Skip to main content Skip to main navigation

Fondförsäkringsbolag

Marknaden

Fondförsäkringsmarknaden

Fondförsäkringsmarknaden består av ett antal bolag som tagit fram förutbestämda urval av fonder som sparare sedan har möjlighet att välja mellan. Sparande i fondförsäkringsbolag är vanligt inom såväl privatsparande som tjänstepensionssparande. Det är stora skillnader på erbjudandena från de olika fondförsäkringsbolagen. Antalet fonder i utbuden sträcker sig från under 20 fonder i det minsta utbudet till över 1 400 fonder hos det bolag som erbjuder flest alternativ (Figur 2:1).

Skillnaden i utbud beror främst på bolagens strategi i utvärderingen av fonderna. Det finns bolag som fokuserar på en utvärderingsprocess och kvalitetssäkring av fonderna, bolag som fokuserar på fondavgifterna och slutligen bolag som vill erbjuda sina kunder ett så brett fondutbud som möjligt. Generellt ställer ett större utbud högre krav på kunden, medan ett mindre utbud är lättare att kvalitetssäkra och därför ställer lägre krav på kundens förmåga att välja rätt fonder.

Antal fonder i utbudet

Figur 2:1 (Söderberg & Partners)

Antal fonder in respektive ut ur utbudet, 2017

Figur 2:2 (Söderberg & Partners)

Vår analys

Fondförsäkringsanalysen

Vår fondförsäkringsanalys omfattar bolagen AMF, Avanza, Brummer, Danica, Folksam, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Movestic, Nordea, Nordnet, SEB, Skandia, SPP samt Swedbank. I fondförsäkringsanalysen bedöms fondförsäkringsbolagen utifrån fyra olika kriterier; kostnad, utbud, fondselektering och hållbarhet. Bolagen betygsätts separat utifrån dessa fyra delar enligt en trafikljusmodell som mynnar ut i ett grönt, gult eller rött betyg. Betygen för de olika kriterierna redovisas separat, så att varje enskild sparare ska kunna välja fondförsäkringsbolag efter den egenskap som är viktigast för just honom eller henne.

Olika sparare har olika preferenser för sitt sparande. En del sparare tror inte på aktiv förvaltning, utan fokuserar mest på avgifterna. Andra sparare tror istället att det är möjligt att hitta de förvaltare som bäst kan generera god avkastning och fokuserar därför på fondselekteringen. Ytterligare några sparare vill inte vara begränsade i valet av fonder och föredrar att kunna välja bland ett brett utbud av fonder. Slutligen föredrar några sparare att placera sina pengar i ett utbud där fondförsäkringsbolaget arbetar med hållbarhet.

Bedömning av fondselektering
I bedömningen av bolagens fondselekteringsförmåga analyseras fondernas avkastning jämfört med motsvarande fonder hos de övriga fondförsäkringsbolagen. För att erhålla ett bra selekteringsbetyg måste fondförsäkringsbolaget välja bort fonder ur utbudet innan de börjar underprestera relativt jämförbara fonder, samt ta in fonder som överpresterar relativt konkurrenternas. I fondselekteringen bedöms fonderna endast utifrån den period då de har ingått i fondförsäkringsbolagets utbud.

Bedömning av utbud
I utbudsanalysen är det inte antalet fonder som är avgörande utan bredden på utbudet. För att kunna jämföra bredden på utbuden kategoriseras alla försäkringsfonder i 50 olika fondkategorier. Metodiken för utbudsjämförelsen är enkel: det lönar sig att erbjuda fonder inom så många kategorier som möjligt.

Bedömning av kostnad
I kostnadsanalysen för de olika planerna jämförs såväl försäkringsavgifter som fondavgifter. Till grund för betyget ligger en sammanställning av den totala avgiften som en sparare får betala under en investeringsperiod på 10, 20 respektive 35 år. För att jämföra fondavgifterna tar vi fram en modellportfölj med global allokering för varje fondförsäkringsbolag utifrån fonderna i bolagets utbud. I beräkningen väljer vi den fond med lägst avgift inom respektive fondkategori och sedan jämförs totalkostnaden.

Bedömning av hållbarhet
I hållbarhetsanalysen bedöms fondförsäkringsbolagens hållbarhet utifrån de fyra perspektiv som har identifierats som de viktigaste och tydligaste skillnaderna mellan de olika bolagens hållbarhetsarbete. De fyra perspektiven är ”Utbud”, ”Hållbarhet i fondurvalet”, ”Påverkansarbete” samt ”Kommunikation och transparens”. Bolagen betygsätts separat i dessa tre perspektiv enligt trafikljusmodellen; rött, gult eller grönt betyg. Slutbetyget är sedan en viktad sammanvägning av betygen i respektive perspektiv, där utbudet står för 40% av slutbetyget, hållbarhet i fondurvalet och påverkansarbete för respektive 25% samt kommunikation och transparens står för resterande 10% av slutbetyget.

Skillnad gentemot andra analysmetoder
Söderberg & Partners analys skiljer sig på flera sätt från andra analyser och jämförelser av fondförsäkringsbolag. Vår analys av fondförsäkringsbolag bygger på att betygsätta bolagen individuellt utifrån de olika kriterierna. Betygen vägs inte ihop då syftet är att kunna påvisa bolagens styrkor och svagheter på de olika områdena eftersom inget fondförsäkringsbolag är bäst på allt (Figur 2:6).

Den mest påtagliga skillnaden gentemot andra analysmetoder är sättet att utvärdera fondförsäkringsbolagens skicklighet att välja rätt fonder. I de flesta analyser jämförs fondförsäkringsbolag utifrån en betygssättning av de enskilda fonder som bolagen erbjuder i sina utbud.

Detta är problematiskt då dessa fondbetyg ofta grundar sig på fondernas historik innan de kom in i fondutbudet. Det behöver således inte finnas något samband mellan fondförsäkringsbolagens fondselekteringsförmåga och fondbetygen, vilket innebär att denna typ av jämförelser sällan säger något om fondförsäkringsbolagens skicklighet. I vår analys utvärderas fondförsäkringsbolagens fondselektering istället utifrån fondernas utveckling från det datum de plockats in i utbudet och vi tar ingen hänsyn till fondernas tidigare historik.

Våra betyg

Betygsmetodik

För att utse årets bästa fondförsäkringsbolag har de bolag som fått betyg inom samtliga områden jämförts med varandra. Beräkningen som ligger till grund för beslutet om bästa fondförsäkringsbolag viktar betygen för fondselektering, utbud, hållbarhet och kostnadsbetyget som gäller för Söderberg & Partners kunder. Fondselektering viktas högre än de övriga betygen, eftersom det krävs mer skicklighet för att få ett bra fondselekteringsbetyg.

Förändringar i utbuden uppdelat per fondkategori

Figur 2:3 (Söderberg & Partners) Kategorier med ett stort antal fonder eller där stora förändringar har skett jämfört med föregående år.

Topp tre i respektive kategori 2015-2017

Figur 2:4 (Söderberg & Partners) Betygen avser ordinarie utbud och är beräknat som genomsnittet av de fyra kvartalens betyg

 
Fondselektering - Topp 3
2017
 1. Skandia
 2. AMF
 3. Folksam
2016
 1. AMF
 2. Handelsbanken
 3. SPP
2015
 1. AMF
 2. Handelsbanken
 3. SPP
 
 
Fondutbud - Topp 3
2017
 1. Avanza* & Nordnet*
 2. Movestic
 3. Skandia
2016
 1. Avanza* & Nordnet*
 2. Swedbank
 3. Movestic
2015
 1. Avanza* & Nordnet*
 2. Swedbank
 3. Movestic
 
 
Kostnad - Topp 3
2017
 1. Nordnet*
 2. Folksam
 3. SPP Pension & Försäkring
2016
 1. Nordnet*
 2. Swedbank
 3. Folksam
2015
 1. Nordnet*
 2. Swedbank
 3. Avanza*
 
 
Hållbarhet - Topp 3
2017
 1. SPP
 2. Länsförsäkringar
 3. Skandia & Movestic
2016
 1. SPP
 2. Nordea
 3. Skandia
2015
 1. SPP
 2. Länsförsäkringar & Skandia
 3. Nordea Liv
 

*Notera att bolagen inte erbjuder rådgivning

Vinnare

Årets Fondförsäkringsbolag 2017

Skandia har utsetts till Årets fondförsäkringsbolag 2017. Bolaget har höga betyg inom både fondselektering och utbud under 2017, och de har även stärkt sin position relativt övriga bolag under året. Skandia har dessutom fått ett grönt hållbarhetsbetyg tack vare ett genomtänkt sätt att utvärdera och följa upp fonders hållbarhetsarbete.

 

SPP har även under 2016 utsetts till årets fondförsäkringsbolag. Bolaget har utvecklat sitt hållbarhetsarbete ytterligare och har i kombination med detta även blivit starkare relativt andra bolag inom fondselektering och utbud. Kombinationen av de olika parametrarna gör att SPP återigen kommer ut i topp av alla fondförsäkringsbolag.

SPP har utsetts till årets fondförsäkringsbolag. Bolaget har uppvisat goda resultat genom att arbeta aktivt med fondselektering och har uppvisat god förmåga i valet av fonder både när det gäller fonder som ska plockas bort eller väljas in i utbudet.

SPP har utsetts till årets fondförsäkringsbolag. Bolaget har uppvisat goda resultat genom att arbeta aktivt med fondselektering och har uppvisat god förmåga i valet av fonder både när det gäller fonder som ska plockas bort eller väljas in i utbudet.

Folksam har utsetts till årets fondförsäkringsbolag. Bolaget har uppvisat goda resultat genom att ständigt arbeta aktivt med fondselektering och har uppvisat god förmåga i valet av fonder både när det gäller fonder som ska plocka bort eller väljas in i utbudet. Folksam tillhanda håller ett fondutbud som till storlek ligger något under genomsnittet bland försäkringsbolagen, vilket bidrar till en bättre kontroll och kvalitetssäkring av utbudet.

Danica Pension har uppvisat upp en god fondselekteringsförmåga under en lång tidsperiod och utses till årets fondförsäkringsbolag. Bolaget tillhandahåller ett något begränsat utbud, men detta innebär samtidigt att Danica Pension kan erbjuda en god kvalitetssäkring.

Till nästa kapitel
Kontakta oss