Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners

Trafikljusrapport 2018

Totalt förvaltar svenska fonder över 4000 miljarder kronor vid utgången av 2017. Detta är den största fondförmögenheten som någonsin uppmätts i Sverige vid ett årsskifte. 

Läs mer i kapitlet "Fondbolag"

Trafikljusrapport 2018

Möjligheterna och utbudet på sparmarknaden fortsätter att öka samtidigt som produktområdet blir än mer komplext. Ett område som fortsätter att växa är hållbara investeringar.

Att göra avvägningar och kvalificerade val utifrån dessa förutsättningar blir allt svårare och individen får ett ännu större ansvar. Ett dåligt beslut kan få stora konsekvenser. Allt fler behöver därför ta hjälp av någon som analyserar marknaden, någon som tydligt visar vilka produkter som är bra och vilka som är dåliga. Här presenterar vi årets vinnare!

Trafikljussystemet

Vi har tagit fram ett system för att hjälpa våra kunder att hitta de bästa sparprodukterna på ett effektivt sätt. Vi bedömer utbudet löpande inom områdena livförsäkring, fonder, fondförsäkring, och hållbart sparande. Genom att använda en tregradig betygs­skala blir det enkelt att skilja agnarna från vetet. Rekommenderade produkter får grönt betyg, produkter som kan vara bra i vissa fall får gult betyg, och de som vi helt avråder från får rött betyg. Hur vi kommer fram till betygen varierar mellan olika områden, men vi utgår alltid från de olika produkternas kvalitet och kostnad.

Söderberg & Partners analys omfattar cirka 4 800 fonder inom 83 fondkategorier, 14 fondförsäkringsbolag och 9 livförsäkringsbolag.

Varje år sammanställer vi våra betyg under året som gått. Genom att utgå ifrån marknadsutveckling och viktiga händelser lyfter vi fram årets bolag och marknader.

Trafikljusrapporten

I den här rapporten sammanfattas alla våra betyg under 2017 inom samtliga fyra analysområden. I rapporten går det även att läsa mer om hur vi arbetar inom de olika analysområdena och hur marknaderna har utvecklat sig under året. Vårt mål med rapporten är att skapa en större medvetenhet om hur analysen fungerar, och på så sätt utbilda våra kunder att ta bättre beslut om sina placeringar.

Denna publikation (Söderberg & Partners Trafikljusrapport 2018) i sin helhet samt analyser i denna publikation tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, vare sig att köpa eller sälja finansiella instrument. Uppgifterna i publikationen har inhämtats från olika källor och trots att Söderberg & Partners nedlagt tillbörlig omsorg för att uppgifterna skall vara sanna och inte i någon mening missvisande, kan Söderberg & Partners inte garantera att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Söderberg & Partners eller närstående juridiska eller fysiska personer, eller anställda hos någon av dem, kan vara delaktiga i eller på annat sätt ha intresse i handel med finansiella instrument som direkt eller indirekt omtalas eller annars åsyftas i denna publikation. Söderberg & Partners friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot mottagaren av denna publikation eller tredje man, för förlust, av vad slag det vara må, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av eller kan anses härröra från innehållet i denna publikation.

Antal analyserade fonder

4800

Antal analyserade fondförsäkringsbolag

14

Antal analyserade livförsäkringsbolag

9
 
Livförsäkringsbolag

Årets Livförsäkringsbolag 2017

Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de fortsätter att leverera en bra och stabil riskjusterad avkastning. Bolaget är finansiellt starkt och har en intressant diversifierad portfölj. Skandia ligger dessutom i framkant med sitt hållbarhetsarbete som belönats med grönt hållbarhetsbetyg.

Läs hela avsnittet
Fondförsäkringsbolag

Årets Fondförsäkringsbolag 2017

Skandia har utsetts till Årets fondförsäkringsbolag 2017. Bolaget har höga betyg inom både fondselektering och utbud under 2017, och de har även stärkt sin position relativt övriga bolag under året. Skandia har dessutom fått ett grönt hållbarhetsbetyg tack vare ett genomtänkt sätt att utvärdera och följa upp fonders hållbarhetsarbete.

Läs hela avsnittet
Fondbolag

Årets Fondbolag 2017

Det fondbolag som under 2017 hade störst andel gröna fondbetyg är Vanguard Asset Management med 80 procent gröna fondbetyg. Därefter följer AMF Fonder med 70 procent och sedan Lannebo Fonder med 63 procent. Alliance Bernstein och Janus Henderson hamnar på fjärde och femte plats. 

Läs hela avsnittet
Hållbart sparande

Årets Hållbara Aktör 2017

Swedbank Robur utses till årets hållbara aktör. Swedbank Robur förstår vikten av att ”är man stor och stark, måste man också vara snäll”. De påverkar bolag att bli bättre inom hållbarhet både genom att göra sin röst hörd på bolagsstämmor och i styrelserummen. Swedbank bedriver även ett utmärkande arbete i valberedningar, som bedöms ha en stor möjlighet att göra skillnad.

Läs hela avsnittet
Kontakta oss