligationsfonder som uppvisade högst nysparande.

Fondmarknaden

Den svenska fondmarknaden har vuxit kraftigt sedan slutet av 1990-talet och är i dag relativt stor både sett till förvaltat kapital och till antalet fonder som finns tillgängliga för sparare. Totalt förvaltade fonderna i Sverige 6 951 miljarder kronor vid utgången av 2021, vilket innebär att fondkapitalet ökat med 1 496 miljarder kronor i jämförelse med året innan. Ökningen bestod av 195 miljarder i nysparande och hela 1 301 miljarder av positiv värdeutveckling. Två tredjedelar av kapitalet bestod av aktiefonder, som totalt utgjorde en fondförmögenhet på 4 593 miljarder kronor. Blandfonder hade den näst största fondförmögenheten 2021 och därefter kom olika typer av räntefonder. Övriga fonder, hedgefonder inkluderat, utgjorde fortsatt den minsta andelen av fondförmögenheten på den svenska marknaden (Figur 3.1).

Söderberg & Partners analys fokuserar på de fonder som finns tillgängliga för våra kunder genom exempelvis fondförsäkringar och olika fondhandelsplattformar. Utbudet av fonder är mycket stort och i dagsläget analyserar vi omkring 4 100 fonder. Dessa fonder delas sedan upp i totalt 144 kategorier utifrån placeringsinriktning och placeringsmandat. Utbudet på den svenska fondmarknaden inkluderar allt från svenska småbolagsfonder till räntefonder som investerar på tillväxtmarknader och många olika typer av hedgefonder. Fondbolagens storlek varierar från de fyra svenska storbankerna och de största internationella fondbolagen, till mer fokuserande fondbolag med ett litet antal bransch- eller regionnischade fonder.

Highcharts loading....

Nettosparande under 2021

Under 2021 fortsatte fondspararna att visa ett starkt intresse för sparande i fonder och det svenska nettosparandet i fonder ökade med 195 miljarder (Figur 3.2). Aktiefonder, blandfonder och långa räntefonder visade störst nettoinflöden. Inom aktiefonder skedde störst nettoutflöden från kategorierna Sverige & Global (8 miljarder) och Branschfonder (6,3 miljarder). Likt föregående år uppvisade dock Globalfonder ett positivt nettoinflöde som i år hamnade på 53,2 miljarder. Korta- och långa räntefonder uppvisade positivt nettoinflöde på 21,4 miljarder kronor respektive 39,9 miljarder kronor. Hedgefonder har haft marinalt nettoutflöde om 0,1 miljarder (Figur 3.3).

Highcharts loading....

Fondernas avkastning

Den fondkategori som hade den högsta avkastningen under 2021 var Energi med hela 55,6 procent i avkastning. Även branschfonder inom Privat Equity, och Vattenresurser. Även regionala fondkategorier som Afrika och Mellanöstern, samt Nya Tillväxtmarknader ligger i topp under 2021 (Figur 3.4). Bland fondkategorier som under 2021 haft lägst avkastning återfinns bland annat Brasilien, Turkiet, Danska bostadsobligationer, och Latinamerika. Sett till den senaste treårsperioden är det däremot kategorierna Sverige små och medelstora, Ny teknik och Norden, små och medelstora som hade den högsta avkastningen. Brasilien, Latinamerika och Turkiet kommer ut som de kategorierna med lägst avkastning under de senaste tre åren (Figur 3.5).

Fondkategoriernas avkastning mäts här som S&P kategoriindex, vilket är den genomsnittliga avkastningen av alla fonder som är valbara för Söderberg & Partners kunder inom den aktuella kategorin. Antalet valbara fonder uppgick under 2021 till totalt sett omkring 4 100 fonder.

Highcharts loading....
Highcharts loading....
Figur 3.5

Topp fem i respektive kategori

Fondkategorier med högst avkastning, 2021
 1. Energi
 2. Private Equity
 3. Afrika & Mellanöstern
 4. Vattenresurser
 5. Nya tillväxtmarknader
Fondkategorier med högst avkastning 2019-2021
 1. Sverige, små och medelstora
 2. Ny teknik
 3. Norden, små och medelstora
 4. Sverige, flexibel storlek bolag
 5. Private Equity
Fondkategorier med lägst avkastning 2021
 1. Brasilien
 2. Turkiet
 3. Danska bostadsobligationer, SEK
 4. Ädelmetaller
 5. Latinamerika
Fondkategorier med lägst avkastning 2019-2021
 1. Brasilien
 2. Latinamerika
 3. Turkiet
 4. Penningmarknad, EUR
 5. Danska bostadsobligationer, SEK

Vår analys

Vi analyserar löpande de fonder som är tillgängliga på den svenska fondmarknaden. Varje kvartal betygsätter vi hur fonderna förväntas prestera i relation till andra fonder inom samma kategori i form av ett grönt, gult eller rött betyg. 

Sedan 2015 analyserar vi också fonders hållbarhetsarbete, och utvärderingen är den första i sitt slag då den både tar hänsyn till innehaven i fonderna och hur kapitalet som investeras i fonden används för att påverka bolag att bli mer hållbara. Mer om detta finns att läsa i avsnittet om hållbart sparande.

 

Fonderna genomgår först ett kvantitativt analyssteg där ett preliminärt betyg räknas ut. Faktorer som påverkar betyget är framförallt avkastning, risk och avgifter. Vid beräkning av betyget tar vi särskild hänsyn till nedsidesrisken, det vill säga risken att fonden ska minska i värde. Den kvantitativa genomgången av fonderna följs av en utvärdering av kvalitativa faktorer. Det slutgiltiga betyget är en sammanvägning av den kvantitativa och den kvalitativa analysen. Den kvalitativa analysen är utformad för att bedöma om en fonds avkastning beror på en tydlig strategi eller om andra faktorer dominerar. En fond med god historisk avkastning och en tydlig strategi för att generera överavkastning jämfört med både marknaden och andra fonder inom samma kategori är optimal för att erhålla ett högt betyg. Vi värderar fonder med dessa egenskaper högre än fonder med enbart god avkastning men utan en klar och relevant strategi och även högre än fonder med en god strategi men utan goda resultat.

Analysprocess

1. Val av fonder som ingår i analysen
Fondanalysen omfattar fonder som är tillgängliga för Söderberg & Partners kunder via fondförsäkringar, Pensionsmyndigheten och Allfunds.

2. Kvantitativ analys
Basen i analysen är en gedigen kvantitativ analys som utgår från avancerad finansiell teori med fokus på nedsidesrisken.

3. Kvalitativ analys
Genom möten med förvaltare skapas en djupare bild av fonden och den bakomliggande förvaltningen som integreras i analysen.

4. Betyg, portföljförslag och Top Picks
Betygssättningen utförs utifrån en sammanvägning av den kvantitativa och kvalitativa analysen.

Vår analys jämfört med andra metoder

Vår analys skiljer sig från andra analysmetoder på flera sätt. En viktig skillnad är kombinationen av den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Exempelvis, en fond med en strategi som bygger på en enskild förvaltares skicklighet påverkas naturligtvis i hög grad av ett förvaltarbyte. Söderberg & Partners analyserar därför graden av förvaltarberoende hos olika fonder för att kunna ta hänsyn till denna viktiga faktor då vi betygsätter fonder som genomfört ett byte av ansvarig fondförvaltare.

Vinnare

Årets Fondbolag

Robeco utses till årets fondbolag 2021. Robeco har under lång tid satsat på att bygga en stärkt förvaltningsmiljö for båda breda och nischade produkter och ligger långt framme inom tematisk förvaltning. ESG väger tungt och bolaget är aktivt engagerade i ett flertal samarbeten så som PRI, IIGCC och Climate Action 100+.

Kontakta oss