Hållbara fonder

Syftet med hållbarhetsanalysen av fonders hållbarhetsarbete är att göra en bedömning för att hjälpa och förenkla för sparare som vill göra hållbara val. I hållbarhetsanalysen bedöms fonderna utifrån två perspektiv: ansvarfullt ägande och positivt urval. Fonderna betygsätts utifrån de två perspektiven som likaviktas till ett slutbetyg enligt trafikljusmodellen; rött, gult eller grönt betyg. En fondförvaltare som har verktyg och incitament för att välja in hållbara bolag samt försöker påverka de bolag som inte anses ha ett lika bra hållbarhetsarbete – får ett grönt betyg i analysen.

Omfattning

Hållbarhetsanalysen omfattar i dagsläget cirka 3 300 fonder fördelat på både svenska och utländska fondbolag. Analysen tar hänsyn till hur innehaven i fonderna väljs in, och hur kapitalet som investeras i fonden används för att påverka bolag i en mer hållbar riktning.

Bedömning av ansvarsfullt ägande

Ansvarsfullt ägande bedömer hur fondbolagen som ägare försöker påverka bolag i en mer hållbar riktning, exempelvis genom proaktiv påverkansdialog med bolagsrepresentanter och via branschsamarbeten. Proaktivt påverkansarbete innebär att fondbolaget inte endast följer upp när en händelse redan har inträffat, utan att de även arbetar förebyggande med att identifiera risker och svaga bolag, ur ett hållbarhetsperspektiv.

Bedömning av positivt urval

Inom perspektivet positivt urval bedöms fondförvaltarens interna processer och incitament för att välja in bolag som har en hög hållbarhetsprestanda. Detta omfattar bl.a. om förvaltarna har tillgång till hållbarhetsanalys och data för att kunna göra informerade val, samt om de har incitament för att aktivt använda sig av och integrera informationen i investeringsprocessen.

Metod Hållbara fonder

Hur vi tar fram hållbarhetsanalysen av fonders hållbarhetsarbete beskriver vi i vårt metoddokument.
Läs dokumentet