Skip to main content Skip to main navigation
Marknaden

Fondmarknaden

Den svenska fondmarknaden har vuxit kraftigt sedan slutet av 1990-talet och är i dag relativt stor både sett till förvaltat kapital och till antalet fonder som finns tillgängliga för sparare. Totalt förvaltade fonderna i Sverige 4019 miljarder kronor vid utgången av 2017, vilket innebär att fondkapitalet ökat med 452 miljarder kronor i jämförelse med året innan. Detta är också den största fondförmögenheten som någonsin uppmättsi Sverige vid ett årsskifte. Mer än hälften av kapitalet bestod av aktiefonder, som totalt utgjorde en fondförmögenhet på 2356 miljarder kronor. Blandfonder hade den näst största fondförmögenheten under 2017 och därefter kom olika typer av räntefonder. Övriga fonder, hedgefonder inkluderat, utgjorde den fortsatt minsta andelen av fondförmögenheten på den svenska marknaden. (Figur 3:1)

Söderberg & Partners analys fokuserar på de fonder som finns tillgängliga för våra kunder genom exempelvis fondförsäkringar och olika fondhandelsplattformar. Utbudet av fonder är mycket stort och i dagsläget analyserar vi omkring 4 800 fonder. Dessa fonder delas sedan upp i totalt 83 kategorier utifrån placeringsinriktning och placeringsmandat. Utbudet på den svenska fondmarknaden inkluderar allt från svenska småbolagsfonder till räntefonder som investerar på tillväxtmarknader och hedgefonder med fokus på läkemedel och bioteknik. Fondbolagens storlek varierar från de fyra svenska storbankerna (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) och de största internationella fondbolagen, till mer fokuserande fondbolag med ett litet antal bransch- eller regionnischade fonder.

Nettosparande under 2017

Under 2017 fortsatte fondspararna att visa ett starkt intresse för att spara i fonder och det svenska nettosparandet i fonder uppgick till 112,5 miljarder kronor. (Figur 3:2) Aktiefonder visade det största nettoinflödet av alla fondkategorier, med 47,3 miljarder kronor i nettosparande. Inom aktiefonder var det stora inflöden i Europafonder, Asienfonder och Sverigefonder, medan nettoutflöden skedde från bland annat USA-fonder och Rysslandsfonder. Indexfonder visade sig fortsatt intressanta under 2017, och utgjorde 80 procent av det totala nettoinflödet i aktiefonder. Näst efter aktiefonder visade obligationsfonder och sedan blandfonder det största nettosparandet under 2017 (Figur 3:3).

Fondernas avkastning

Den fondkategori som haft den högsta avkastningen under 2017 var Kina med 32 procent i avkastning. Även Indien och Japan små och medelstora ligger i topp med 27 procent respektive 25 procent i avkastning under 2017. Bland fondkategorier som under 2017 haft en låg avkastning återfinns bland annat Energi, Investment Grade USA (USD) och Investment Grade Global (USD). Sett till den senaste treårsperioden är det däremot kategorierna Ryssland, Japan små och medelstora och Ny teknik som hade den högsta avkastningen. Afrika och Mellanöstern, Energi och CTA kommer ut som de kategorierna med lägst avkastning under de senaste tre åren. (Figur 3:4)

Fondkategoriernas avkastning mäts här som S&P kategoriindex, vilket är den genomsnittliga avkastningen av alla fonder som är valbara för Söderberg & Partners kunder inom den aktuella kategorin. Antalet valbara fonder uppgick under 2017 till omkring 4800 fonder.

Förvaltat kapital i olika fondkategorier

Figur 3:1 (Svensk Fondstatistik)

Det svenska nettosparandet i fonder, mdr kr

Figur 3:2 (Svensk Fondstatistik)

Nettosparandet per fondtyp, mdr kr

Figur 3:3 (Svensk Fondstatistik)

Fondkategorier med högst avkastning, 2017

Figur 3:4 (Söderberg & Partners)

Topp fem i respektive kategori

Figur 3:5

 
Fondkategorier med högst avkastning, 2017
 1. Kina
 2. Indien
 3. Japan, små och medelstora
 4. Asien ex Japan
 5. Europa, små och medelstora
Fondkategorier med högst avkastning, 2015-2017
 1. Ryssland
 2. Japan, små och medelstora
 3. Ny teknik
 4. Sverige, små och medelstora
 5. Europa, små och medelstora
Fondkategorier med lägst avkastning, 2017
 1. Energi
 2. Investment Grade USA, USD
 3. Investment Grade Global, USD
 4. Ädelmetaller
 5. High Yield USA, USD
Fondkategorier med lägst avkastning, 2015-2017
 1. Afrika och Mellanöstern
 2. Energi
 3. CTA
 4. Global makro
 5. Korta räntor, SEK
 
Vår analys

Fondanalysen

Vi analyserar löpande de fonder som är tillgängliga på den svenska fondmarknaden. Varje kvartal betygsätter vi hur fonderna förväntas prestera i relation till andra fonder inom samma kategori i form av ett grönt, gult eller rött betyg. 

Sedan 2015 analyserar vi också fonders hållbarhetsarbete, och utvärderingen är den första i sitt slag då den både tar hänsyn till innehaven i fonderna och hur kapitalet som investeras i fonden används för att påverka bolag att bli mer hållbara. Mer om detta finns att läsa i avsnittet om hållbart sparande.

Fonderna genomgår först ett kvantitativt analyssteg där ett preliminärt betyg räknas ut. Faktorer som påverkar betyget är framförallt avkastning, risk och avgifter. Vid beräkning av betyget tar vi särskild hänsyn till nedsidesrisken, det vill säga risken att fonden ska minska i värde. Den kvantitativa genomgången av fonderna följs av en utvärdering av kvalitativa faktorer. Det slutgiltiga betyget är en sammanvägning av den kvantitativa och den kvalitativa analysen. Den kvalitativa analysen är utformad för att bedöma om en fonds avkastning beror på en tydlig strategi eller om andra faktorer dominerar. En fond med god historisk avkastning och en tydlig strategi för att generera överavkastning jämfört med både marknaden och andra fonder inom samma kategori är optimal för att erhålla ett högt betyg. Vi värderar fonder med dessa egenskaper högre än fonder med enbart god avkastning men utan en klar och relevant strategi och även högre än fonder med en god strategi men utan goda resultat.

Analysprocess

1.Val av fonder som ingår i analysen
Fondanalysen omfattar fonder som är tillgängliga för Söderberg & Partners kunder via fondförsäkringar, Nordnet, Pensionsmyndigheten och Nordic Fund Market (Nasdaq OMX).

2. Kvantitativ analys
Basen i analysen är en gedigen kvantitativ analys som utgår från avancerad finansiell teori med fokus på nedsidesrisken.

3. Kvalitativ analys
Genom möten med förvaltare samt karaktäriseringsformulär skapas en djupare bild av fondernas verksamhet som integreras i analysen.

4. Betyg, portföljförslag och Top Picks
Betygssättningen utförs utifrån en sammanvägning av den kvantitativa och kvalitativa analysen.

Vår analys jämfört med andra metoder

Vår analys skiljer sig från andra analysmetoder på flera sätt. En viktig skillnad är kombinationen av den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Exempelvis, en fond med en strategi som bygger på en enskild förvaltares skicklighet påverkas naturligtvis i hög grad av ett förvaltarbyte. Söderberg & Partners analyserar därför graden av förvaltarberoende hos olika fonder för att kunna ta hänsyn till denna viktiga faktor då vi betygsätter fonder som genomfört ett byte av ansvarig fondförvaltare.

Våra betyg

Betygsmetodik

För att utse årets bästa fondbolag har vi analyserat hur väl bolagens fonder presterade under 2017 utifrån Söderberg & Partners tregradiga betygssystem. Betyg sätts varje kvartal och samtliga betyg under 2017 har räknats med i sammanställningen. 

Fondbolag med högst andel fonder med grönt betyg, 2017

Figur 3:6 (Söderberg & Partners)

Vinnare

Årets Fondbolag 2017

Det fondbolag som under 2017 hade störst andel gröna fondbetyg är Vanguard Asset Management med 80 procent gröna fondbetyg. Därefter följer AMF Fonder med 70 procent och sedan Lannebo Fonder med 63 procent. Alliance Bernstein och Janus Henderson hamnar på fjärde och femte plats. (Figur 3:6)

 

Det fondbolag som under 2016 hade störst andel gröna fondbetyg är Vanguard Asset Management med 74 procent gröna fondbetyg. Därefter följer Lannebo Fonder med 72 procent och sedan Spiltan Fonder med 67 procent. Mirae Asset Global Investments och AMF Fonder hamnar på fjärde och femte plats.

Det fondbolag som under 2015 hade störst andel gröna fondbetyg är Lannebo Fonder med 81 procent gröna betyg. Därefter följer Spiltan Fonder och Mirae Asset med 70 procent, sedan Vontobel Asset Management, Simplicity och AMF Fonder som samtliga hade mellan 50 och 60 procent gröna betyg.

Det fondbolag som under 2014 hade störst andel gröna fondbetyg var Vontobel Asset Management med 67 procent gröna betyg. Därför utsågs Vontobel Asset Management till årets fondbolag 2014.

2013 var indexfondernas år och allra bäst gick det för AMF Fonder med störst andel gröna fondbetyg.

Allra bäst under 2012 gick det för SPP Fonder med störst andel gröna fondbetyg.

Till nästa kapitel
Kontakta oss