Skip to main content Skip to main navigation
Så analyserar vi hållbarhet

Jämförande analys skapar incitament

Även om många aktörer på den svenska sparmarknaden ligger i framkant när det gäller hållbarhet, finns det mycket kvar att göra och förbättra. Genom att analysera aktörer relativt varandra, skapar vi incitament till ständig förbättring hos bolagen. Ett livförsäkringsbolag har också andra förutsättningar att arbeta med hållbarhet än ett fondförsäkringsbolag, som i sin tur har helt andra förutsättningar än ett fondbolag.

I våra hållbarhetsanalyser kartlägger vi hur samtliga aktörer i produktkategorin arbetar med hållbarhet. Utifrån kartläggningen identifierar vi de viktigaste och tydligaste skillnaderna, som vi sedan använder för att jämföra och betygsätta bolagen.

Analyserna är inte enbart till hjälp för spararen som vill göra mer hållbara val, utan de kan också sprida kunskap och ”best practise” sinsemellan bolagen. Precis som att ett trafikljus kan slå över från rött till gult och grönt, innebär vår analysmetod att alla alltid kan bli lite bättre och lite grönare, i dubbel bemärkelse. 

Hållbarhet och hållbart sparande

Hållbarhet fortsatt i fokus

Hållbarhet har fortsatt varit i fokus, framförallt sedan antagandet av klimatavtalet i Paris samt FN:s globala hållbarhetsmål. Inom begreppet hållbarhet ryms flera områden, till exempel: miljöfrågor, mänskliga rättigheter, etik, jämställdhet och mångfald. Aktörer ägnar sig åt hållbarhetsfrågor av flera anledningar – legala krav, riskförebyggande eller i marknadsföringssyfte. Hållbarhet brukar definieras som att ”en generation tillgodoser sina behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (World Commission on Environment and Development, WCED). Förutom miljöaspekten (”ekologisk hållbarhet”), inkluderar begreppet även aspekterna ”social hållbarhet” och ”ekonomisk hållbarhet”. Ekonomisk hållbarhet handlar om hur företag eller organisationer påverkar sina intressenter ur ett finansiellt perspektiv.

ESG (environmental, social och governance) är en vanlig förkortning på hållbara investeringar, vilket innebär att investerare tar hänsyn till hur bolag hanterar sina miljö-, sociala- och bolagsstyrningsrisker. Man arbetar även med ansvarsfullt ägande, för att försöka påverka bolag som inte har en god riskhantering eller hållbara strategier.

Intresset för ESG har ökat allt mer från sparare, organisationer och myndigheter. Eurosif, ett europeiskt nätverk för ansvarsfulla investeringar, rapporterar i sin senaste statistik från 2016 att samtliga hållbara investeringsstrategier ökade i Europa mellan åren 2013-2015. I dagsläget omfattas nästan hälften av allt professionellt förvaltat kapital i Europa av någon form av hållbarhetshänsyn, där exkluderingar är den vanligaste strategin.

Det ökade intresset märks även tydligt i Sverige. Exempelvis svarar 7 av 10 svenskar att de är intresserade av att ha sina pensionsbesparingar i en portfölj med fokus på hållbara investeringar och klimatsmarta fonder (Opinionsundersökning genomförd av Cint/WWF, februari 2015). I en nyligen genomförd undersökning av TNS Sifo Prospera anser många svenskar att det är mycket viktigt att fondbolag har en hållbar inriktning. Vid en rangordning fick denna faktor en genomsnittlig siffra på 4,1 på en femgradig skala. I rapporten om Pensionsmakt som Söderberg & Partners publicerade 2017, ansåg endast 11% av respondenterna i undersökningen att de enbart ville fokusera på avkastning. Detta samtidigt som 52% ville prioritera företag som inte använder barnarbete, 39% ville prioritera företag som betalar skatt i Sverige och 31% tyckte att det är viktigt med investeringar som leder till minskat koldioxidutsläpp. Det finns ett stort intresse att använda tjänstepensionskapitalet för att styra i en mer hållbar riktning.

Pensionsbolagen

Så analyserar vi pensionsbolagen

Vår hållbarhetsanalys av pensionsbolagen omfattar följande pensionsbolag och premiegarantiprodukter: Alecta, AMF Pension, Folksam Liv, Handelsbanken Liv, KPA Pension, Länsförsäkringar Liv Gamla Trad, Länsförsäkringar Liv Nya Trad, Nordea Liv & Pension, SEB Gamla Liv, SEB Pension & Försäkring, Skandia Liv, SPP och Swedbank Traditionell Pension. I analysen har följande perspektiv identifierats som de viktigaste och tydligaste skillnaderna mellan bolagen med avseende på deras hållbarhetsarbete: påverkansarbete, hållbarhetsambitioner och värdeskapande, samt process för hållbara investeringar. Bolagen betygsätts separat i dessa tre perspektiv enligt trafikljusmodellen; rött, gult eller grönt betyg. Slutbetyget är sedan en likaviktad sammanvägning av betygen i respektive perspektiv.

Det här är den fjärde analysen i ordningen av Hållbara pensionsbolag. I årets rapport har vi valt att fokusera på ägarstyrning och hur pensionsbolagen jobbar med hållbarhetsfrågor i valberedningarna. Vi presenterar en omfattande kartläggning och analys av de valberedningar som pensionsbolagen har varit representerade i de senaste åtta åren.

Bedömning av påverkansarbete

Perspektivet påverkansarbete beaktar hur pensionsbolagen agerar som ansvarsfulla ägare. Påverkansarbete kan ske både reaktivt och proaktivt. En ägare som är reaktiv i sitt påverkansarbete agerar först när det finns tydliga tecken på att ett företag i portföljen är ohållbart i något avseende, exempelvis en skandal i media eller att företaget blir underkänt i en normbaserad screening. Ett proaktivt hållbarhetsarbete innebär att investeraren jobbar förebyggande med företagens hållbarhetsarbete, vilket också premieras i betygsättningen. Viktiga aspekter inom perspektivet är därmed om påverkansarbetet är proaktivt eller reaktivt, samt strategier för och uppföljning av påverkansdialoger.

Bedömning av hållbarhetsambitioner och värdeskapande

Perspektivet hållbarhetsambitioner och värdeskapande fångar upp i vilken utsträckning pensionsbolaget satsar på hållbarhet och bidrar till utvecklingen inom området. Inom detta perspektiv värdesätts pensionsbolag som är engagerade i ett flertal samarbeten och initiativ, samt som tillägnar mycket tid och resurser till att driva hållbarhetsfrågorna i branschen framåt. Att bolagen har en transparent kommunikation och redovisar sitt hållbarhetsarbete på ett tydligt och lättillgängligt sätt är också en bedömningsparameter.

Bedömning av process för hållbara investeringar

Perspektivet process för hållbara investeringar bedömer hur bolagen arbetar för att ta hänsyn till hållbarhet i förvaltningen, det vill säga vilka verktyg, metoder och incitament förvaltarna har för att innehaven i pensionsbolagens portföljer ska vara mer hållbara än marknaden. Viktiga parametrar inom detta perspektiv är tillgång till hållbarhetsinformation och hur den används, återkoppling till förvaltarna samt incitament och metoder för att integrera hållbarhetsfaktorer i investeringsbesluten.

Hållbara pensionsbolag 2017

Figur 4:2 (Söderberg & Partners, betyg per den 2/11-2017)

Grönt betyg
 
 • Swedbank
 • SPP
 • Länsförsäkringar Nya
 • Skandia
Gult betyg
 
 • AMF
 • SEB P&F
 • SEB Gamla
 • Folksam
 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar Nya
Rött betyg
 
 • Alecta
 • KPA
 • Nordea
Fondförsäkringsbolagen

Så analyserar vi fondförsäkringsbolagen

Vår hållbarhetsanalys av fondförsäkringar omfattar följande fondförsäkringsbolag: AMF Pension, Avanza Pension, Brummer Life, Danica Pension, Folksam, Handelsbanken Liv, Länsförsäkringar, Movestic Liv & Pension, Nordea Liv, Nordnet Pension, SEB Pension & Försäkring, Skandia Link, SPP Pension & Försäkring och Swedbank Försäkring. I hållbarhetsanalysen har följande kriterier identifierats som de viktigaste och tydligaste skillnaderna mellan bolagen med avseende på hållbarhetsarbete: utbud, hållbarhet i fondurvalet, påverkansarbete samt kommunikation och transparens. Bolagen betygsätts separat i dessa tre perspektiv enligt trafikljusmodellen; rött, gult eller grönt betyg. Slutbetyget är sedan en viktad sammanvägning av betygen i respektive perspektiv, där utbudet står för 40% av slutbetyget, hållbarhet i fondurvalet och påverkansarbete för respektive 25% samt kommunikation och transparens står för resterande 10% av slutbetyget.

Det här är tredje året i rad som vi gör analysen Hållbara fondförsäkringar. I år har vi särskilt tittat på om fondförsäkringarna erbjuder fonder med någon form av tematisk hållbarhetsinriktning. Det kan vara allt ifrån gröna obligationsfonder, fonder med inriktning mot vattenförsörjning, eller en fond som enbart investerar i bolag som bidrar med lösningar på klimatförändringarna.

Bedömning av utbud

Perspektivet utbud tar hänsyn till hur utbudet på fondlistan ser ut, både med avseende på genomsnittlig hållbarhetsnivå i fondutbudet och huruvida fonder med särskilt hållbarhetsfokus erbjuds. Bedömningen av enskilda fonders hållbarhetsnivå bygger på Söderberg & Partners analys ”Hållbara Fonder”.

Bedömning av hållbarhet i fondurvalet

Inom perspektivet hållbarhet i fondurvalet utvärderas de processer och krav som finns för att säkerställa en viss hållbarhetsnivå i fondurvalet. Det innebär bl.a. vilken information som efterfrågas vid en eventuellt ny fond som ska tas in på plattformen, vilka minimikrav som ställs för att en fond ska kunna tas in i utbudet och om fondförsäkringsbolaget har en modell för att utvärdera fondernas hållbarhetsarbete.

Bedömning av påverkansarbete

Perspektivet påverkansarbete syftar till att utvärdera i vilken utsträckning fondförsäkringsbolaget använder sin roll som viktig aktör på marknaden för att påverka fondförvaltare och innehav till att arbeta mer med hållbarhet.

Bedömning av kommunikation och transparens

Perspektivet kommunikation och transparens omfattar hur fondförsäkringsbolaget väljer att kommunicera hållbarhetshänsyn i enskilda fonder och i utbudet, samt hur man förenklar för spararna att göra hållbara val genom filtrerings- eller sökfunktioner. Utöver hur bolaget kommunicerar hållbara alternativ tas även hänsyn till huruvida fondförsäkringsbolaget är transparent med sitt hållbarhetsarbete, t.ex. genom att redovisa koldioxidavtryck i fonder eller resultatet av påverkansdialoger med bolag.

Hållbara fondförsäkringar 2017

Figur 4:3 (Söderberg & Partners, betyg per den 4/1-2018)

Grönt betyg
 
 • Länsförsäkringar
 • Movestic
 • Skandia
 • SPP
Gult betyg
 
 • Danica
 • Folksam
 • Handelsbanken
 • Nordea
 • Nordnet
 • SEB
 • Swedbank
Rött betyg
 
 • AMF
 • Avanza
 • Brummer
Fonder

Så analyserar vi fonder

Syftet med vår hållbarhetsanalys av fonders hållbarhetsarbete är att göra en bedömning för att hjälpa sparare som vill välja hållbara fonder. Hållbarhetsanalysen omfattar i dagsläget cirka 3 000 fonder fördelat på både svenska och utländska fondbolag, varav cirka 8% av fonderna har fått grönt betyg, 57% har fått ett gult betyg och 35% ett rött betyg. Fondförvaltare som har verktyg och incitament för att välja in hållbara bolag samt försöker påverka de bolag som inte anses ha ett lika bra hållbarhetsarbete, får ett grönt betyg i vår analys.

Söderberg & Partners har i år publicerat en uppdatering av rapporten Hållbara fonder – En rapport om fondförvaltarnas hållbarhetsarbete. Analysen är unik i sitt slag då den både tar hänsyn till hur innehaven i fonderna väljs in, och hur kapitalet som investeras i fonden används för att påverka bolag i en mer hållbar riktning.

Bedömning av ansvarsfullt ägande

Ansvarsfullt ägande bedömer hur fondbolagen som ägare försöker påverka bolag i en mer hållbar riktning, exempelvis genom proaktiv påverkansdialog med bolagsrepresentanter och via branschsamarbeten. Proaktivt påverkansarbete innebär att fondbolaget inte endast följer upp när en händelse redan har inträffat, utan att de även arbetar förebyggande med att identifiera risker och svaga bolag ur ett hållbarhetsperspektiv.

Bedömning av positivt urval

Inom perspektivet positivt urval bedöms fondförvaltarens interna processer och incitament för att välja in bolag som har en hög hållbarhetsprestanda. Detta omfattar bl.a. om förvaltarna har tillgång till hållbarhetsanalys och data för att kunna göra informerade val, samt även om de har incitament för att aktivt använda sig av och integrera denna information i investeringsprocessen.

 

Hållbara fonder - Topp 10

Figur 4:4 (Söderberg & Partners, betyg per den 18/5-2017)

 1. SEB Green Bond Fund
 2. SPP Grön Obligationsfond
 3. SEB Hållbarhetsfond Sverige
 4. Länsförsäkringar Global Hållbar
 5. Nordea Klimatfond
 6. Nordea Swedish Stars
 7. Nordea Emerging Stars
 8. Nordea Nordic Stars
 9. SPP Sverige Plus
 10. Öhman Global Hållbar
Vinnare

Årets Hållbara Aktör 2017

Swedbank Robur utses till årets hållbara aktör. Swedbank Robur förstår vikten av att ”är man stor och stark, måste man också vara snäll”. De påverkar bolag att bli bättre inom hållbarhet både genom att göra sin röst hörd på bolagsstämmor och i styrelserummen. Swedbank bedriver även ett utmärkande arbete i valberedningar, som bedöms ha en stor möjlighet att göra skillnad.

 

Öhman Fonder utses till årets hållbara aktör. Öhman ligger i framkant genom att aktivt arbeta som ansvarstagande investerare, med fokus på att påverka bolag i en mer hållbar riktning. Genom att på ett systematiskt sätt integrera hållbarhetsfrågorna i förvaltningen och vara transparenta med sitt påverkansarbete, driver Öhman utvecklingen inom hållbar fondförvaltning.

SPP har arbetat med hållbarhet under en lång tid och lagt mycket tid och resurser på att utveckla egen analyskompetens inom området. Tack vare ett tydligt mål att tillhandahålla hållbara sparprodukter har SPP integrerat hållbarhetsarbetet väl inom både den traditionella förvaltningen, fondförsäkringen och i fondförvaltningen.

Till huvudsidan
Kontakta oss