Veckoanalysen 16–20 oktober
Fullt fokus på kvartalsrapporter

Efter att marknadens fokus enbart varit på inflation och räntor tar nu rapportperioden över. Finanssektorn, vars vinster väntas toppa under Q3, har börjat bra i USA och fortsätter rapportera i veckan. Framåtblickande kommentarer är alltid av stor vikt men nu känns det viktigare än någonsin.
Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Oljepriset visar marknadens oro för en eskalering av kriget

Omvärlden och marknadens fokus kommer fortsatt vara på oroligheterna mellan Israel och Hamas. Just nu utgör oljepriset den tydligaste indikatorn för marknadens bedömning av risken för en eskalering av konflikten. Än så länge bedöms spridningsriskerna från konflikten som relativt små men förutsättningarna kan snabbt ändras om andra nationer dras in i konflikten.

Fokus skiftar från makro till kvartalsrapporter

Rapportsäsongen är i full gång och i veckan fortsätter amerikanska storbanker att rapportera. Efter fredagens starka bankrapporter väntas det följas upp av Bank of America, Morgan Stanley och Goldman Sachs. Fokus blir på ett ökat räntenetto, minskade antalet börsintroduktioner, stigande kreditförluster och eventuella besparingsprogram. Även Tesla, Netflix, Johnson & Johnson med flera rapporterar.

Spännande när svenska serieförvärvare rapporterar

Lifco är först ut av de svenska serieförvävarna att rapportera för det tredje kvartalet. Detta blir en temperaturmätning för de svenska serieförvävarna vars värderingar kommit ned jämfört med tidigare i år. Bolaget väntas redovisa en negativ organisk tillväxt på 4 procent men en total tillväxt på omsättning och rörelseresultat med 11 respektive 13 procent.

Fredag

Marknadskommentar

Fullt fokus på kvartalsrapporter

Efter att marknadens fokus enbart varit på inflation och räntor tar nu rapportperioden över. Finanssektorn, vars vinster väntas toppa under Q3, har börjat bra i USA och fortsätter rapportera i veckan. Framåtblickande kommentarer är alltid av stor vikt men nu känns det viktigare än någonsin.

Inflationen och centralbanker är ”yesterday’s news”

Efter att marknadens fokus i princip enbart varit på inflation och räntor tar nu rapportperioden över. I grova drag räknar marknaden med att inflationen fortsätter ned och att centralbankerna i princip är klara. Fokus skiftar istället till bolagen och huruvida stigande räntor, ett högre kostnadstryck och konjunkturoron påverkar efterfrågan, vinsterna och marginalerna. I USA väntas vinsterna falla med cirka 0,3 procent i årstakt under det tredje kvartalet, vilket skulle vara det fjärde kvartalet i rad av fallande vinster. Det ska dock poängteras att det andra kvartalet väntas notera botten för vinsterna. Detta är viktigt då trenden och riktningen oftast är viktigare än den faktiska vinstnivån.

Eftersom 2023 får ses som ett förlorat år när det kommer till vinster, anser vi att utsikterna för 2024 blir allt viktigare. Förväntansbilden indikerar en vinsttillväxt på hela 11 procent under 2024, något som till viss del ligger inprisat i börserna. För att marknaden ska orka klättra vidare behöver bolagen indikera att det är görbart. Dock väntas företagsledarna vara försiktiga i sina uttalanden på grund av den oroliga makrobilden, vilket var fallet för bankerna i USA i fredags.

Bra start av bankerna i rapportsäsongen

Efter starka bankrapporter i USA där Citi, Wells Fargo, Black Rock och JP Morgan alla slog vinstestimaten i fredags försätter storbankerna att rapportera i veckan. Sektorn utgör endast 5% av amerikanskt index, men signalvärdet av rapporterna är betydligt större än sektorns storlek. Bankernas räntenetto gynnas av det höga ränteläget men denna rapportsäsong väntas markera toppen för vinsttillväxten för finanssektorn när vi blickar framåt. Samtidigt rapporteras något högre kreditförluster, vilket är en viktig konjunktursignal inför resterande del av rapportperioden.

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Utl. rapporter

 • Rio Tinto

Makrohändelser

 • Japan: industriproduktion aug (M/M) kl 6.30
 • EMU: handelsbalans aug kl 11.00
 • USA: NY Empire State tillverkningsindex okt kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Ericsson
 • EQT
 • Platzer
 • Note 
 • Profilgruppen 
 • Elanders

Utl. rapporter

 • NS
 • Bank of America  Johnson & Johnson
 • Goldman Sachs

Övrigt

 • Kapitalmarknadsdag: Irlab

Makrohändelser

 • UK: arbetslöshet aug kl 8.00
 • Tyskland: ZEW-index okt kl 11.00
 • USA: detaljhandel sep (M/M) kl 14.30
 • Kanada: KPI sep (Y/Y) kl 14.30
 • USA: industriproduktion sep (M/M) kl 15.15
 • USA: företagens inventering aug (M/M) kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • ABB 
 • SHB 
 • Tele2  
 • Volvo  
 • Emilshus 
 • HMS Networks  
 • Hansa Biopharma  Kinnevik 
 • BE Group 
 • Mangold
 • Softronic 
 • TF Bank

Utl. rapporter

 • Entra
 • Morgan Stanley ASML 
 • BHP 
 • Netflix 
 • Procter & Gamble Tesla

Makrohändelser

 • Kina: BNP Q3 (Y/Y) kl 4.00
 • Kina: industriproduktion sep (Y/Y) kl 4.00
 • Kina: detaljhandel sep (Y/Y) kl 4.00
 • UK: KPI sep (Y/Y) kl 8.00
 • EMU: KPI sep (Y/Y) kl 11.00
 • USA: bygglov sep (prel) kl 14.30
 • USA: bygglov sep (M/M) (prel) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Nordea 
 • Arjo 
 • Fingerprint Cards 
 • Nokia 
 • Telia 
 • Fabege 
 • AQ Group 
 • Vitec 
 • Investor 
 • Bergman & Beving 
 • Elos Medtech Fastpartner 
 • Lime 
 • Mycronic 
 • OEM 
 • VNV Global

Utl. rapporter

 • Alma Media 
 • Atea 
 • DNB 
 • Elisa
 • AT&T 
 • Mondi
 • Blackstone
 • Philip Morris Int
 • TSM
 • Intuitive Surgical

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Acrinova (0:20 SEK)
 • Atlas Copco (1:15 SEK)
 • Diös (0:50 SEK)
 • Telenor (NOK 4.4)

Makrohändelser

 • Japan: handelsbalans sep kl 1.50
 • Kina: huspriser sep (Y/Y) kl 3.30
 • Frankrike: affärsklimatindex okt kl 8.45
 • USA: arbetslöshetsersättning (veckodata) kl 14.30
 • USA: Philly Fed tillverkningsindex okt kl 14.30
 • USA: befintlig husförsäljning sep kl 16.00
 • USA: Feds ordförande Powell talar kl 18.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Husqvarna 
 • Lifco 
 • Avanza 
 • Boliden 
 • Biogaia 
 • Dedicare 
 • NP3 
 • Wallenstam 
 • Autoliv 
 • ACQ Bure 
 • Norion Bank 
 • Ovzon 
 • Studsvik

Utl. rapporter

 • Gjensidige Forsikring Huhtamäki 
 • Norske Skog 
 • Tomra 
 • Yara
 • American Express
 • SLB

Makrohändelser

 • Japan: KPI sep (Y/Y) kl 1.30
 • UK: detaljhandel sep (M/M) kl 8.00
 • Sverige: arbetslöshet sep kl 8.00
 • Tyskland: PPI sep (M/M) kl 8.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.