Årets Livförsäkrings­bolag

Skandia Liv utses till årets livförsäkringsbolag. Bolaget har trots ett tufft år presterat väl relativt övriga bolag i sin förvaltning. Bolaget har belönats med grönt betyg samtliga kvartal under året tack vare sin finansiella styrka, väldiversifierade portfölj och goda återbäring till kunder. Dessutom har bolaget belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.

Livförsäkrings­bolag

Friskrivning avseende Trafikljusrapporten

På grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och den efterföljande sättningen i marknaden samt räntehöjningar har samtliga livbolag gett en negativ avkastning under året. Däremot har samtliga bolag som tillämpar återbäringsränta behållit den över noll procent, tillskillnad från corona-kraschen där några bolag sänkte den till 0 %.

Livförsäkrings­marknaden

Historiskt sett har nästan allt pensionssparande varit placerat i traditionella livförsäkringar (därav namnet traditionella), som kan liknas vid blandfonder med en viss garanti. Bolagen har dessutom varit ömsesidiga vilket innebär att vinster och förluster i försäkringsrisker, såsom livslängd och omkostnader, har delats av försäkringstagarna. I dag finns även vinstutdelande livbolag som delar vinst och avkastning med ägare om bolaget presterar bra. I och med att de flesta av livbolagen har funnits under en lång tid är det förvaltade kapitalet i dessa bolag stort och utgör dessutom en betydande del av det totala sparkapitalet i Sverige.

Under det senaste decenniet har marknaden dock förändrats. Flera livbolag har sänkt sina garantiräntor och vissa har stängt för nyteckning som en följd av det låga ränteläget och osäkerhet kring framtida regleringar. Några bolag har också gjort om sina traditionella försäkringar till vad vi kallar premiegarantiprodukter, vilket är förklaringen till att de samlade förvaltningstillgångerna sjunkit. Det är produkter där spararna inte tillhör ett kollektiv med mer eller mindre statisk allokering som i traditionell försäkring, utan där allokeringen beror på spararens individuella riskmöjlighet och ålder. De senaste åren har flera livbolag även sänkt garantinivån, det vill säga att inbetalade premier inte längre garanteras till 100 procent.

Förvaltningstillgångar, alla livförsäkringsbolag, mdr kr. Figur 1.1 (Svensk Försäkring, livförsäkringsbolagens rapportering)

Om livbolagsförvaltning

Söderberg & Partners livbolagsanalys täcker in de svenska livförsäkringsbolag som erbjuder sparförsäkringar med garanterad ränta och där spararna tillhör ett gemensamt kollektiv. Störst bland dessa bolag är Skandia, KPA, SEB Gamla och Folksam som förvaltade 564, 253, 181 respektive 105 miljarder kronor vid senaste årsskiftet.

Om utvecklingen är bra kan spararen få en högre utbetalning än den garanterade, så kallad återbäring. Ungefär hälften av bolagen jämnar ut fördelningen av återbäringen över tid, så att de tidvis har överskott eller underskott gentemot de åtaganden de har till spararna. Resterande bolag fördelar ut all avkastning direkt till spararna, utan dämpning. Den utjämnade tilldelningen görs med hjälp av återbäringsräntan. Motsvarande ränta för de bolag som fördelar ut avkastningen direkt till spararna, utan dämpning, kallas avkastningsränta.

Historisk konsolidering, genomsnitt alla livförsäkringsbolag med återbäringsränta. Figur 1.2 (Svensk Försäkring, livförsäkringsbolagens rapportering).

Vår analys

Vår livbolagsanalys omfattar bolagen AMF (premier inbetalda före 2014-01-01), Handelsbanken, Folksam, KPA, Länsförsäkringar Liv (två stycken bestånd, Nya Trad och Gamla Trad), Länsförsäkringar Garantiförvaltning, Nordea, SEB Trygg Liv Gamla, SEB Pension & Försäkring och Skandia. Livförsäkringsbolagens förväntade avkastning simuleras och bolagen betygssätts med en tiogradig skala inom tre olika sparhorisonter: 5, 10 och 20 år. Tillsammans med historisk prestation översätts utfallet till grönt, gult eller rött betyg enligt Söderberg & Partners trafikljussystem.

Parallellt med den finansiella analysen bevakas även livbolagens hållbarhetsarbete. Analysen är en kvalitativ och relativ bedömning som bygger på livbolagens påverkansarbete, investeringar i kapitalförvaltningen, ambitioner och utveckling inom området.

Våra betyg

Livbolagens finansiella styrka har fallit under året på grund av sättningen i marknaden, dock är situationen stabil i majoriteten av bolagen som därmed fortfarande har utrymme att ta risk i sina portföljer.

Livbolag i sämre finansiell ställning matchar durationen på tillgångar och skulder för att skydda sig mot ränterisk, de påverkas därför inte i samma utsträckning av ränteförändringar. Gemensamt för alla livbolag är självklart fortfarande att värdet på räntebärande tillgångar sjunker då marknadsräntor ökar.

Snittet för återbäringsräntorna var under 2022 högre än medelavkastningen för de livbolag som tillämpar återbäring med dämpning, vilket resulterade i att den genomsnittliga konsolideringsgraden sjönk under året. Under året har många av dessa bolag sänkt sin återbäringsränta och medelåterbäringen för bolagen med återbäringsränta sjönk under året.

Den höga inflationstakten har fått i princip samtliga centralbanker att göra en U-sväng vad gäller penningpolitiken. Från tidigare rekordstora stimulanser till att snabbt höja styrräntor och minska sina balansräkningar. Detta för att bekämpa den höga inflationen har centralbankerna börjat höja sina styrräntor, syftet är att minska efterfrågan och därigenom få bukt med inflationsproblemet.  Lägg därtill Rysslands invasion av Ukraina, vilket fått stora avtryck framför allt på råvarupriser och ytterligare handelshinder.

Kraftigt högre råvarupriser, tillsammans med höga förväntningar om räntehöjningar från centralbankerna, har dämpat tillväxtutsikterna tydligt. Särskilt i Europa, där vi dessutom är i stor beroendeställning gentemot Ryssland vad gäller energirelaterade råvaror.

Under inledningen av året var riskaptiten låg och även om en viss återhämtning kom under hösten summeras börsåret negativt. Stockholmsbörsen föll 22,8 procent och ett globalt börsindex, mätt i svenska kronor, föll 5,6 procent.

Under året höjde FED sin styrränta med 4,25 procentenheter, ECB sin refiränta med 2,50 procentenheter och Riksbanken även de med 2,50 procentenheter.

Årets Livförsäkrings­bolag 2022

Skandia Liv utses till årets livförsäkringsbolag. Bolaget har trots ett tufft år presterat väl relativt övriga bolag i sin förvaltning. Bolaget har belönats med grönt betyg samtliga kvartal under året tack vare sin finansiella styrka, väldiversifierade portfölj och goda återbäring till kunder. Dessutom har bolaget belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.