Skip to main content Skip to main navigation

Livförsäkringsbolag

Marknaden

Livförsäkringsmarknaden

Historiskt sett har nästan allt pensionssparande varit placerat i traditionella livförsäkringar (därav namnet traditionella), som kan liknas vid blandfonder med en viss garanti. Bolagen har dessutom varit ömsesidiga, vilket innebar att vinster och förluster i försäkringsrisker, såsom livslängd och omkostnader, har delats av försäkringstagarna. I dag finns även vinstutdelande livbolag som delar vinst och avkastning med ägare om bolaget presterar bra. I och med att de flesta av livbolagen har funnits under en lång tid är det förvaltade kapitalet i dessa bolag stort och utgör dessutom en betydande del av det totala sparkapitalet i Sverige.

Under det senaste decenniet har marknaden dock förändrats. Flera livbolag har sänkt sina garantiräntor och flera har stängt för nyteckning som en följd av det låga ränteläget och osäkerhet kring framtida regleringar. Några bolag har också gjort om sina traditionella försäkringar till vad vi kallar premiegarantiprodukter, vilket är förklaringen till att de samlade förvaltningstillgångerna sjunkit. Det är produkter där spararna inte tillhör ett kollektiv med mer eller mindre statisk allokering som i traditionell försäkring, utan där allokeringen beror på spararens individuella riskmöjlighet och ålder. De senaste åren har flera livbolag även sänkt garantinivån, det vill säga att inbetalade premier inte längre garanteras till 100 procent.

Om livbolagsförvaltning

Söderberg & Partners livbolagsanalys täcker in de svenska livförsäkringsbolag som erbjuder sparförsäkringar med garanterad ränta och där spararna tillhör ett gemensamt kollektiv. Störst bland dessa bolag är Skandia, SEB Gamla Liv, Folksam och KPA som förvaltade 434, 180, 179 respektive 163 miljarder kronor vid senaste årsskiftet.

Om utvecklingen är bra kan spararen få en högre utbetalning än den garanterade, så kallad återbäring. Ungefär hälften av bolagen jämnar ut fördelningen av återbäringen över tid, så att de tidvis har överskott eller underskott gentemot de åtaganden de har till spararna. Resterande bolag fördelar ut all avkastning direkt till spararna, utan dämpning. Den utjämnade tilldelningen görs med hjälp av återbäringsräntan. Motsvarande ränta för de bolag som fördelar ut avkastningen direkt till spararna, utan dämpning, kallas avkastningsränta.

Förvaltningstillgångar, alla traditionella livförsäkringsbolag, mdr kr

Figur 1:1 (Svensk försäkring, livförsäkringsbolagens rapportering)

Historisk konsolidering, genomsnitt

Figur 1:2 (Svensk Försäkring, livförsäkringsbolagens rapportering). Historisk konsolidering, genomsnitt alla livförsäkringsbolag med återbäringsränta.

Vår analys

Livbolagsanalysen

Vår livbolagsanalys omfattar bolagen AMF (premier inbetalda före 2014-01-01), Handelsbanken, Folksam, KPA, Länsförsäkringar (två stycken bestånd, Nya Trad och Gamla Trad), Nordea, SEB Gamla Liv, SEB Pension & Försäkring och Skandia. Livförsäkringsbolagens förväntade avkastning simuleras och bolagen betygssätts med en tiogradig skala inom tre olika sparhorisonter: 5, 10 och 20 år. Tillsammans med historisk prestation översätts utfallet till grönt, gult eller rött betyg enligt Söderberg & Partners trafikljussystem.

Parallellt med den finansiella analysen bevakas även livbolagens hållbarhetsarbete. Analysen är en kvalitativ och relativ bedömning som bygger på livbolagens påverkansarbete, investeringar i kapitalförvaltningen, ambitioner och utveckling inom området.

För att bedöma varje livbolags framtida återbäringsränta utgår vi ifrån ett stort antal simuleringar av varje livbolags framtida avkastning, finansiella styrka och återbäring. Vi tar hänsyn till livbolagens policy för hur de ska dela ut återbäring och placera sina tillgångar och vi bevakar hur de faktiskt gör. De viktigaste faktorerna som påverkar bolagens framtida återbäring förklaras nedan.

Avkastningen på placeringstillgångarna är den huvudsakliga källan till återbäring. I analysen antar vi att alla livbolag är lika duktiga på att investera i respektive tillgångsslag, exempelvis aktier och räntor, men vi skiljer på deras tillgångsfördelning. Baserat på ett historiskt och långsiktigt perspektiv, är det generellt bättre för spararen med en högre andel aktier eftersom de i genomsnitt förväntas avkasta 4 till 5 procent mer per år än räntebärande placeringar. Hur stor andel aktier livbolagen har vid varje enskild tidpunkt beror på deras strategi och finansiella styrka (solvens). Vi antar därför att livbolagen inte alltid kommer att behålla dagens tillgångsallokering utan utgår ifrån att den kommer att förändras utifrån marknadens utveckling. Ju högre solvens, desto högre andel aktier, upp till gränsen för vad som är rimligt utifrån bolagets strategi.

 

Analysprocess livförsäkringsbolag

 1. Balansräkning
  Bolagets balansräkning justeras utifrån prognos för premier, utbetalningar samt kostnader

 2. Justerad balansräkning 
  Utifrån den justerade balansräkningen inklusive avkastning och återbäring beräknas en ny solvens och konsolidering.

 3. Solvens 
  Bolagets solvens bestämmer andelen aktier och andra riskfyllda tillgångar under perioden vilket avgör bolagets tillgångsallokering. 

 4. Tillgångsallokering 
  Utifrån tillgångsallokeringen simuleras bolagets avkastning för varje period. 

 5. Återbäringsränta 
  Avkastningen förändrar bolagets konsolidering. Den nya konsolideringen, tillsammans med bolagets konsolideringspolicy och målkonsolidering, resulterar i en beräknad återbäringsränta till spararna. 

Solvens är det viktigaste måttet på finansiell styrka och det beskriver hur mycket tillgångar bolaget har i förhållande till sina garanterade åtaganden. Solvensen beror på ett antal faktorer, bland annat avkastning och utfästa garantier, men även på insättningar och uttag i form av pensionsutbetalningar och flyttat kapital.

Den kollektiva konsolideringen är livbolagets tillgångar i förhållande till bolagets åtaganden, inklusive återbäringen. Är konsolideringen hög kan man förvänta sig att bolaget successivt kommer att minska sin buffert och hålla en högre återbäringsränta än den faktiska avkastningen på investeringstillgångarna. Vid ett underskott i konsolideringen behöver livbolaget istället använda en del av sin framtida avkastning för att bygga upp sin buffert. I värsta fall kan bolaget behöva göra ett så kallat återtag, det vill säga ta tillbaka en del av den fördelade återbäringen. Historiskt har bolagens konsolidering gått ned vid börsfall och efter börsuppgångar har deras överskott varit omfattande. Beslut om nivå på återbäring, och inom hur stora intervall bolagen tillåter konsolideringen att variera, är en del av bolagens återbäringsstrategi.

I vår analysmodell simulerar vi med hjälp av dessa parametrar vilken avkastning bolagen skulle ge sina sparare vid ett stort antal möjliga marknadsscenarier. Betyg sätts sedan utifrån bolagets genomsnittliga avkastning till spararna i denna simulering jämfört med hur en vanlig blandfond, utan buffert och garanti, skulle avkasta vid samma marknadsscenarier. I betyget väger vi även in vilken avkastning bolagen har gett till sina sparare historiskt, även detta relativt avkastningen för en jämförbar blandfond.

Analysmetoden inom hållbarhetsanalysen bygger på en kartläggning av livbolagens hållbarhetsarbete. Utifrån kartläggningen har vi identifierat tre perspektiv, som anses viktiga för att bedöma och jämföra bolagens hållbarhetsarbete: påverkansarbete, hållbarhetsambitioner och värdeskapande samt processer för hållbara investeringar. Det sammanvägda betyget är ett likaviktat betyg av ovanstående perspektiv.

Våra betyg

Intressant läge för livbolagen

Vi börjar närma oss ett intressant läge för livbolagen. Kommer marknadsräntorna kunna stiga utan att aktiemarknaderna sjunker kraftigt? Det vore en stor lättnad. Om marknadsräntorna stiger framöver är det bra för livbolagens finansiella styrka, eftersom skulderna oftast har längre duration än tillgångarna och därmed är räntekänsligare. Livbolagens finansiella styrka är överlag god och därför klarar de flesta livbolagen av att ta risk i sina portföljer utan att riskera att bli insolventa.

 

Livbolag i sämre finansiell ställning matchar durationen på tillgångar och skulder för att skydda sig mot ränterisk, och påverkas därför inte i samma utsträckning av ränteförändringar. Gemensamt för alla livbolag är självklart fortfarande att värdet på räntebärande tillgångar sjunker då marknadsräntor ökar. Det gör att räntekänsliga livbolag måste vara återhållsamma med att betala ut överskottet till spararna för att slippa att riskera återtag. Snittet för återbäringsräntorna var under 2017 likvärdigt med medelavkastningen för de livbolag som tillämpar återbäring med dämpning. Det resulterade i att den genomsnittliga konsolideringsgraden är fortsatt hög, vilket antyder att livbolagen med återbäringsränta är lite oroliga för sämre avkastning framöver.

Världens aktiemarknader utvecklades överlag bra under 2017 och världsindex steg knappt 8% räknat i svenska kronor. Framförallt var det sommarperioden som drog ned den totala avkastningen. Stockholmsbörsen utveckling för helåret slutade på +6,4% efter en svag avslutning beroende på oron på den svenska bostadsmarknaden. De svenska marknadsräntorna var i stort sett oförändrade under 2017 men steg i slutet av året. Under 2018 förväntas Riksbanken att höja styrräntan för första gången sedan 2011. Den amerikanska centralbanken höjde däremot styrräntan hela tre gånger under 2017.

Livbolagens återbäring till spararna skulle kunna sättas på prov framöver om aktiemarknaden får en ny sättning samtidigt som marknadsräntorna stiger uppåt. Oron som varit på den svenska bostadsmarknaden kan såklart också komma att påverka livbolagens fastighetsportföljer. Det återstår att se hur livbolagen hanterar orosmolnen. I livbolag som är diversifierade med olika typer av alternativa tillgångar är sannolikheten lägre att spararna får låg eller negativ återbäring framöver.

Betyg per 31/12-2017

Figur 1:3 (Söderberg & Partners)

Grönt betyg
Placeringshorisont, 5 år
 • AMF
 • Folksam
 • Länsförsäkringar Nya
 • SEB Gamla
 • SEB Pension & Försäkring
 • Skandia
Placeringshorisont, 10 år
 • AMF
 • Folksam
 • Länsförsäkringar Nya
 • SEB Gamla
 • Skandia
Placeringshorisont, 20 år
 • AMF
 • Folksam
 • SEB Gamla
 • Skandia
Totalt finansiellt betyg
 • AMF
 • Folksam
 • Länsförsäkringar Nya
 • SEB Gamla
 • Skandia
Hållbarhet
 • Länsförsäkringar Nya
 • Skandia
Gult betyg
Placeringshorisont, 5 år
 • KPA
 • Länsförsäkringar Gamla
 • Nordea
Placeringshorisont, 10 år
 • KPA
 • Länsförsäkringar Gamla
 • Nordea
 • SEB Pension & Försäkring
Placeringshorisont, 20 år
 • KPA
 • Länsförsäkringar Nya
 • Nordea
 • SEB Pension & Försäkring
Totalt finansiellt betyg
 • KPA
 • Nordea
 • SEB Pension & Försäkring
Hållbarhet
 • AMF
 • Folksam
 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar Gamla
 • SEB Gamla
 • SEB Pension & Försäkring
Rött betyg
Placeringshorisont, 5 år
 • Handelsbanken
Placeringshorisont, 10 år
 • Handelsbanken
Placeringshorisont, 20 år
 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar Gamla
Totalt finansiellt betyg
 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar Gamla
Hållbarhet
 • KPA
 • Nordea

De finansiella betygen i tabellen sätts utifrån metodiken som beskrivs i stycket Vår analys. Tabellen visar även livbolagens hållbarhetsbetyg. (Söderberg & Partners)

Vinnare

Årets Livförsäkringsbolag 2017

Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de fortsätter att leverera en bra och stabil riskjusterad avkastning. Bolaget är finansiellt starkt och har en intressant diversifierad portfölj. Skandia ligger dessutom i framkant med sitt hållbarhetsarbete som belönats med grönt hållbarhetsbetyg.

 

Skandia utses till årets livförsäkringsbolag 2016 då de har levererat en väldigt god riskjusterad avkastning på sina tillgångar. Livbolaget har under året hanterat överskottet bra och utför dessutom ett bra hållbarhetsarbete som belönats med grönt hållbarhetsbetyg.

KPA Pension utses till årets livförsäkringsbolag 2015. Bolaget är finansiellt starkt och har under 2015 erbjudit bra garantier och levererat en relativt god avkastning på tillgångarna under en stökig period på börsen.

Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de har levererat en mycket god avkastning till sina sparare under 2014 och ligger i framkant med sitt fokus på den strategiska tillgångsallokeringen.

Vårt pris för bästa livförsäkringsbolag under 2013 går till Skandia för deras satsning på den traditionella försäkringen. Skandia går mot strömmen inom en marknad som rör sig mot lägre garantier och större individuellt risktagande genom att se den traditionella försäkringens särdrag som en möjlighet istället för ett hinder. Skandia har under året också levererat en god riskjusterad avkastning och en konkurrenskraftig garanti.

Vårt pris för bästa livförsäkringsbolag under 2012 går till Folksam som återigen visat att det går att leverera en väldigt god riskjusterad avkastning till livbolagssparare. Återbäringsnivån har varit förutsägbar för både nya och befintliga kunder under året, och företaget har överlag skapat en trygghet för sina kunder som utmärker sig bland andra bolag. Folksam har således levererat en trygg och stabil traditionell produkt på ett föredömligt sätt.

Till nästa kapitel
Kontakta oss