Livförsäkrings­bolag

Friskrivning avseende Trafikljusrapporten

Efter marknadsnedgången på grund av coronapandemin sänkte bolagen som tillämpar återbäringsränta sina återbäringsräntor, några av bolagen till noll procent. Detta är något som har vänt sedan kraschen och under 2021 har flera bolag inte bara höjt sin ordinarie återbäringsränta utan även gjort extrautdelningar. Självklart är det inte bara bolag med återbäringsränta som dragit nytta av en positiv aktiemarknad utan även bolag med avkastingsränta har generat hög avkastning.

Livförsäkrings­marknaden

Historisk sett har nästan allt pensionssparande varit placerat i traditionella livförsäkringar (därav namnet traditionella), som kan liknas vid blandfonder med en viss garanti. Bolagen har dessutom varit ömsesidiga vilket innebär att vinster och förluster i försäkringsrisker, såsom livslängd och omkostnader, har delats av försäkringstagarna. I dag finns även vinstutdelande livbolag som delar vinst och avkastning med ägare om bolaget presterar bra. I och med att de flesta av livbolagen har funnits under en lång tid är det förvaltade kapitalet i dessa bolag stort och utgör dessutom en betydande del av det totala sparkapitalet i Sverige.

Under det senaste decenniet har marknaden dock förändrats. Flera livbolag har sänkt sina garantiräntor och vissa har stängt för nyteckning som en följd av det låga ränteläget och osäkerhet kring framtida regleringar. Några bolag har också gjort om sina traditionella försäkringar till vad vi kallar premiegarantiprodukter, vilket är förklaringen till att de samlade förvaltningstillgångerna sjunkit. Det är produkter där spararna inte tillhör ett kollektiv med mer eller mindre statisk allokering som i traditionell försäkring, utan där allokeringen beror på spararens individuella riskmöjlighet och ålder. De senaste åren har flera livbolag även sänkt garantinivån, det vill säga att inbetalade premier inte längre garanteras till 100 procent.

Om livbolagsförvaltning

Söderberg & Partners livbolagsanalys täcker in de svenska livförsäkringsbolag som erbjuder sparförsäkringar med garanterad ränta och där spararna tillhör ett gemensamt kollektiv. Störst bland dessa bolag är Skandia, KPA, Folksam och SEB Gamla som förvaltade 600, 264, 239 respektive 192 miljarder kronor vid senaste årsskiftet.

Om utvecklingen är bra kan spararen få en högre utbetalning än den garanterade, så kallad återbäring. Ungefär hälften av bolagen jämnar ut fördelningen av återbäringen över tid, så att de tidvis har överskott eller underskott gentemot de åtaganden de har till spararna. Resterande bolag fördelar ut all avkastning direkt till spararna, utan dämpning. Den utjämnade tilldelningen görs med hjälp av återbäringsräntan. Motsvarande ränta för de bolag som fördelar ut avkastningen direkt till spararna, utan dämpning, kallas avkastningsränta.

Vår analys

Vår livbolagsanalys omfattar bolagen AMF (premier inbetalda före 2014-01-01), Handelsbanken, Folksam, KPA, Länsförsäkringar Liv (två stycken bestånd, Nya Trad och Gamla Trad), Länsförsäkringar Garantiförvaltning, Nordea, SEB Trygg Liv Gamla, SEB Pension & Försäkring och Skandia. Livförsäkringsbolagens förväntade avkastning simuleras och bolagen betygssätts med en tiogradig skala inom tre olika sparhorisonter: 5, 10 och 20 år. Tillsammans med historisk prestation översätts utfallet till grönt, gult eller rött betyg enligt Söderberg & Partners trafikljussystem.

Parallellt med den finansiella analysen bevakas även livbolagens hållbarhetsarbete. Analysen är en kvalitativ och relativ bedömning som bygger på livbolagens påverkansarbete, investeringar i kapitalförvaltningen, ambitioner och utveckling inom området.

Våra betyg

Livbolagens finansiella styrka är över lag god och därför klarar de flesta livbolagen av att ta risk i sina portföljer utan att riskera att bli insolventa.

Livbolag i sämre finansiell ställning matchar durationen på tillgångar och skulder för att skydda sig mot ränterisk, de påverkas därför inte i samma utsträckning av ränteförändringar. Gemensamt för alla livbolag är självklart fortfarande att värdet på räntebärande tillgångar sjunker då marknadsräntor ökar. Det gör att räntekänsliga livbolag måste vara återhållsamma med att betala ut överskottet till spararna för att slippa att riskera återtag. Det blir därför intressant att följa detta under kommande räntehöjningscykel.

Snittet för återbäringsräntorna var under 2021 lägre än medelavkastningen för de livbolag som tillämpar återbäring med dämpning, vilket resulterade i att den genomsnittliga konsolideringsgraden höjdes under året. Under året har samtliga bolag som tillämpar återbäring med dämpning höjt sina återbäringsräntor och flertalet har även tillfälligt höjt sina återbäringsräntor eller gjort engångsallokeringar på grund av den goda avkastning respektive bolag genererat.

År 2021 inledes med en ny president i USA samt förhoppningen om publika investeringar. Amerikanska aktieindex nådde flera toppnoteringar under året men den positiva andan dämpades något av oro kring inflation samt eventuella räntehöjningar från världens centralbanker. Även om amerikanska centralbanken först kommunicerade att inflationen är övergående så blev det under året allt tydligare att man kommer höja räntan under 2022, man började med att minska stödköpen av obligationer i december. Året slutade med att världsindex utvecklades starkt med 32.11% räknat i svenska kronor och steg 20.14% % i lokal valuta. Stockholmsbörsens utveckling för helåret slutade med en uppgång på 39,34%. Räntorna på svenska statsobligationer har ökat under året och svenska ränteindex utvecklades negativt. Riksbanken behöll styrräntan oförändrad under året och den svenska reporäntan ligger fortsatt på 0 %. FED behöll även oförändrade nivåer och målintervallet för den amerikanska styrräntan ligger fortsatt på 0 % - 0,25 %. ECB har inte förändrat den europeiska refiräntan och den ligger fortfarande på 0 %.

Årets Livförsäkrings­bolag 2021

Skandia Liv utses till årets livförsäkringsbolag som under 2021 levererat en god riskjusterad avkastning på sina tillgångar. Bolaget har belönats med grönt betyg tack vare sin finansiella styrka, väldiversifierade portfölj och goda återbäring till kunder. De har dessutom belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.