Skip to main content Skip to main navigation
Trafikljusrapporten 2022

Årets Livförsäkringsbolag

Skandia Liv utses till årets livförsäkringsbolag som under 2021 levererat en god riskjusterad avkastning på sina tillgångar. Bolaget har belönats med grönt betyg tack vare sin finansiella styrka, väldiversifierade portfölj och goda återbäring till kunder. De har dessutom belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.

Livförsäkringsbolag

Friskrivning avseende Trafikljusrapporten

Efter marknadsnedgången på grund av coronapandemin sänkte bolagen som tillämpar återbäringsränta sina återbäringsräntor, några av bolagen till noll procent. Detta är något som har vänt sedan kraschen och under 2021 har flera bolag inte bara höjt sin ordinarie återbäringsränta utan även gjort extrautdelningar. Självklart är det inte bara bolag med återbäringsränta som dragit nytta av en positiv aktiemarknad utan även bolag med avkastingsränta har generat hög avkastning.

Livförsäkringsmarknaden

Historisk sett har nästan allt pensionssparande varit placerat i traditionella livförsäkringar (därav namnet traditionella), som kan liknas vid blandfonder med en viss garanti. Bolagen har dessutom varit ömsesidiga vilket innebär att vinster och förluster i försäkringsrisker, såsom livslängd och omkostnader, har delats av försäkringstagarna. I dag finns även vinstutdelande livbolag som delar vinst och avkastning med ägare om bolaget presterar bra. I och med att de flesta av livbolagen har funnits under en lång tid är det förvaltade kapitalet i dessa bolag stort och utgör dessutom en betydande del av det totala sparkapitalet i Sverige.

Under det senaste decenniet har marknaden dock förändrats. Flera livbolag har sänkt sina garantiräntor och vissa har stängt för nyteckning som en följd av det låga ränteläget och osäkerhet kring framtida regleringar. Några bolag har också gjort om sina traditionella försäkringar till vad vi kallar premiegarantiprodukter, vilket är förklaringen till att de samlade förvaltningstillgångerna sjunkit. Det är produkter där spararna inte tillhör ett kollektiv med mer eller mindre statisk allokering som i traditionell försäkring, utan där allokeringen beror på spararens individuella riskmöjlighet och ålder. De senaste åren har flera livbolag även sänkt garantinivån, det vill säga att inbetalade premier inte längre garanteras till 100 procent.

Highcharts loading....
Highcharts loading....

Om livbolagsförvaltning

Söderberg & Partners livbolagsanalys täcker in de svenska livförsäkringsbolag som erbjuder sparförsäkringar med garanterad ränta och där spararna tillhör ett gemensamt kollektiv. Störst bland dessa bolag är Skandia, KPA, Folksam och SEB Gamla som förvaltade 600, 264, 239 respektive 192 miljarder kronor vid senaste årsskiftet.

Om utvecklingen är bra kan spararen få en högre utbetalning än den garanterade, så kallad återbäring. Ungefär hälften av bolagen jämnar ut fördelningen av återbäringen över tid, så att de tidvis har överskott eller underskott gentemot de åtaganden de har till spararna. Resterande bolag fördelar ut all avkastning direkt till spararna, utan dämpning. Den utjämnade tilldelningen görs med hjälp av återbäringsräntan. Motsvarande ränta för de bolag som fördelar ut avkastningen direkt till spararna, utan dämpning, kallas avkastningsränta.

Vår analys

Vår livbolagsanalys omfattar bolagen AMF (premier inbetalda före 2014-01-01), Handelsbanken, Folksam, KPA, Länsförsäkringar Liv (två stycken bestånd, Nya Trad och Gamla Trad), Länsförsäkringar Garantiförvaltning, Nordea, SEB Trygg Liv Gamla, SEB Pension & Försäkring och Skandia. Livförsäkringsbolagens förväntade avkastning simuleras och bolagen betygssätts med en tiogradig skala inom tre olika sparhorisonter: 5, 10 och 20 år. Tillsammans med historisk prestation översätts utfallet till grönt, gult eller rött betyg enligt Söderberg & Partners trafikljussystem.

Parallellt med den finansiella analysen bevakas även livbolagens hållbarhetsarbete. Analysen är en kvalitativ och relativ bedömning som bygger på livbolagens påverkansarbete, investeringar i kapitalförvaltningen, ambitioner och utveckling inom området.

 

För att bedöma varje livbolags framtida återbäringsränta utgår vi ifrån ett stort antal simuleringar av varje livbolags framtida avkastning, finansiella styrka och återbäring. Vi tar hänsyn till livbolagens policy för hur de ska dela ut återbäring och placera sina tillgångar och vi bevakar hur de faktiskt gör. De viktigaste faktorerna som påverkar bolagens framtida återbäring förklaras nedan.

Avkastningen på placeringstillgångarna är den huvudsakliga källan till återbäring. I analysen antar vi att alla livbolag är lika duktiga på att investera i respektive tillgångsslag, exempelvis aktier och räntor, men vi skiljer på deras tillgångsfördelning. Baserat på ett historiskt och långsiktigt perspektiv, är det generellt bättre för spararen med en högre andel aktier eftersom de i genomsnitt förväntas avkasta 4 till 5 procent mer per år än räntebärande placeringar. Hur stor andel aktier livbolagen har vid varje enskild tidpunkt beror på deras strategi och finansiella styrka (solvens). Vi antar därför att livbolagen inte alltid kommer att behålla dagens tillgångsallokering utan utgår ifrån att den kommer att förändras utifrån marknadens utveckling. Ju högre solvens, desto högre andel aktier, upp till gränsen för vad som är rimligt utifrån bolagets strategi.

 

Analysprocess livförsäkringsbolag

 1. Balansräkning
  Bolagets balansräkning justeras utifrån prognos för premier, utbetalningar samt kostnader.

 2. Justerad balansräkning 
  Utifrån den justerade balansräkningen inklusive avkastning och återbäring beräknas en ny solvens och konsolidering.

 3. Solvens 
  Bolagets solvens bestämmer andelen aktier och andra riskfyllda tillgångar under perioden vilket avgör bolagets tillgångsallokering. 

 4. Tillgångsallokering 
  Utifrån tillgångsallokeringen simuleras bolagets avkastning för varje period. 

 5. Återbäringsränta 
  Avkastningen förändrar bolagets konsolidering. Den nya konsolideringen, tillsammans med bolagets konsolideringspolicy och målkonsolidering, resulterar i en beräknad återbäringsränta till spararna. 

Solvens är det viktigaste måttet på finansiell styrka och det beskriver hur mycket tillgångar bolaget har i förhållande till sina garanterade åtaganden. Solvensen beror på ett antal faktorer, bland annat avkastning och utfästa garantier, men även på insättningar och uttag i form av pensionsutbetalningar och flyttat kapital.

Den kollektiva konsolideringen är livbolagets tillgångar i förhållande till bolagets åtaganden, inklusive återbäringen. Är konsolideringen hög kan man förvänta sig att bolaget successivt kommer att minska sin buffert och hålla en högre återbäringsränta än den faktiska avkastningen på investeringstillgångarna. Vid ett underskott i konsolideringen behöver livbolaget istället använda en del av sin framtida avkastning för att bygga upp sin buffert. I värsta fall kan bolaget behöva göra ett så kallat återtag, det vill säga ta tillbaka en del av den fördelade återbäringen. Historiskt har bolagens konsolidering gått ned vid börsfall och efter börsuppgångar har deras överskott varit omfattande. Beslut om nivå på återbäring, och inom hur stora intervall bolagen tillåter konsolideringen att variera, är en del av bolagens återbäringsstrategi.

I vår analysmodell simulerar vi med hjälp av dessa parametrar vilken avkastning bolagen skulle ge sina sparare vid ett stort antal möjliga marknadsscenarier. Betyg sätts sedan utifrån bolagets genomsnittliga avkastning till spararna i denna simulering jämfört med hur en vanlig blandfond, utan buffert och garanti, skulle avkasta vid samma marknadsscenarier. I betyget väger vi även in vilken avkastning bolagen har gett till sina sparare historiskt, även detta relativt avkastningen för en jämförbar blandfond.

Analysmetoden inom hållbarhetsanalysen bygger på en kartläggning av livbolagens hållbarhetsarbete. Utifrån kartläggningen har vi identifierat tre perspektiv, som anses viktiga för att bedöma och jämföra bolagens hållbarhetsarbete: påverkansarbete, hållbarhetsambitioner och värdeskapande samt processer för hållbara investeringar. Det sammanvägda betyget är ett likaviktat betyg av ovanstående perspektiv.

Våra betyg

Livbolagens finansiella styrka är över lag god och därför klarar de flesta livbolagen av att ta risk i sina portföljer utan att riskera att bli insolventa.

Livbolag i sämre finansiell ställning matchar durationen på tillgångar och skulder för att skydda sig mot ränterisk, de påverkas därför inte i samma utsträckning av ränteförändringar. Gemensamt för alla livbolag är självklart fortfarande att värdet på räntebärande tillgångar sjunker då marknadsräntor ökar. Det gör att räntekänsliga livbolag måste vara återhållsamma med att betala ut överskottet till spararna för att slippa att riskera återtag. Det blir därför intressant att följa detta under kommande räntehöjningscykel.

Snittet för återbäringsräntorna var under 2021 lägre än medelavkastningen för de livbolag som tillämpar återbäring med dämpning, vilket resulterade i att den genomsnittliga konsolideringsgraden höjdes under året. Under året har samtliga bolag som tillämpar återbäring med dämpning höjt sina återbäringsräntor och flertalet har även tillfälligt höjt sina återbäringsräntor eller gjort engångsallokeringar på grund av den goda avkastning respektive bolag genererat.

År 2021 inledes med en ny president i USA samt förhoppningen om publika investeringar. Amerikanska aktieindex nådde flera toppnoteringar under året men den positiva andan dämpades något av oro kring inflation samt eventuella räntehöjningar från världens centralbanker. Även om amerikanska centralbanken först kommunicerade att inflationen är övergående så blev det under året allt tydligare att man kommer höja räntan under 2022, man började med att minska stödköpen av obligationer i december. Året slutade med att världsindex utvecklades starkt med 32.11% räknat i svenska kronor och steg 20.14% % i lokal valuta. Stockholmsbörsens utveckling för helåret slutade med en uppgång på 39,34%. Räntorna på svenska statsobligationer har ökat under året och svenska ränteindex utvecklades negativt. Riksbanken behöll styrräntan oförändrad under året och den svenska reporäntan ligger fortsatt på 0 %. FED behöll även oförändrade nivåer och målintervallet för den amerikanska styrräntan ligger fortsatt på 0 % - 0,25 %. ECB har inte förändrat den europeiska refiräntan och den ligger fortfarande på 0 %.

Figur 1.3 (Söderberg & Partners)

Betyg per 31/12-2021

Så läser du färgkoderna

Gröna betyg

 

Placeringshorisont, 5 år
 • AMF
 • Folksam
 • Länsförsäkringar Garantiförvaltning
 • Länsförsäkringar Nya
 • SEB Gamla
 • SEB Pension & Försäkring
 • Skandia
Placeringshorisont, 10 år
 • AMF
 • Folksam
 • Länsförsäkringar Garantiförvaltning
 • Länsförsäkringar Nya
 • SEB Gamla
 • Skandia
Placeringshorisont, 20 år
 • Folksam
 • Länsförsäkringar Nya
 • SEB Gamla
 • Skandia
Totalt finansiellt betyg
 • AMF
 • Folksam
 • Länsförsäkringar Garantiförvaltning
 • Länsförsäkringar Nya
 • SEB Gamla
 • Skandia
Hållbarhet
 • Länsförsäkringar Gamla
 • Länsförsäkringar Garantiförvaltning
 • Länsförsäkringar Nya
 • Skandia

 

Gult betyg

 

Placeringshorisont, 5 år
 • KPA
 • Länsförsäkringar Gamla
 • Nordea
Placeringshorisont, 10 år
 • KPA
 • Nordea
 • SEB Pension & Försäkring
Placeringshorisont, 20 år
 • AMF
 • KPA
 • Länsförsäkringar Garantiförvaltning
 • Nordea
 • SEB Pension & Försäkring
Totalt finansiellt betyg
 • KPA
 • Nordea
 • SEB Pension & Försäkring
Hållbarhet
 • Folksam
 • Handelsbanken
 • KPA
 • Nordea
 • SEB Pension & Försäkring

 

Rött betyg

 

Placeringshorisont, 5
 • Handelsbanken
Placeringshorisont, 10 år
 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar Gamla
Placeringshorisont, 20 år
 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar Gamla
Totalt finansiellt betyg
 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar Gamla
Hållbarhet
 • AMF
 • SEB Gamla
Vinnare

Årets Livförsäkringsbolag

Skandia Liv utses till årets livförsäkringsbolag som under 2021 levererat en god riskjusterad avkastning på sina tillgångar. Bolaget har belönats med grönt betyg tack vare sin finansiella styrka, väldiversifierade portfölj och goda återbäring till kunder. De har dessutom belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.(Figurer enligt tidigare inskickat grafunderlag.)

Kontakta oss